[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2018

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 233.

A

Sabina Agić (2018) Šivanje kot oblika tehnične dejavnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Jure Aljaž (2018) Vpliv pesmi na učenje in pomnjenje besedišča pri učenju angleščine v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Filipič Ana in Maver Nastja in Rakovec Anja in Šuštar Ana (2018) Smernice za delo z učencem z motnjo avtističnega spektra (AS) in motnjo pozornosti. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Katarina Ančimer Aljaž (2018) Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov. Magistrsko delo.

Janja Avguštin in Urška Novinič in Sabina Agič in Maja Dragan (2018) Razstava ob svetovnem dnevu lutkarstva 2018. [Razstava/Predstava]

Stanislav Avsec (2018) Pre-service teachersʼ attitudes towards technology, engagement in active learning, and creativity as predictors of ability to innovate. International journal of engineering education, 34 (3). str. 1049-1059. ISSN 0949-149X

B

Sabina Bahorič (2018) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo: primerjava pravljice in risanke. Magistrsko delo.

Martina Bahor (2018) Razumevanje agregatnih stanj in prehodov med njimi pri učencih, dijakih in študentih. Magistrsko delo.

Barbara Bajd (2018) Nacionalni park Brioni : Ali bo kmalu izgubljeni raj za biologe?. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 7-11. ISSN 1318-9670

Jera Balderman (2018) Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. Magistrsko delo.

David Baler Petrović (2018) Pojavljanje in pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ob reki Ledavi. Diplomsko delo.

Diana Baloh (2018) Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti in njena uporabnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Ana Barle (2018) Zaznavanje prednosti, spretnosti in učinkovitosti timskega dela med strokovnimi delavkami v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Urška Bedek (2018) Socialna izključenost otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tadeja Begelj (2018) Odnos učencev 4. in 5. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase. Magistrsko delo.

Gloria Ana Belopavlovič (2018) Grafika v zinu. Diplomsko delo.

Neja Benedetič (2018) David F. Treagust, Reinders Duit and Hans E. Fischer (Eds), Multiple representations in physics education, models and modelling in science education (Volume 10), Cham: Springer, 2017; 322 pp.: ISBN 978-3-319- 58912-1. CEPS Journal, 8 (1). str. 205-209. ISSN 1855-9719

Tamara Biderman (2018) Načrtovanje glasbenodidaktičnih iger pri pouku glasbene umetnosti v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Saša Bitenc (2018) Razumevanje perspektive kot likovno-sintaktičnega pojava pri učencih 9. razreda. Magistrsko delo.

Barbara Bizjak (2018) Sistem podpore inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v angleški osnovni šoli. Magistrsko delo.

Danijela Blanuša Trošelj (2018) Professional development of preschool teachers in Croatia. Doktorska disertacija.

Milena Mileva Blažić (2018) Mestna knjižnica Ljubljana, zlate hruške in prevzemanje odgovornosti. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (1/2). str. 178-191. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2018) Žiga X Gombač, Igor Šinkovec: Hlapec Jernej in pasja pravica : po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja. Bevke: Škrateljc (Zbirka Cankar v stripu, št. 2), 2017. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 82 (5). str. 618-623. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2018) Verski motivi v Pravljicah bratov Grimm. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma, 14 (27). str. 71-91. ISSN 2590-9754

Milena Mileva Blažić (2018) Slovenska pravljičarka Josipina Turnograjska v evropskem prostoru : primerjalna analiza Rožmanove Lenčice. V: osipina Urbančič Turnograjska : kdor dušno živi, ne umrje! : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju in 185-letnici rojstva Josipine Urbančič Turnograjske (1833-1854), prve slovenske pesnice, pisateljice, skladateljice, pianistke in pravljičarke. KD Josipine Turnograjske, Mače pri Preddvoru. ISBN 978-961-288-439-0

Kristina Božič (2018) Sposobnost vizualizacije različnih likovnih prostorov v zemljevidih pri učencih 6. razreda. Magistrsko delo.

Tjaša Božič (2018) Vzgoja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora. Magistrsko delo.

Mirko Bratuša (2018) Tamara Bregar, Sledovi transgresije in Ana Kavčnik, Obstranska škoda; razstava. V: Tamara Bregar, Sledovi transgresije in Ana Kavčnik, Obstranska škoda, 23. Apr - 24. May 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Mirko Bratuša in Andrej Brumen Čop (2018) Razstava 3. letnika Likovne pedagogike: Kiparstvo, Slikarstvo, Risanje. [Razstava/Predstava]

Tamara Bregar in Ana Kavčnik (2018) Razstava Sledovi transgresije / Tamara Bregar ; Obstranska škoda / Ana Kavčnik. [Razstava/Predstava]

Tina Breščak (2018) Uporaba slikanic Hervéja Tulleta kot spodbuda pri učenju barv v angleškem jeziku na predšolski stopnji. Diplomsko delo.

Andrej Brumen Čop in Karmen Čorak (2018) Fragilità dell'essere = Krhkost bivanja : razstava Andreja Brumna Čopa in Karmen Čorak v Rimu. [Razstava/Predstava]

Katarina Bukovec (2018) Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja s pomočjo nestrukturiranega materiala. Diplomsko delo.

C

Nuša Cegnar (2018) Vpliv aktivizirajoče knjige na razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti v drugi starostni skupini vrtca. Diplomsko delo.

Darja Cencelj (2018) Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok. Magistrsko delo.

Tanja Centa (2018) Poučevanje angleščine od 3. do 6. razreda z metodo pripovedovanja zgodb pri slepih in slabovidnih učencih. Magistrsko delo.

Kristina Cigale (2018) Logografska metoda opismenjevanja in predopismenjevalne zmožnosti pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Č

Nadja Čavničar (2018) Sodelovanje tiflopedagogov in staršev v času zgodnje obravnave. Magistrsko delo.

Lucija Černilogar (2018) Bralna anksioznost, bralno razumevanje in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

D

Maja Dacar (2018) Optične lastnosti cvetov črnega teloha. Diplomsko delo.

Sanja Davidović (2018) Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu. Diplomsko delo.

Bojan Dekleva in Mija Marija Klemenčič Rozman in Špela Razpotnik in Matej Sande in Juš Škraban in Darja Tadič (2018) Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav : preliminarna študija. Poročilo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Alisa Delić (2018) Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije. Magistrsko delo.

Rok Demšar (2018) Socialnopedagoški koncepti v načrtovanju podpore lokalne skupnosti. Magistrsko delo.

Ema Doplihar (2018) (Avto)biografija v postmedijskem slikarstvu pri nas. Diplomsko delo.

Patricija Drašček (2018) Samozagovorniške spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja v procesu soustvarjanja individualiziranega programa. Magistrsko delo.

Doroteja Drnovšek (2018) Stališča bodočih učiteljev biologije o dobrobiti živali. Magistrsko delo.

F

Tina Fabijan in Nika Glavina in Eva Lederer in Katja Malovrh in Lea Vohar in Marta Zupančič in Mojca Žemlja in Tea Žmavčič in Mira Metljak in Gregor Torkar (2018) Žuželke- delavnice za otroke. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 16-21. ISSN 1318-9670

Jerneja Fefer (2018) Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica. Magistrsko delo.

Kristina Ferlan (2018) Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Črtomir Frelih in Anja Jerčič Jakob in Roman Makše in Zora Stančič (2018) Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike, mentorji prof. Črtomir Frelih, doc. Anja Jerčič Jakob, prof. Roman Makše in doc. Zora Stančič. [Razstava/Predstava]

Mojca Frlic (2018) Razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki srednjih poklicnih šol. Magistrsko delo.

Martina Furlani (2018) Razumevanje pomena opraševanja in pestrosti opraševalcev pri osnovnošolcih in širši javnosti. Magistrsko delo.

G

Urška Golčman (2018) Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in njegov profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

Ana Gostinčar Blagotinšek (2018) Moja prva zvezdna karta. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 36. ISSN 1318-9670

Manja Gradišar (2018) Stališča razrednih učiteljev prvega triletja osnovnih šol do vključevanje medkulturne vzgoje v pouk književnosti. Magistrsko delo.

Polona Gradišek (2018) The role of teachersʼ character strengths in classroom management. V: European Conference on Positive Psychology, 27 - 30 Jun 2018, Budapest, Hungary.

Majda Grbec Plestenjak (2018) Skupno preživljanje prostega časa staršev in njihovih predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Tina Gril (2018) Tehnične sestavljanke v predšolskem obdobju za razvijanje tehnoloških kompetenc. Diplomsko delo.

Ana Grum (2018) Tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let. Diplomsko delo.

Nika Guna (2018) Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

H

Monika Hamler (2018) Problematika mobilnih specialnih pedagogov v vrtcih v Pomurju. Magistrsko delo.

Maruša Hauptman Komotar (2018) Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji in na Nizozemskem. Doktorska disertacija.

Nina Hinić (2018) Uporaba tipne knjige kot didaktične igrače pri otroku z Apertovim sindromom. Magistrsko delo.

Tatjana Hodnik Čadež (2018) Exploring processes in constructing mathematical concepts and reasoning through linking representations: Editorial. CEPS Journal, 8 (2). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Barbara Hribar Pavli (2018) Razvijanje bralne zmožnosti pri domačem branju in bralni znački v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Hudales (2018) Poučevanje angleškega jezika v drugem razredu s pomočjo aktivizirajoče slikanice. Magistrsko delo.

Miroslav Huzjak (2018) Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

J

Mateja Jagodić (2018) Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo. Magistrsko delo.

Svetlana Jakimovska-Rodić (2018) Merilo pri nalogah iz arhitekturnega oblikovanja v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju OŠ. Magistrsko delo.

Jasna Jakopič Meze (2018) Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o prednostih in slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih. Magistrsko delo.

Jasmina Jakovljević (2018) Sodelovanje Osnovne šole Puconci z lokalnimi društvi. Magistrsko delo.

Ivana Jakša (2018) Spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih v vrtcu. Magistrsko delo.

Anja Janc (2018) Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih. Magistrsko delo.

Neja Janet (2018) Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku. Magistrsko delo.

Karmen Javornik (2018) Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Petra Javornik (2018) OHO gibanje in Srečo Dragan v pedagoškem kontekstu ustvarjalne igre. Diplomsko delo.

Barbara Jazbinšek (2018) Uporaba spektroskopa pri poučevanju svetlobe in barv v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Jerak in Alenka Vidrih in Gregor Žvelc (2018) The experience of attunement and misattunement in dance movement therapy workshops. The Arts in psychotherapy, 60 . str. 55-62. ISSN 1873-5878

Manca Jeras (2018) Učenje o čebelah s pomočjo igre vlog. Diplomsko delo.

Anja Jereb (2018) Motiv deklice v sodobni mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Urška Jerovšek (2018) Značilnosti mišljenja pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Alja Jurkošek (2018) Najpogostejše napake učencev pri izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Mitja Juvan (2018) Tehniško naravoslovni dan: model vozila na reaktivni pogon. Magistrsko delo.

K

Monika Kalman (2018) Zaposlitveni klub za mlade kot oblika pomoči mladim brezposelnim. Magistrsko delo.

Nastja Karlič (2018) Spodbujanje sodelovanja s socialnimi igrami v vrtcu. Diplomsko delo.

Maša Kenda (2018) Uporaba svetlečih palčk pri pouku kemije in fizike. Magistrsko delo.

Tatjana Keržan (2018) Ugotavljanje velikosti populacije in ogroženosti deteljinega modrina (Polyommatus thersites) na Savskih prodih pri Ljubljani. Magistrsko delo.

Barbara Kirić (2018) Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri osebi s cerebralno paralizo. Magistrsko delo.

Urša Kisovec (2018) Uporaba metode didaktične igre pri obravnavi učne vsebine svetloba v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Kleinberger (2018) Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Lana Klopčič (2018) Vzpostavljanje avtoritete učitelja v razredu z vidika učencev in učiteljev. Magistrsko delo.

Simona Kokalj (2018) Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu. Magistrsko delo.

Petja Kolenko (2018) Vpliv glasbe na likovno ustvarjanje. Diplomsko delo.

Klemen Kos (2018) Potrebe razrednih učiteljev po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju s področja slovenščine. Magistrsko delo.

Petra Kos (2018) Vpliv risank na razvoj otrok. Magistrsko delo.

Živa Kos (2018) Tom Are Trippestad, Anja Swennen and Tobias Werler (Eds.), The Struggle for Teacher Education. International Perspectives on Governance and Reforms, Bloomsbury Publishing: London and New York, 2017; 224 pp.: ISBN: 978-1-47428-554-4. CEPS Journal, 8 (2). str. 139-142. ISSN 1855-9719

Julija Kozorog (2018) Doživljanje pomladi ob plesu. Diplomsko delo.

Nina Koželj (2018) Nina Koželj: Velika Gospa. [Razstava/Predstava]

Karmen Kragelj (2018) Kreativni mediji v procesu pomoči in podpore pri soočanju z motnjami hranjenja. Diplomsko delo.

Sabina Krajnik (2018) Povezanost med dosežki znanja pri angleščini kot tujem jeziku in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju angleščine kot tujega jezika v Sloveniji in na Nizozemskem pri 11 in 12 let starih učencih. Magistrsko delo.

Janez Krek (2018) Interview with Michael W. Apple. CEPS Journal, 8 (1). str. 165-204. ISSN 1855-9719

Dušan Krnel (2018) Kaj je med?. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 22-26. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2018) Mit o eksperimentu v znanstvenem raziskovanju. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 37. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2018) Kaj je adsorbcija?. Naravoslovna solnica, 22 (3). str. 38. ISSN 1318-9670

Martina Krušič (2018) Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Manca Kukenberger (2018) Kompetence zborovodij otroških pevskih zborov v Sloveniji. Magistrsko delo.

L

Marina Laharnar (2018) Mala hiša: primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. Magistrsko delo.

Daša Lampič (2018) Razvoj govora s spodbujanjem razvoja sinaps v možganih po načelih NTC-programa. Diplomsko delo.

Nina Lapanja (2018) Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Karmen Lazić (2018) Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Lara Likar (2018) Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju. Magistrsko delo.

Letricija Linardić (2018) Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji. Doktorska disertacija.

Manca Lipoglavšek (2018) Analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

M

Slavica Majcen (2018) Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Nives Malovrh (2018) Projekt radijska igra: od besedila do predvajanja na šolskem radiu. Magistrsko delo.

Urša Malovrh (2018) Vpliv ultravijoličnega sevanja in suše na optične lastnosti listov prosa (Panicum miliaceum). Magistrsko delo.

Vida Manfreda Kolar in Eda Vula in Tatjana Hodnik Čadež (2018) Razumevanje reprezentacij o ulomkih pri študentih razrednega pouka v Sloveniji in na Kosovu. CEPS Journal, 8 (2). str. 71-95. ISSN 1855-9719

Leja Markelj (2018) Materinstvo in partnerski odnosi seksualnih delavk v Sloveniji. Magistrsko delo.

Sara Marolt (2018) Primerjava Andersenove pravljice Snežna kraljica in animiranega filma Ledeno kraljestvo. Diplomsko delo.

Adrijana Mastnak (2018) Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja. Doktorska disertacija.

Anina Matiš (2018) Odzivanje in doživljanje vzgojiteljev ob samopoškodbenem vedenju otrok v vzgojnem zavodu. Magistrsko delo.

Matic Mavri (2018) Uporaba igrač za razvoj fine motorike pri otrocih, starih 5 in 6 let. Diplomsko delo.

Nina Mezinec (2018) Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov. Magistrsko delo.

Tjaša Mežnaršič (2018) Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov. Magistrsko delo.

Anja Mislej (2018) Zdravje mladostnikov po namestitvi v vzgojni zavod. Magistrsko delo.

Karmen Mlinar (2018) Elgrid Messner, Daniela Worek and Mojca Peček (Eds), Teacher Education for Multilingual and Multicultural Settings, Graz: Leykam, 2016; 199 pp.: ISBN 978-3- 7011-0361-4. CEPS Journal, 8 (1). str. 211-216. ISSN 1855-9719

Tanja Murn (2018) Vloga antioksidantov in selenovih spojin v listih navadne (Fagopyrum esculentum) in tatarske (Fagopyrum tataricum) ajde na prenos in učinke živega srebra vzdolž prehranjevalne verige. Magistrsko delo.

Špela Mur (2018) Raba slikanice brez besedila. Diplomsko delo.

N

Irena Nančovska Šerbec in Špela Cerar in Alenka Žerovnik (2018) Developing computational thinking through games in scratch. V: National Conference on Education and Research in the Information Society, 2018, Sofia.

Mia Nardin Žagar (2018) Tri generacije šolskih beril in tematik v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Mojca Novak (2018) Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

O

Petra Obadič (2018) Kakovost v slovenskih vrtcih. Diplomsko delo.

Ana Ocvirk (2018) Razvijanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti s pomočjo slikanice. Diplomsko delo.

Maja Odar in Barbara Vindiš in Maša Čuk Gaber (2018) Moj vodič * za pripravo na pisni in ustni preizkus znanja. Priročnik. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Špela Osolnik (2018) Prehranska pismenost čeških osnovnošolcev. Diplomsko delo.

Ajda Oven Brecelj (2018) Stališča učenk in učencev 1. in 5. razreda o vlogah moških in žensk v sodobni družbi. Magistrsko delo.

P

Urška Pančur (2018) Zanimanje učencev Kamnika za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog. Magistrsko delo.

Suzana Panić (2018) Slikopisi Anje Štefan v tipni obliki. Diplomsko delo.

Mojca Paradiž (2018) Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Jerneja Pavlin (2018) Editorial, Experiments in physics teaching and learning. CEPS Journal, 8 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Neža Pavli (2018) Prepoznavanje in odziv vzgojiteljev ter strokovnih delavcev na težavno vedenje otrok v predšolskem odbobju. Magistrsko delo.

Mojca Pečar (2018) Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija.

Valerija Pegam (2018) Likovni prostor v abstraktnem ekspresionizmu. Diplomsko delo.

Anja Pencelj (2018) Delo strokovnih delavcev z otrokom s cistično fibrozo v vrtcu in osnovni šoli. Magistrsko delo.

Liza Penov (2018) Primerjava tehniških predmetov v javni ter alternativnih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Sandra Pentek (2018) Profil bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Aleš Peternelj (2018) Vključevanje vsebin o bioplastiki v pouk kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Polona Peternelj (2018) Uresničevanje glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Vilma Peternel (2018) Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti. Magistrsko delo.

Vanessa Pipan (2018) Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor. Magistrsko delo.

Špela Pirc (2018) Merske karakteristike slovenskega prevoda vprašalnika "The Swal-QOL". Magistrsko delo.

Polona Pirš (2018) Razvijanje socialnih veščin učenke 3. razreda z Aspergerjevim sindromom znotraj razreda. Magistrsko delo.

Eva Planinšek (2018) Vpliv joge na gibalne sposobnosti otrok v 1. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Helena Plazl (2018) Vsakdanje življenje ljudi po 65. letu. Magistrsko delo.

Monika Plemen (2018) Abjektno telo v mojem slikarstvu. Diplomsko delo.

Mateja Podgorelec (2018) Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih. Magistrsko delo.

Anja Podlogar (2018) Interakcija med sliko in fotografijo v likovni ustvarjalnosti učencev 9. razreda. Magistrsko delo.

Marta Pogačar (2018) Izkustveno učenje v vrtcu ob izdelkih iz Fimo mase. Diplomsko delo.

Irena Pohleven (2018) Kurikularna uspešnost dečka z diagnozo Aspergerjevega sindroma na treh področjih dejavnosti v oddelku vrtca. Diplomsko delo.

Lucija Polenik (2018) Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom. Magistrsko delo.

Matjaž Poljanšek (2018) Slavko Gaber and Veronika Tašner (Eds.), The future of school in the societies of work without work [in Slovene: Prihodnost šole v družbah dela brez dela], Faculty of Education: Ljubljana, 2017; 207 pp.: ISBN: 978-961-253-204-8. CEPS Journal, 8 (2). str. 143-149. ISSN 1855-9719

Suzana Poropat (2018) Stališča učiteljev razrednega pouka in svetovalnih delavcev o zlorabah otrok. Magistrsko delo.

Ana Potočnik (2018) Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo. Magistrsko delo.

Andreja Potokar (2018) Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok. Diplomsko delo.

Nina Potrč (2018) Nove naloge razrednih učiteljev pri obravnavi umetnostnega besedila in njihova diferenciacija v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Erika Potrebuješ (2018) Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Tamara Prajndl (2018) Pravljice kot učno gradivo za spodbujanje samopodobe učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Katarina Praprotnik (2018) Stališča vzgojiteljev in staršev do bralne značke v vrtcu. Diplomsko delo.

Urška Praznik (2018) Znanje irskih osnovnošolcev o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Nastja Pugelj (2018) Poučevanje učnih vsebin veter in kroženje vode z namiznimi didaktičnimi igrami v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Janez Puntar (2018) Funkcije več spremenljivk: primeri in protiprimeri. Diplomsko delo.

Jernej Pustoslemšek (2018) Odnos dijakov do sodobne umetnosti pri likovni umetnosti v gimnaziji. Magistrsko delo.

Maja Pušenjak (2018) Poučevanje slovnice pri pouku angleščine v četrtem in petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

R

Eva Rak (2018) »Križanke v jeseni« - Rihard Jakopič. Diplomsko delo.

Vanja Resnik (2018) Nadarjeni učenci pri pouku družbe v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Žan Rode (2018) Učinkovitost učenja s pomočjo učbenika v 7. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Bojana Ropret (2018) Optične lastnosti skorje pri izbranih grmovnih vrstah. Magistrsko delo.

Tanja Rudolf (2018) Pomoč z likovno umetnostjo kot opora pri vstopu v tretje življenjsko obdobje. Magistrsko delo.

Jože Rugelj in Matej Zapušek (2018) Innovative and flexible forms of teaching and learning with information and communication technologies. V: National Conference on Education and Research in the Information Society, 2018, Sofia.

S

Martina Salamon (2018) Formativno spremljanje znanja pri matematiki. Magistrsko delo.

Matej Sande in Simona Šabić (2018) The importance of drug checking outside the context of nightlife in Slovenia. Harm reduction journal, 15 (2). str. 1-8. ISSN 1477-7517

Nina Sever (2018) Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba. Magistrsko delo.

Katrin Sevšek (2018) Samostojnost prvošolcev pri šolskem delu in pri skrbi zase. Magistrsko delo.

Ema Simonič (2018) Fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Ajda Skrbinšek (2018) Odnos med barvo in simboli v likovni ustvarjalnosti devetošolcev. Magistrsko delo.

Miha Slapničar in Vesna Ferk Savec in Iztok Devetak (2018) Naravoslovje v forenziki in športu: teoretične osnove in navodila za laboratorijske vaje. Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Marija Slevc (2018) Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Ines Stajan (2018) Spletno nasilje: nova oblika medvrstniškega nasilja. Magistrsko delo.

Ines Stamcar (2018) Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Zora Stančič (2018) NINA KOŽELJ - dekle s kladivom v torbici. V: Nina Koželj: Velika Gospa, 10 Jan - 16 Feb 2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Tamara Sunarić (2018) Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo.

Š

Romana Šarec (2018) Izražanje čustev pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Eva Šebjanič (2018) Primeri dobre prakse pouka na prostem v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Magistrsko delo.

Miklavž Šef (2018) Model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z dušilno loputo. Magistrsko delo.

Sara Šenica (2018) Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo.

Lea Šifrer (2018) Usmerjene glasbene dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja. Diplomsko delo.

Katja Širca (2018) Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih. Magistrsko delo.

Blanka Šiško (2018) Uporaba lego kock pri socialno pedagoškem delu s socialno ogroženimi otroki. Magistrsko delo.

Špela Škerbec (2018) Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu. Diplomsko delo.

Karin Šket in Sara Bensa in Polona Gradišek (2018) Character strengths in romantic relationships. V: European Conference on Positive Psychology, 27 - 30 Jun 2018, Budapest, Hungary.

Martina Škoflek (2018) Interakcija med otrokom in materjo: analiza posnemanja prozodičnih elementov govora pri dojenčku v prvem letu življenja. Magistrsko delo.

Sebastjan Škrjanc (2018) Merilni sistem za določitev izkoristka dvotaktnega motorja. Magistrsko delo.

Primož Šparl (2018) Logika in množice : študijsko gradivo. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

Primož Šparl (2018) Abstraktna algebra : študijsko gradivo. [Učno gradivo] (Neobjavljeno)

Janja Štrbenk (2018) Pouk slovenščine v računalniški učilnici. Magistrsko delo.

T

Jerneja Terčon (2018) Odkrivanje in celostna specialno pedagoška diagnostična ocena petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije. Doktorska disertacija.

Maja Toplak Primc (2018) Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce. Magistrsko delo.

Gregor Torkar in Manja Veldin in Saša Glažar in Anja Podlesek (2018) Why do plants wilt? Investigating studentsʼ understanding of water balance in plants with external representations at the macroscopic and submicroscopic levels. Eurasia : journal of mathematics & technology education, 14 (6). str. 2265-2276. ISSN 1305-8223

Vesna Trček (2018) Razstavna dejavnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Špela Tršinar (2018) Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju. Magistrsko delo.

Vesna Turičnik (2018) Dejavniki poklicnega stresa: primerjalna študija med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji v osnovni šoli. Magistrsko delo.

U

Bogdan Urdih (2018) Nekonvencionalni načini poučevanja rekurzije. Magistrsko delo.

Vanesa Urek (2018) Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Magistrsko delo.

V

Mateja Velušček (2018) Sobivanje risbe in slike ter papir kot temeljni nosilec podobe. Diplomsko delo.

Mateja Verbanec (2018) Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Tajda Vidič (2018) Planinski športni dnevi z medpredmetnim povezovanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem. Magistrsko delo.

Sandra Voh (2018) Primerjalna analiza izbranih slovenskih in srbskih ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Klara Volaj (2018) Materialni pogoji za poučevanje športa v 1. in 2. triletju osnovnih šol v Ljubljani in njeni bližnji okolici. Magistrsko delo.

Saša Voler (2018) Obravnava otroka z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem po programu It Takes Two to Talk. Magistrsko delo.

Z

Maja Zalaznik (2018) Poučevanje zvoka z didaktičnimi igrami v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Založnik (2018) Značilnosti branja in pripovedovanja pravljic v predšolskem obdobju - študija primera pravljic Anje Štefan. Diplomsko delo.

Helena Zanjko (2018) Zaznavanje in stališča predmetnih učiteljev v Pomurju na področju timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Magistrsko delo.

Danica Zec (2018) Pomoč z likovno umetnostjo osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi čustveno-vedenjskimi težavami. Magistrsko delo.

Sandra Zelko Sitar (2018) Sprostitvene dejavnosti za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju v času podaljšanega bivanja. Magistrsko delo.

Eva Zore (2018) Odnos razrednih učiteljev do poučevanja glasbene umetnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Neja Zupanc (2018) Bralno razumevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji in uporaba sobesedila. Magistrsko delo.

Nina Zupanc (2018) Pomen zunanjih preverjanj znanja iz vidika učiteljev kemije v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Marta Zupančič (2018) Ocena naravovarstvenega pomena ekstenzivnih travnikov na podlagi vrstne pestrosti dnevnih metuljev in kukavičevk v Beli krajini. Magistrsko delo.

Urša Zupan (2018) Doživljanje mater ob rojstvu otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Ž

Mateja Železnik (2018) Učiteljeva in učenčeva stališča do matematičnih nalog pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda. Magistrsko delo.

Petra Žgajnar (2018) Vloga ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu. Magistrsko delo.

Karmen Žugič (2018) Nekateri geometrijski problemi z lestvijo. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 20. avg. 2018 01:23:26 CEST.