[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2018

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 124.

A

Katarina Ančimer Aljaž (2018) Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov. Magistrsko delo.

Janja Avguštin in Urška Novinič in Sabina Agič in Maja Dragan (2018) Razstava ob svetovnem dnevu lutkarstva 2018. [Razstava/Predstava]

Stanislav Avsec (2018) Pre-service teachersʼ attitudes towards technology, engagement in active learning, and creativity as predictors of ability to innovate. International journal of engineering education, 34 (3). str. 1049-1059. ISSN 0949-149X

B

Sabina Bahorič (2018) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo: primerjava pravljice in risanke. Magistrsko delo.

Martina Bahor (2018) Razumevanje agregatnih stanj in prehodov med njimi pri učencih, dijakih in študentih. Magistrsko delo.

Jera Balderman (2018) Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. Magistrsko delo.

David Baler Petrović (2018) Pojavljanje in pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ob reki Ledavi. Diplomsko delo.

Diana Baloh (2018) Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti in njena uporabnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Tadeja Begelj (2018) Odnos učencev 4. in 5. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase. Magistrsko delo.

Gloria Ana Belopavlovič (2018) Grafika v zinu. Diplomsko delo.

Neja Benedetič (2018) David F. Treagust, Reinders Duit and Hans E. Fischer (Eds), Multiple representations in physics education, models and modelling in science education (Volume 10), Cham: Springer, 2017; 322 pp.: ISBN 978-3-319- 58912-1. CEPS Journal, 8 (1). str. 205-209. ISSN 1855-9719

Tamara Biderman (2018) Načrtovanje glasbenodidaktičnih iger pri pouku glasbene umetnosti v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Saša Bitenc (2018) Razumevanje perspektive kot likovno-sintaktičnega pojava pri učencih 9. razreda. Magistrsko delo.

Barbara Bizjak (2018) Sistem podpore inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v angleški osnovni šoli. Magistrsko delo.

Milena Mileva Blažić (2018) Mestna knjižnica Ljubljana, zlate hruške in prevzemanje odgovornosti. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (1/2). str. 178-191. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2018) Žiga X Gombač, Igor Šinkovec: Hlapec Jernej in pasja pravica : po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja. Bevke: Škrateljc (Zbirka Cankar v stripu, št. 2), 2017. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (5). str. 618-623. ISSN 0038-0482

Kristina Božič (2018) Sposobnost vizualizacije različnih likovnih prostorov v zemljevidih pri učencih 6. razreda. Magistrsko delo.

Mirko Bratuša (2018) Tamara Bregar, Sledovi transgresije in Ana Kavčnik, Obstranska škoda; razstava. V: Tamara Bregar, Sledovi transgresije in Ana Kavčnik, Obstranska škoda, 23. Apr - 24. May 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Mirko Bratuša in Andrej Brumen Čop (2018) Razstava 3. letnika Likovne pedagogike: Kiparstvo, Slikarstvo, Risanje. [Razstava/Predstava]

Tamara Bregar in Ana Kavčnik (2018) Razstava Sledovi transgresije / Tamara Bregar ; Obstranska škoda / Ana Kavčnik. [Razstava/Predstava]

Tina Breščak (2018) Uporaba slikanic Hervéja Tulleta kot spodbuda pri učenju barv v angleškem jeziku na predšolski stopnji. Diplomsko delo.

Andrej Brumen Čop in Karmen Čorak (2018) Fragilità dell'essere = Krhkost bivanja : razstava Andreja Brumna Čopa in Karmen Čorak v Rimu. [Razstava/Predstava]

Katarina Bukovec (2018) Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja s pomočjo nestrukturiranega materiala. Diplomsko delo.

C

Darja Cencelj (2018) Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok. Magistrsko delo.

Tanja Centa (2018) Poučevanje angleščine od 3. do 6. razreda z metodo pripovedovanja zgodb pri slepih in slabovidnih učencih. Magistrsko delo.

Kristina Cigale (2018) Logografska metoda opismenjevanja in predopismenjevalne zmožnosti pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Č

Lucija Černilogar (2018) Bralna anksioznost, bralno razumevanje in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

D

Sanja Davidović (2018) Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu. Diplomsko delo.

Bojan Dekleva in Mija Marija Klemenčič Rozman in Špela Razpotnik in Matej Sande in Juš Škraban in Darja Tadič (2018) Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav : preliminarna študija. Poročilo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Alisa Delić (2018) Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije. Magistrsko delo.

Rok Demšar (2018) Socialnopedagoški koncepti v načrtovanju podpore lokalne skupnosti. Magistrsko delo.

Ema Doplihar (2018) (Avto)biografija v postmedijskem slikarstvu pri nas. Diplomsko delo.

Patricija Drašček (2018) Samozagovorniške spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja v procesu soustvarjanja individualiziranega programa. Magistrsko delo.

F

Kristina Ferlan (2018) Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Črtomir Frelih in Anja Jerčič Jakob in Roman Makše in Zora Stančič (2018) Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike, mentorji prof. Črtomir Frelih, doc. Anja Jerčič Jakob, prof. Roman Makše in doc. Zora Stančič. [Razstava/Predstava]

Mojca Frlic (2018) Razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki srednjih poklicnih šol. Magistrsko delo.

G

Tina Gril (2018) Tehnične sestavljanke v predšolskem obdobju za razvijanje tehnoloških kompetenc. Diplomsko delo.

Nika Guna (2018) Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

H

Monika Hamler (2018) Problematika mobilnih specialnih pedagogov v vrtcih v Pomurju. Magistrsko delo.

Barbara Hribar Pavli (2018) Razvijanje bralne zmožnosti pri domačem branju in bralni znački v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Hudales (2018) Poučevanje angleškega jezika v drugem razredu s pomočjo aktivizirajoče slikanice. Magistrsko delo.

Miroslav Huzjak (2018) Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

J

Mateja Jagodić (2018) Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo. Magistrsko delo.

Jasmina Jakovljević (2018) Sodelovanje Osnovne šole Puconci z lokalnimi društvi. Magistrsko delo.

Ivana Jakša (2018) Spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih v vrtcu. Magistrsko delo.

Anja Janc (2018) Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih. Magistrsko delo.

Neja Janet (2018) Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku. Magistrsko delo.

Karmen Javornik (2018) Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Barbara Jazbinšek (2018) Uporaba spektroskopa pri poučevanju svetlobe in barv v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

K

Monika Kalman (2018) Zaposlitveni klub za mlade kot oblika pomoči mladim brezposelnim. Magistrsko delo.

Nastja Karlič (2018) Spodbujanje sodelovanja s socialnimi igrami v vrtcu. Diplomsko delo.

Barbara Kirić (2018) Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri osebi s cerebralno paralizo. Magistrsko delo.

Urša Kisovec (2018) Uporaba metode didaktične igre pri obravnavi učne vsebine svetloba v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Kleinberger (2018) Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Lana Klopčič (2018) Vzpostavljanje avtoritete učitelja v razredu z vidika učencev in učiteljev. Magistrsko delo.

Simona Kokalj (2018) Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu. Magistrsko delo.

Petja Kolenko (2018) Vpliv glasbe na likovno ustvarjanje. Diplomsko delo.

Petra Kos (2018) Vpliv risank na razvoj otrok. Magistrsko delo.

Nina Koželj (2018) Nina Koželj: Velika Gospa. [Razstava/Predstava]

Karmen Kragelj (2018) Kreativni mediji v procesu pomoči in podpore pri soočanju z motnjami hranjenja. Diplomsko delo.

Janez Krek (2018) Interview with Michael W. Apple. CEPS Journal, 8 (1). str. 165-204. ISSN 1855-9719

Martina Krušič (2018) Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

L

Marina Laharnar (2018) Mala hiša: primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. Magistrsko delo.

Daša Lampič (2018) Razvoj govora s spodbujanjem razvoja sinaps v možganih po načelih NTC-programa. Diplomsko delo.

Nina Lapanja (2018) Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Letricija Linardić (2018) Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji. Doktorska disertacija.

Manca Lipoglavšek (2018) Analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

M

Slavica Majcen (2018) Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Adrijana Mastnak (2018) Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja. Doktorska disertacija.

Tjaša Mežnaršič (2018) Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov. Magistrsko delo.

Anja Mislej (2018) Zdravje mladostnikov po namestitvi v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Karmen Mlinar (2018) Elgrid Messner, Daniela Worek and Mojca Peček (Eds), Teacher Education for Multilingual and Multicultural Settings, Graz: Leykam, 2016; 199 pp.: ISBN 978-3- 7011-0361-4. CEPS Journal, 8 (1). str. 211-216. ISSN 1855-9719

N

Mia Nardin Žagar (2018) Tri generacije šolskih beril in tematik v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

O

Petra Obadič (2018) Kakovost v slovenskih vrtcih. Diplomsko delo.

P

Jerneja Pavlin (2018) Editorial, Experiments in physics teaching and learning. CEPS Journal, 8 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Neža Pavli (2018) Prepoznavanje in odziv vzgojiteljev ter strokovnih delavcev na težavno vedenje otrok v predšolskem odbobju. Magistrsko delo.

Mojca Pečar (2018) Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija.

Anja Pencelj (2018) Delo strokovnih delavcev z otrokom s cistično fibrozo v vrtcu in osnovni šoli. Magistrsko delo.

Sandra Pentek (2018) Profil bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Aleš Peternelj (2018) Vključevanje vsebin o bioplastiki v pouk kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Vilma Peternel (2018) Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti. Magistrsko delo.

Vanessa Pipan (2018) Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor. Magistrsko delo.

Irena Pohleven (2018) Kurikularna uspešnost dečka z diagnozo Aspergerjevega sindroma na treh področjih dejavnosti v oddelku vrtca. Diplomsko delo.

Ana Potočnik (2018) Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo. Magistrsko delo.

Andreja Potokar (2018) Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok. Diplomsko delo.

Nina Potrč (2018) Nove naloge razrednih učiteljev pri obravnavi umetnostnega besedila in njihova diferenciacija v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Erika Potrebuješ (2018) Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Tamara Prajndl (2018) Pravljice kot učno gradivo za spodbujanje samopodobe učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Jernej Pustoslemšek (2018) Odnos dijakov do sodobne umetnosti pri likovni umetnosti v gimnaziji. Magistrsko delo.

R

Eva Rak (2018) »Križanke v jeseni« - Rihard Jakopič. Diplomsko delo.

S

Matej Sande in Simona Šabić (2018) The importance of drug checking outside the context of nightlife in Slovenia. Harm reduction journal, 15 (2). str. 1-8. ISSN 1477-7517

Nina Sever (2018) Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba. Magistrsko delo.

Ema Simonič (2018) Fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Ajda Skrbinšek (2018) Odnos med barvo in simboli v likovni ustvarjalnosti devetošolcev. Magistrsko delo.

Miha Slapničar in Vesna Ferk Savec in Iztok Devetak (2018) Naravoslovje v forenziki in športu: teoretične osnove in navodila za laboratorijske vaje. Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Marija Slevc (2018) Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Ines Stajan (2018) Spletno nasilje: nova oblika medvrstniškega nasilja. Magistrsko delo.

Ines Stamcar (2018) Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Zora Stančič (2018) NINA KOŽELJ - dekle s kladivom v torbici. V: Nina Koželj: Velika Gospa, 10 Jan - 16 Feb 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Tamara Sunarić (2018) Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo.

Š

Romana Šarec (2018) Izražanje čustev pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Eva Šebjanič (2018) Primeri dobre prakse pouka na prostem v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Magistrsko delo.

Sara Šenica (2018) Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo.

Lea Šifrer (2018) Usmerjene glasbene dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja. Diplomsko delo.

Katja Širca (2018) Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih. Magistrsko delo.

Špela Škerbec (2018) Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu. Diplomsko delo.

Primož Šparl (2018) Logika in množice : študijsko gradivo. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

Primož Šparl (2018) Abstraktna algebra : študijsko gradivo. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

T

Jerneja Terčon (2018) Odkrivanje in celostna specialno pedagoška diagnostična ocena petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije. Doktorska disertacija.

Maja Toplak Primc (2018) Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce. Magistrsko delo.

Gregor Torkar in Manja Veldin in Saša Glažar in Anja Podlesek (2018) Why do plants wilt? Investigating studentsʼ understanding of water balance in plants with external representations at the macroscopic and submicroscopic levels. Eurasia : journal of mathematics & technology education, 14 (6). str. 2265-2276. ISSN 1305-8223

Vesna Trček (2018) Razstavna dejavnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Špela Tršinar (2018) Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju. Magistrsko delo.

U

Bogdan Urdih (2018) Nekonvencionalni načini poučevanja rekurzije. Magistrsko delo.

Vanesa Urek (2018) Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Magistrsko delo.

V

Mateja Verbanec (2018) Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Klara Volaj (2018) Materialni pogoji za poučevanje športa v 1. in 2. triletju osnovnih šol v Ljubljani in njeni bližnji okolici. Magistrsko delo.

Z

Maja Zalaznik (2018) Poučevanje zvoka z didaktičnimi igrami v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Založnik (2018) Značilnosti branja in pripovedovanja pravljic v predšolskem obdobju - študija primera pravljic Anje Štefan. Diplomsko delo.

Helena Zanjko (2018) Zaznavanje in stališča predmetnih učiteljev v Pomurju na področju timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Magistrsko delo.

Eva Zore (2018) Odnos razrednih učiteljev do poučevanja glasbene umetnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Nina Zupanc (2018) Pomen zunanjih preverjanj znanja iz vidika učiteljev kemije v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Urša Zupan (2018) Doživljanje mater ob rojstvu otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Ž

Mateja Železnik (2018) Učiteljeva in učenčeva stališča do matematičnih nalog pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 01:23:22 CEST.