[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2017

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 129.

A

Nina Ajdič (2017) Pomoč vrtca družini. Diplomsko delo.

Ana Arh (2017) Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. Magistrsko delo.

Eva Arh (2017) Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji. Magistrsko delo.

Sara Arko (2017) Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike. Magistrsko delo.

Doris Avbelj (2017) Motiv družine v antologiji Svetlanine pravljice. Diplomsko delo.

B

Katja Balažic (2017) Zgodovinski pregled predšolskih ustanov hčera Marije Pomočnice v Sloveniji. Diplomsko delo.

Katja Begelj (2017) Uporaba čuječnosti pri konfliktih v alkoholni družini. Diplomsko delo.

Jana Beronja (2017) Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Maša Blaško (2017) Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Milena Mileva Blažić (2017) Junaki mladinske literature. V: O folklornih junakih : znanstveni simpozij, 24 Feb 2017, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2017) Primož Suhodolčan: Tina in medvedja moč. Tina Maze, resnična pravljica. Ljubljana: DZS, 2016.. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 81 (4). str. 485-488. ISSN 0038-0482

Mirko Bratuša (2017) (Ne)prebavne motnje: skupinska kiparska razstava študentov 4. letnika Likovne pedagogike, mentor red. prof. spec. Mirko Bratuša. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša (2017) O »(Ne)prebavni razstavi«. V: (Ne)prebavne motnje, 10. May - 19. May 2017, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Katja Brinšek (2017) France Prešeren v slikaniški obliki za otroke. Diplomsko delo.

Pia Buh (2017) Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

C

Valentina Celarc (2017) Pomen koordinacije za gibalno učinkovitost otrok. Diplomsko delo.

Karmen Cimermančič (2017) Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

D

Dita Debeljak (2017) Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Mojca Debeljak (2017) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk". Magistrsko delo.

Tadeja Deželan (2017) Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa. Magistrsko delo.

Sara Drožđek (2017) Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo. Magistrsko delo.

Đ

Dunja Đurić (2017) Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

E

Ema Erzar (2017) Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

F

Vesna Ferk Savec in Katarina Senta Wissiak Grm (2017) Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica, 64 (1). str. 63-72. ISSN 1318-0207

Črtomir Frelih (2017) Razstava Alje Košar. V: Brez naslova, 22 Feb - 17 Mar 2017, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Črtomir Frelih in Roman Makše in Zora Stančič in Anja Jerčič Jakob (2017) Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike Mentorji: Grafika: prof. mag. Črtomir Frelih, spec. Kiparstvo: prof. mag. Roman Makše Risanje: doc. mag. Zora Stančič Slikanje: doc. mag. Anja Jerčič Jakob. [Razstava/Predstava]

G

Mateja Golc (2017) Zimski tabor za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Barbara Gorše (2017) Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

H

Danaja Hafnar (2017) Prilagajanje vzgojnega dela otroku z epilepsijo. Diplomsko delo.

Melisa Herakovič (2017) Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Ema Marija Hudelja (2017) Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih. Magistrsko delo.

I

Ana Ilić (2017) Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol. Magistrsko delo.

Špela Ivančič (2017) Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli. Magistrsko delo.

J

Maja Jakič (2017) Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo.

Alenka Jan (2017) Skice za jedkanico in akvatinto. Diplomsko delo.

Nastja Jenko (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo.

Tamara Jensterle (2017) Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Jerak (2017) Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi. Magistrsko delo.

Mojca Jeram (2017) Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda. Magistrsko delo.

Vanja Jurič (2017) Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

K

Ana Kavčič (2017) Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Eva Klemenčič (2017) Aerobna vzdržljivost otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Klinc (2017) Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Klobučar (2017) Podoba otroka v zbirki Za lahko noč pisateljice Ele Peroci. Diplomsko delo.

Ksenja Knez (2017) Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko. Magistrsko delo.

Sara Kosec (2017) Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja. Magistrsko delo.

Alja Košar (2017) Brez naslova : samostojna razstava grafik in risb. [Razstava/Predstava]

Alisa Kovačevič (2017) Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Timeja Kragolnik Račnik (2017) Pogledi vzgojitelja na dejavnike prikritega kurikuluma v vrtcu. Diplomsko delo.

Dušan Krnel (2017) Boj za redke in manj redke elemente. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 4-5. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) Ali res geni določajo vse, kar se z nami dogaja?. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 38. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj : kruh. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 29-31. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 2. ISSN 1318-9670

Milan Kubiatko in Gregor Torkar in Lenka Rovňanová (2017) Učitelji_ce kot en od vplivnih dejavnikov učenčeve_kine percepcije predmeta biologija. CEPS Journal, 7 (2). str. 127-140. ISSN 1855-9719

Lara Kuhar (2017) Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini. Magistrsko delo.

Nives Kukovec (2017) Stališča osnovnošolcev celjske in belokranjske regije do gensko spremenjenih organizmov. Magistrsko delo.

Meta Kurent Golob (2017) Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ʺVzgoja za življenjeʺ. Magistrsko delo.

L

Jana Laganis in Kristina Prosen in Gregor Torkar (2017) Classroom versus outdoor biology education using a woody species identification digital dichotomous key. Natural sciences education, 46 (1). str. 1-9. ISSN 2168-8281

Alja Lečnik (2017) Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti. Magistrsko delo.

Janja Levičnik (2017) Matematični kotiček v vrtcu. Diplomsko delo.

Miha Lovšin (2017) Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu. Doktorska disertacija.

Monika Lužnik Črep (2017) Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih. Magistrsko delo.

M

Sara Masnec (2017) Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja. Magistrsko delo.

Jasmina Melavc (2017) Bralne navade podeželskih in mestnih otrok. Magistrsko delo.

Saša Mencin (2017) Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda. Magistrsko delo.

Nuša Merzdovnik (2017) Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju. Magistrsko delo.

Špela Mirtič (2017) Uporaba lutke v različnih starostnih skupinah otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Martina Mohorič (2017) Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja. Magistrsko delo.

Kim Munih (2017) Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline. Magistrsko delo.

N

Irena Narobe (2017) Mnenje vzgojiteljev o praksi. Diplomsko delo.

Tina Nemanič (2017) Spanje in počitek otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

O

Nina Orgolič Štuhec (2017) Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Amela Osmić (2017) Vpliv selena in joda na izbrane biokemijske in morfološke lastnosti pri kalicah kolerabice (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.). Magistrsko delo.

P

Agnes Pajsar (2017) Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev. Magistrsko delo.

Jasmina Peterle (2017) Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Katarina Petrič (2017) Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Magistrsko delo.

Tjaša Pikl (2017) Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji. Magistrsko delo.

Vika Planinšek (2017) Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami. Magistrsko delo.

Anja Podpečan (2017) Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline. Magistrsko delo.

Eva Poklar (2017) Participacija otrok - naši radovedni kotički. Diplomsko delo.

Eva Premrl (2017) Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda. Magistrsko delo.

Petra Putre (2017) Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo. Magistrsko delo.

R

Marko Razpet (2017) Števniki v Dalmatinovem prevodu Geneze : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2017) Desetiške predpone : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Nada Razpet (2017) Razmerja dolžin sosednjih senc. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 32-33. ISSN 1318-9670

Blanka Rejc (2017) Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko. Magistrsko delo.

Živa Rigler (2017) Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto. Magistrsko delo.

Karin Ropotar (2017) Lutka, ljubljenec skupine: vsi enaki, vsi drugačni. Diplomsko delo.

Barbara Rovšek (2017) Assessing learning outcomes from experiments in a science competition. European journal of physics, 38 (3). str. 1-15. ISSN 1361-6404

S

Katarina Seliger (2017) Sodelovanje Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Horjul s Centrom starejših občanov Horjul. Diplomsko delo.

Špela Senekovič (2017) Analiza sistematskega logopedskega pregleda petletnikov v prekmurski regiji. Magistrsko delo.

Kaja Sevčnikar (2017) Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Ana Simončič (2017) Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Darja Skribe Dimec in Jelka Strgar (2017) Znanstvena pojmovanja o fotosintezi pri učencih osnovne šole in bodočih učiteljih biologije. CEPS Journal, 7 (1). str. 49-68. ISSN 1855-9719

Tadej Starčič (2017) Naloge iz matematike za fizike in tehnike z rešitvami : učno gradivo. [Učno gradivo]

Janko Stergar (2017) Vpeljava čuječnosti in čuječnostnih praks v razvojno-edukativni model supervizije. Magistrsko delo.

Alja Strgar (2017) Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije. Magistrsko delo.

Toma Strle (2017) On mutual enrichment between first- and third-person sciences and phenomenological methodology. Constructivist Foundations, 12 (2). str. 208-210. ISSN 1782-348X

Katarina Susman in Saša Ziherl in Jure Bajc (2017) Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, 38 (3). str. 1-14. ISSN 0143-0807

Š

Anja Šifrar (2017) Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri. Diplomsko delo.

Jana Šircelj (2017) Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem. Magistrsko delo.

Veronika Škerbec (2017) Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli. Magistrsko delo.

Saška Škrubej (2017) Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok. Magistrsko delo.

Ida Štimec (2017) Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ema Štokovnik (2017) Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji. Magistrsko delo.

Alja Šumak (2017) Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi. Magistrsko delo.

Natalija Šuštar (2017) Projekt Vesolje in participacija otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

T

Veronika Tašner in Milica G. Antić (2017) Gender and education. CEPS Journal, 7 (2). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Veronika Tašner in Mojca Žveglič Mihelič in Metka Mencin Čeplak (2017) Spol in učiteljstvo: pogledi univerzitetnih študentk_ov na učiteljski poklic. CEPS Journal, 7 (2). str. 47-68. ISSN 1855-9719

Nina Tori (2017) Otrokove predstave o matematičnih pojmih. Diplomsko delo.

Gregor Torkar (2017) Barbara Bajd: Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 37. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Bakterije in virusi, povzročitelji nalezljivih bolezni. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 34-35. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Prikaz učinkovitosti sredstev za zaščito pred UV sevanjem. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 6-7. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Treagust, David F. and Tsui, Chi-Yan (Ed.) (2013). Multiple Representations in Biological Education, Models and Modeling in Science Education (Volume 7). Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 390 p. ISBN: 978-94-007-4191-1 (print version). CEPS Journal, 7 (1). str. 171-173. ISSN 1855-9719

Gregor Torkar in Milan Kubiatko (2017) Editorial. CEPS Journal, 7 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Marjeta Trček Kavčič (2017) Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave. Magistrsko delo.

Simona Turičnik (2017) Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih spretnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

U

Blaž Ukmar (2017) Dvojezičnost v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

V

Laura Velkner (2017) Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Alja Vencelj (2017) Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Zeqir Veselaj in Gregor Torkar (2017) The acceptability of teachersʼ value related statements about sustainable development and climate change among non-science and science major students from Kosovo. European Journal of Sustainable Development , 6 (1). str. 221-232. ISSN 2239-5938

Doris Vidic (2017) Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu. Magistrsko delo.

Alja Vidmar (2017) Primerjava pogledov staršev in vzgojitelja na proces uvajanja otroka v vrtec. Diplomsko delo.

Gloria Vidmar (2017) Funkcijski prostori, odvod in integral. Magistrsko delo.

Z

Tamara Zaner (2017) Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja. Magistrsko delo.

Ž

Tilen Žbona (2017) Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Erna Žgur (2017) Aspects of motor development in children with cerebral palsy. Innovative issues and approaches in social sciences, 10 (1). str. 117-126. ISSN 1855-0541

Erna Žgur (2017) Ocenjevanje napredka, ne samo znanja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. V: XXV. izobraževalni dnevi, 28 Mar - 29 Mar 2017, Portorož.

Mojca Žveglič Mihelič (2017) Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja učencev tujcev z vidika šolske pravičnosti: izsledki raziskave med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji. CEPS Journal, 7 (1). str. 131-147. ISSN 1855-9719

Seznam je bil osvežen ned. 25. jun. 2017 01:24:22 CEST.