[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2017

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 225.

A

Nina Ajdič (2017) Pomoč vrtca družini. Diplomsko delo.

Ana Arh (2017) Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. Magistrsko delo.

Eva Arh (2017) Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji. Magistrsko delo.

Sara Arko (2017) Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike. Magistrsko delo.

Doris Avbelj (2017) Motiv družine v antologiji Svetlanine pravljice. Diplomsko delo.

Kelly Avsenik Hanson (2017) Likovne transformacije med risbo in kipom. Diplomsko delo.

B

Mateja Balanč (2017) Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Magistrsko delo.

Vesna Balant (2017) Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike. Magistrsko delo.

Katja Balažic (2017) Zgodovinski pregled predšolskih ustanov hčera Marije Pomočnice v Sloveniji. Diplomsko delo.

Katja Begelj (2017) Uporaba čuječnosti pri konfliktih v alkoholni družini. Diplomsko delo.

Neja Benedetič (2017) Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratom Ni(111). Magistrsko delo.

Jana Beronja (2017) Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Anja Bervar (2017) Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Maša Blaško (2017) Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Milena Mileva Blažić (2017) Junaki mladinske literature. V: O folklornih junakih : znanstveni simpozij, 24 Feb 2017, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2017) Primož Suhodolčan: Tina in medvedja moč. Tina Maze, resnična pravljica. Ljubljana: DZS, 2016.. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 81 (4). str. 485-488. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2017) Boštjan Gorenc - Pižama: sLOLvenski klasiki 1. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015.. Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 81 (1/2). str. 163-166. ISSN 0038-0482

Eva Bolčina (2017) Učinki uporabe elektronske interaktivne knjige na zmožnosti pripovedovanja zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih. Magistrsko delo.

Mirko Bratuša (2017) (Ne)prebavne motnje: skupinska kiparska razstava študentov 4. letnika Likovne pedagogike, mentor red. prof. spec. Mirko Bratuša. [Razstava/Predstava]

Mirko Bratuša (2017) O »(Ne)prebavni razstavi«. V: (Ne)prebavne motnje, 10. May - 19. May 2017, Ljubljana, Pedagoška fakulteta. (Neobjavljeno)

Selma Brdar (2017) Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci. Magistrsko delo.

Katja Brinšek (2017) France Prešeren v slikaniški obliki za otroke. Diplomsko delo.

Pia Buh (2017) Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

C

Katja Cegnar (2017) Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Valentina Celarc (2017) Pomen koordinacije za gibalno učinkovitost otrok. Diplomsko delo.

Karmen Cimermančič (2017) Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Č

Tina Čampa (2017) Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Jaka Črtalič (2017) Spremljanje aktivnosti srednje velikih zveri s pomočjo fotopasti. Diplomsko delo.

D

Dita Debeljak (2017) Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Mojca Debeljak (2017) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk". Magistrsko delo.

Tadeja Deželan (2017) Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa. Magistrsko delo.

Sara Drožđek (2017) Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo. Magistrsko delo.

Đ

Dunja Đurić (2017) Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

E

Ema Erzar (2017) Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

F

Vesna Ferk Savec in Iztok Devetak in Barbara Modec in Katarina Senta Wissiak Grm (2017) Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. Znanstvena monografija. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Vesna Ferk Savec in Bernarda Urankar in Maija Aksela in Iztok Devetak (2017) Prospective chemistry teachersʼ perceptions of their profession: the state of the art in Slovenia and Finland. Journal of the Serbian Chemical Society, 82 . str. 1-18. ISSN 1820-7421

Vesna Ferk Savec in Katarina Senta Wissiak Grm (2017) Development of chemistry pre-service teachers during practical pedagogical training : self-evaluation vs. evaluation by school mentors. Acta chimica slovenica, 64 (1). str. 63-72. ISSN 1318-0207

Sara Ferlin (2017) Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo. Magistrsko delo.

Karin Franko (2017) Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov. Magistrsko delo.

Črtomir Frelih (2017) Razstava Alje Košar. V: Brez naslova, 22 Feb - 17 Mar 2017, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Črtomir Frelih in Roman Makše in Zora Stančič in Anja Jerčič Jakob (2017) Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike Mentorji: Grafika: prof. mag. Črtomir Frelih, spec. Kiparstvo: prof. mag. Roman Makše Risanje: doc. mag. Zora Stančič Slikanje: doc. mag. Anja Jerčič Jakob. [Razstava/Predstava]

G

Maruša Gajić (2017) Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji. Magistrsko delo.

Mateja Golc (2017) Zimski tabor za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Barbara Gorše (2017) Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Ana Gostinčar Blagotinšek (2017) Ali so gumijasti bomboni elastični?. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 34. ISSN 1318-9670

Nastja Grenc (2017) Otrokov odziv na abstraktno in realistično ilustracijo. Diplomsko delo.

H

Danaja Hafnar (2017) Prilagajanje vzgojnega dela otroku z epilepsijo. Diplomsko delo.

Dena Harshbarger in Dušan Krnel in Ana Gostinčar Blagotinšek in Luka Praprotnik (2017) Prenova naravoslovnih sejmov : prevod prispevka iz revije Science & children, vol. 54, no. 1, Sept. 2016. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 4-10. ISSN 1318-9670

Melisa Herakovič (2017) Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Saša Hladnik (2017) Protiglivna aktivnost vodnih in organskih izvlečkov zlate rozge. Magistrsko delo.

Nina Hočevar (2017) Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti. Magistrsko delo.

Tanja Holcar (2017) Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa. Magistrsko delo.

Tamara Hovnik (2017) Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Ema Marija Hudelja (2017) Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih. Magistrsko delo.

I

Ana Ilić (2017) Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol. Magistrsko delo.

Maša Imperl (2017) Prepoznavanje okolju prijaznih in škodljivih dejavnosti človeka pri šestošolcih in devetošolcih. Magistrsko delo.

Špela Ivančič (2017) Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Urška Ivančič (2017) Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju. Magistrsko delo.

J

Maja Jakič (2017) Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo.

Mojca Jamnik (2017) Koncept mednarodnega priznanja za mlade - MEPI v petem razredu kot program za interesno dejavnost. Magistrsko delo.

Barbara Jančič (2017) Spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika. Magistrsko delo.

Katja Janežič (2017) Plesna dramatizacija pravljice Rumeno čudo. Diplomsko delo.

Romana Janežič (2017) Vloga vzgojitelja pri izvajanju jezikovne vzgoje v javnem vrtcu in vrtcu Montessori. Diplomsko delo.

Ana Janjac (2017) Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole: učna tema snovi. Magistrsko delo.

Alenka Jan (2017) Skice za jedkanico in akvatinto. Diplomsko delo.

Nika Jelenc (2017) Motnje hranjenja in požiranja pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju. Magistrsko delo.

Nastja Jenko (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo.

Tamara Jensterle (2017) Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Jerak (2017) Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi. Magistrsko delo.

Mojca Jeram (2017) Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda. Magistrsko delo.

Lidija Jesenovec (2017) Analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič in teorija karnevala Mihaila Bahtina. Diplomsko delo.

Janja Jurečič (2017) Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Vanja Jurič (2017) Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

K

Katja Kajič (2017) Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč. Magistrsko delo.

Ana Kavčič (2017) Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Katja Kern (2017) Avtonomija učencev šestega razreda pri pouku angleščine. Magistrsko delo.

Eva Klemenčič (2017) Aerobna vzdržljivost otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Klinc (2017) Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Klobučar (2017) Podoba otroka v zbirki Za lahko noč pisateljice Ele Peroci. Diplomsko delo.

Urška Klopčič (2017) Vpogled v stanje govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka. Magistrsko delo.

Ksenja Knez (2017) Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko. Magistrsko delo.

Tina Kolar (2017) Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji. Magistrsko delo.

Urban Kordeš (2017) Where is spacetime constituted?. Constructivist Foundations, 12 (3). str. 277-278. ISSN 1782-348X

Sara Kosec (2017) Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja. Magistrsko delo.

Vesna Kosmatin (2017) Motiv sanj v sodobni slovenski mladinski književnosti. Magistrsko delo.

Alja Košar (2017) Brez naslova : samostojna razstava grafik in risb. [Razstava/Predstava]

Alisa Kovačevič (2017) Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Urška Kovač (2017) Ocenjevanje standardov znanja pri predmetu Šport v prvih petih razredih osnovne šole. Magistrsko delo.

Timeja Kragolnik Račnik (2017) Pogledi vzgojitelja na dejavnike prikritega kurikuluma v vrtcu. Diplomsko delo.

Katja Krašovec (2017) Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Polona Kreže (2017) Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci. Magistrsko delo.

Dušan Krnel (2017) Boj za redke in manj redke elemente. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 4-5. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) Ali res geni določajo vse, kar se z nami dogaja?. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 38. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj : kruh. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 29-31. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 2. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) °C,°F, K. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 35. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel (2017) Spremembe v ozračju in zmešnjava v glavah. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 36. ISSN 1318-9670

Dušan Krnel in Katarina Kotulakova (2017) Cena kruha. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 27-29. ISSN 1318-9670

Milan Kubiatko in Gregor Torkar in Lenka Rovňanová (2017) Učitelji_ce kot en od vplivnih dejavnikov učenčeve_kine percepcije predmeta biologija. CEPS Journal, 7 (2). str. 127-140. ISSN 1855-9719

Lara Kuhar (2017) Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini. Magistrsko delo.

Nives Kukovec (2017) Stališča osnovnošolcev celjske in belokranjske regije do gensko spremenjenih organizmov. Magistrsko delo.

Meta Kurent Golob (2017) Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ʺVzgoja za življenjeʺ. Magistrsko delo.

Bojana Kvartuh (2017) Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli. Magistrsko delo.

L

Jana Laganis in Kristina Prosen in Gregor Torkar (2017) Classroom versus outdoor biology education using a woody species identification digital dichotomous key. Natural sciences education, 46 (1). str. 1-9. ISSN 2168-8281

Alja Lečnik (2017) Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti. Magistrsko delo.

Klara Letnik (2017) Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu. Magistrsko delo.

Janja Levičnik (2017) Matematični kotiček v vrtcu. Diplomsko delo.

Miha Lovšin (2017) Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu. Doktorska disertacija.

Monika Lužnik Črep (2017) Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih. Magistrsko delo.

M

Špela Marussig (2017) Negotovost pred odpustom in postpenalna obravnava obsojenk. Diplomsko delo.

Sara Masnec (2017) Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja. Magistrsko delo.

Tjaša Medved (2017) Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do Slovenskega pravopisa. Magistrsko delo.

Jasmina Melavc (2017) Bralne navade podeželskih in mestnih otrok. Magistrsko delo.

Saša Mencin (2017) Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda. Magistrsko delo.

Nuša Merzdovnik (2017) Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju. Magistrsko delo.

Urška Mesar (2017) Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Maja Mesojedec (2017) Družabna igra in govorne zmožnosti prvošolcev. Magistrsko delo.

Špela Mirtič (2017) Uporaba lutke v različnih starostnih skupinah otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Mitja Močilar (2017) Ugotavljanje velikosti populacije sviščevega mravljiščarja Maculinea alcon (Lepidoptera:Lycaenidae) v povezavi z lastnostmi rastišč hranilne rastline v osrednji Sloveniji. Magistrsko delo.

Martina Mohorič (2017) Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja. Magistrsko delo.

Mima More (2017) Vzgojiteljičina funkcionalna raba slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Eva Moškon (2017) Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno govorno-jezikovno motnjo. Magistrsko delo.

Kim Munih (2017) Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline. Magistrsko delo.

N

Ehsan Naderifar in Ali Ghorbani in Negin Moradi in Hossein Ansari in Ozra Aghadoost in Faezeh Asadollahpour in Martina Ozbič (2017) Evaluation of formant frequencies in Persian speaking children with different degrees of hearing loss. Shiraz E medical journal , 18 (7). str. 1-7. ISSN 1735-1391

Irena Narobe (2017) Mnenje vzgojiteljev o praksi. Diplomsko delo.

Tina Nemanič (2017) Spanje in počitek otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Jerneja Nose (2017) Psihoanalitični vzgojni koncept in uporaba psihoanalitične teorije pri vzgoji v vrtcu. Diplomsko delo.

Lina Novak (2017) Socialno pedagoško delo s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Diplomsko delo.

Jerneja Novšak Brce in Martine Vanryckeghem (2017) Communication attitude of Slovenian preschool children who do and do not stutter. Journal of Speech Pathology & Therapy [Elektronski vir]. ISSN 2472-5005. - Vol. 2, no. 1 (2017), 5 str. (PDF), 2 (1). str. 1-5. ISSN 2472-5005

O

Polona Oblak (2017) Vloga lutke v socialnih interakcijah med otroki. Diplomsko delo.

Lucija Orehar (2017) Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku književnosti. Magistrsko delo.

Nina Orgolič Štuhec (2017) Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Amela Osmić (2017) Vpliv selena in joda na izbrane biokemijske in morfološke lastnosti pri kalicah kolerabice (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.). Magistrsko delo.

P

Agnes Pajsar (2017) Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev. Magistrsko delo.

Nina Perme (2017) Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti. Magistrsko delo.

Lucija Peršin (2017) Šole kot središča skupnosti. Diplomsko delo.

Jasmina Peterle (2017) Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Katarina Petrič (2017) Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Magistrsko delo.

Tjaša Pikl (2017) Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji. Magistrsko delo.

Vika Planinšek (2017) Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami. Magistrsko delo.

Irena Podjed (2017) Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Anja Podpečan (2017) Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline. Magistrsko delo.

Tina Pogorelčnik (2017) Življenje posameznika v kronični fazi afazije. Magistrsko delo.

Eva Poklar (2017) Participacija otrok - naši radovedni kotički. Diplomsko delo.

Anja Praček (2017) Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo. Magistrsko delo.

Eva Premrl (2017) Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda. Magistrsko delo.

Darja Prevc Mavrin (2017) Problem Steinerjevega drevesa. Magistrsko delo.

Petra Putre (2017) Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo. Magistrsko delo.

R

Tina Rajh (2017) Poučevanje vsakodnevnih veščin otroka s Patavovim sindromom. Magistrsko delo.

Marko Razpet (2017) Števniki v Dalmatinovem prevodu Geneze : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Marko Razpet (2017) Desetiške predpone : študijsko gradivo : zgodovina matematike. [Učno gradivo]

Nada Razpet (2017) Razmerja dolžin sosednjih senc. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 32-33. ISSN 1318-9670

Blanka Rejc (2017) Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko. Magistrsko delo.

Živa Rigler (2017) Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto. Magistrsko delo.

David Rihtaršič (2017) Model poučevanja elektronike, programiranja in mehanike v robotiki za mladostnike. Doktorska disertacija.

Karin Ropotar (2017) Lutka, ljubljenec skupine: vsi enaki, vsi drugačni. Diplomsko delo.

Barbara Rovšek (2017) Assessing learning outcomes from experiments in a science competition. European journal of physics, 38 (3). str. 1-15. ISSN 1361-6404

Katjuša Rozman (2017) (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Doroteja Rušnik Stramšak (2017) Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki. Magistrsko delo.

S

Nika Sedmak (2017) Dobre prakse uvajanja sprememb in profesionalni razvoj pedagoških delavcev. Diplomsko delo.

Katarina Seliger (2017) Sodelovanje Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Horjul s Centrom starejših občanov Horjul. Diplomsko delo.

Špela Senekovič (2017) Analiza sistematskega logopedskega pregleda petletnikov v prekmurski regiji. Magistrsko delo.

Kaja Sevčnikar (2017) Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Ana Simončič (2017) Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Viktorija Simončič (2017) Zasnova in evalvacija didaktičnih iger za poučevanje tematskih sklopov snovi in svetloba pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Adrijana Skok (2017) Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Darja Skribe Dimec (2017) Uvodnik. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 2. ISSN 1318-9670

Darja Skribe Dimec in Jelka Strgar (2017) Znanstvena pojmovanja o fotosintezi pri učencih osnovne šole in bodočih učiteljih biologije. CEPS Journal, 7 (1). str. 49-68. ISSN 1855-9719

Nina Sorić (2017) Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Dunja Srdarev (2017) Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika. Magistrsko delo.

Tadej Starčič (2017) Naloge iz matematike za fizike in tehnike z rešitvami : učno gradivo. [Učno gradivo]

Tilen Stenovec (2017) Analiza načrtovanja in izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu med metodo igre in klasičnimi metodami poučevanja. Diplomsko delo.

Janko Stergar (2017) Vpeljava čuječnosti in čuječnostnih praks v razvojno-edukativni model supervizije. Magistrsko delo.

Alja Strgar (2017) Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije. Magistrsko delo.

Toma Strle (2017) On mutual enrichment between first- and third-person sciences and phenomenological methodology. Constructivist Foundations, 12 (2). str. 208-210. ISSN 1782-348X

Katarina Susman in Saša Ziherl in Jure Bajc (2017) Ten years of the project Chain experiment. European journal of physics, 38 (3). str. 1-14. ISSN 0143-0807

Š

Anja Šifrar (2017) Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri. Diplomsko delo.

Jana Šircelj (2017) Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem. Magistrsko delo.

Veronika Škerbec (2017) Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli. Magistrsko delo.

Ana Mari Škodnik (2017) Učeča se organizacija in učiteljev profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

Saška Škrubej (2017) Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok. Magistrsko delo.

Urška Štamcar (2017) Razvijanje poimenovalne zmožnosti z didaktičnimi igrami pri slovenščini. Magistrsko delo.

Ida Štimec (2017) Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Štirn (2017) Odnos študentov do vsebin predmeta gospodinjstvo. Diplomsko delo.

Ema Štokovnik (2017) Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji. Magistrsko delo.

Alja Šumak (2017) Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi. Magistrsko delo.

Suzana Šumrada (2017) Tabu teme v družini. Diplomsko delo.

Natalija Šuštar (2017) Projekt Vesolje in participacija otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

T

Veronika Tašner in Milica G. Antić (2017) Gender and education. CEPS Journal, 7 (2). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Veronika Tašner in Mojca Žveglič Mihelič in Metka Mencin Čeplak (2017) Spol in učiteljstvo: pogledi univerzitetnih študentk_ov na učiteljski poklic. CEPS Journal, 7 (2). str. 47-68. ISSN 1855-9719

Nina Tori (2017) Otrokove predstave o matematičnih pojmih. Diplomsko delo.

Gregor Torkar (2017) Barbara Bajd: Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 37. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Bakterije in virusi, povzročitelji nalezljivih bolezni. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 34-35. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Prikaz učinkovitosti sredstev za zaščito pred UV sevanjem. Naravoslovna solnica, 21 (2). str. 6-7. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Treagust, David F. and Tsui, Chi-Yan (Ed.) (2013). Multiple Representations in Biological Education, Models and Modeling in Science Education (Volume 7). Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 390 p. ISBN: 978-94-007-4191-1 (print version). CEPS Journal, 7 (1). str. 171-173. ISSN 1855-9719

Gregor Torkar (2017) Barbara Bajd: Gremo v Postojnsko jamo. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 37. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Urša Vilhar, Boris Rantaša (ur.): Priročnik za učenje in igro v gozdu. Ljubljana: Silva Slovenica, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (3). str. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar in Milan Kubiatko (2017) Editorial. CEPS Journal, 7 (1). str. 5-8. ISSN 1855-9719

Gregor Torkar in Aljoša Rejc (2017) Childrenʼs play and physical activity in traditional and forest (natural) playgrounds. International journal of educational methodology, 3 (1). str. 25-30. ISSN 2469-9632

Špela Torkar (2017) Primerjava spodbujanja predbralnih in predpisalnih spretnosti po načelih NTC in Kurikuluma za vrtce. Diplomsko delo.

Monika Tostovršnik (2017) Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo. Magistrsko delo.

Mateja Tratnik (2017) Plesne spodbude z nestrukturiranim materialom pri otrocih, starih 3-4 let. Diplomsko delo.

Marjeta Trček Kavčič (2017) Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave. Magistrsko delo.

Simona Turičnik (2017) Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih spretnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

U

Blaž Ukmar (2017) Dvojezičnost v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Patricija Urankar (2017) Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov. Magistrsko delo.

V

Gorazd Vasiljević (2017) O simetričnih Nest grafih. Magistrsko delo.

Laura Velkner (2017) Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Alja Vencelj (2017) Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Zeqir Veselaj in Gregor Torkar (2017) The acceptability of teachersʼ value related statements about sustainable development and climate change among non-science and science major students from Kosovo. European Journal of Sustainable Development , 6 (1). str. 221-232. ISSN 2239-5938

Doris Vidic (2017) Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu. Magistrsko delo.

Alja Vidmar (2017) Primerjava pogledov staršev in vzgojitelja na proces uvajanja otroka v vrtec. Diplomsko delo.

Anja Vidmar (2017) Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Gloria Vidmar (2017) Funkcijski prostori, odvod in integral. Magistrsko delo.

Z

Jona Zalar (2017) Kritično mišljenje pri pouku tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Sabina Zaleznik (2017) Oblikovanje in evalvacija aktivnosti za pouk naravoslovja na prostem v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tamara Zaner (2017) Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja. Magistrsko delo.

Špela Zavrl (2017) Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Marsela Zlodej (2017) Značilnosti in vodenje podpornih skupin in skupin za samopomoč namenjenih slepim in slabovidnim osebam. Magistrsko delo.

Ž

Matej Žalig (2017) Oblastno nasilje nad ne-državljani na Madžarskem: golo življenje na mejah trdnjave. Diplomsko delo.

Tilen Žbona (2017) Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Erna Žgur (2017) Aspects of motor development in children with cerebral palsy. Innovative issues and approaches in social sciences, 10 (1). str. 117-126. ISSN 1855-0541

Erna Žgur (2017) Ocenjevanje napredka, ne samo znanja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. V: XXV. izobraževalni dnevi, 28 Mar - 29 Mar 2017, Portorož.

Katja Žibert (2017) Diferencirano urjenje Paukove učne strategije pri družbi v 5. razredu. Magistrsko delo.

Mojca Žveglič Mihelič (2017) Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja učencev tujcev z vidika šolske pravičnosti: izsledki raziskave med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji. CEPS Journal, 7 (1). str. 131-147. ISSN 1855-9719

Seznam je bil osvežen pon. 21. avg. 2017 01:24:51 CEST.