[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2010

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Število vnosov: 44.

Članek

Milena Mileva Blažić (2010) Evald Flisar: Alica v nori deželi (roman in drama) : Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2008 (roman), 2010 (drama). Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 74 (5/6). str. 782-787. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2010) Kajetan Kovič - sodobni mladinski klasik. Literatura, 22 (227). str. 143-153. ISSN 0353-5622

Bojan Dekleva (2010) Mladinsko prestopništvo v Sloveniji v mednarodni primerjavi. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 383-404. ISSN 1408-2942

Bojan Dekleva in Špela Razpotnik (2010) Evalvacija prvega leta delovanja programa nastanitvene podpore v društvu Kralji ulice. Socialna pedagogika, 14 (1). str. 1-36. ISSN 1408-2942

Mija Marija Klemenčič Rozman (2010) Doživljanje supervizijskega procesa pri(bodočih) strokovnjakih v poklicih pomoči. Socialna pedagogika, 14 (1). str. 83-100. ISSN 1408-2942

Tina Mržek in Mitja Krajnčan (2010) Mladinska stanovanja – pogled nanje skozi oči mladostnikov in vzgojiteljev. Socialna pedagogika, 14 (3). str. 303-326. ISSN 1408-2942

Valentina Pavlič (2010) Simpozij iz zgodovine in teorije fotografije, posvečen mag. Mirku Kambiču: Pilonova galerija, Ajdovščina, 15. oktober 2010. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva (10). str. 1-3. ISSN 1855-6809

Olga Poljšak Škraban (2010) Zadovoljstvo z življenjem v odraslosti in z njim povezanimi dejavniki. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 405-416. ISSN 1408-2942

Simona Prosen in Helena Smrtnik Vitulić (2010) Značilnosti študentov razrednega pouka in socialne pedagogike. Socialna pedagogika, 14 (3). str. 327-346. ISSN 1408-2942

Jana Rapuš Pavel (2010) Izkušnje socialne v-/izključenosti mladih v položaju dolgotrajne brezposelnosti. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 417-438. ISSN 1408-2942

Špela Razpotnik (2010) Mladi in zdravi, zakaj ne gredo delat?! : problematiziranje družbenega pogleda na brezdomne mlade. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 439-466. ISSN 1408-2942

Nada Turnšek in Alenka Rožič (2010) Podobe otrok v Evropi - primerjalna študija zaželenih lastnosti otrok. Sodobna pedagogika, 61 (2). str. 201-223. ISSN 0038-0474

Darja Zorc Maver (2010) Uvod. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 381-382. ISSN 1408-2942

Del monografije

Marcela Batistič Zorec (2010) Participacija otrok v slovenskih vrtcih z vidika stališč in izkušenj vzgojiteljev. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 67-85. ISBN 978-961-253-052-5

Sanja Berčnik in Tatjana Devjak (2010) Vrtec in lokalna skupnost v luči kakovosti izvajanja predšolske vzgoje: slovenski vrtci in koncept Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 173-210. ISBN 978-961-253-052-5

Milena Mileva Blažić (2010) Ivan Hribar in literatura. V: Hribarjev zbornik. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, str. 145-162. ISBN 978-961-254-202-3

Slavko Gaber in Veronika Tašner (2010) Segmentation in HE - a frequently overlooked form of the reproduction of inequality. V: Proceedings / EQUNET/CEPS sympósion, Ljubljana, 23-24 Nov 2010. Centre for Educational Policy Studies, CEPS : Faculty of Education, Ljubljana, str. 22-27.

Vesna Geršak (2010) Ples kot ustvarjalni proces in medpodročno povezovanje: analiza stanja v slovenskih vrtcih. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 291-306. ISBN 978-961-353-052-5

Anita Jug (2010) Segmenti akcijskega raziskovanja v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 407-418. ISBN 978-961-353-052-5

Helena Korošec (2010) Gledališko-lutkovno ustvarjanje: izmenjave idej med vzgojiteljem in otrokom. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 307-323. ISBN 978-961-353-052-5

Dušan Krnel in Barbara Bajd (2010) Zgodnje učenje naravoslovja. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 325-337. ISBN 978-961-353-052-5

Uršula Podobnik in Rajka Bračun Sova (2010) Likovno-pedagoška praksa v slovenskih vrtcih skozi prizmo pedagoškega pristopa Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 255-274. ISBN 978-961-353-052-5

Alenka Polak (2010) Refleksija pedagoškega dela v vrtcu: razsežnosti in pomen za profesionalni razvoj. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 431-444. ISBN 978-961-353-052-5

Tomaž Vec (2010) Osnove dobre komunikacije z otroki in njihovimi starši. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 361-388. ISBN 978-961-353-052-5

Jera Zajec (2010) Analiza gibalnih/športnih dejavnosti otrok in vzgojiteljev kot argument za vključevanje nekaterih dejavnikov zdravega načina življenja. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 213-232. ISBN 978-961-353-052-5

Pavel Zgaga (2010) The role of higher education in national development. South-Eastern Europe and reconstruction of the Western Balkans. V: The Europa world of learning : 2011. Routledge, London, UK, str. 19-24. ISBN 978-1-85743-567-2 (the set)

Monografija

Bojan Dekleva in Maša Filipovič Hrast in Mateja Nagode in Špela Razpotnik in Simona Smolej (2010) Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji. Poročilo. Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za družbene vede UL, Pedagoška fakulteta UL , Ljubljana.

Tatjana Devjak in Marcela Batistič Zorec in Janez Vogrinc in Darija Skubic in Sanja Berčnik (2010) Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Saša Jazbec in Alja Lipavic Oštir in Karmen Pižorn in Mateja Dagarin Fojkar in Katica Pevec Semec in Neva Šečerov in Mihaela Brumen in Natalija Ulčnik (2010) Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Zgledi CLIL-a. Znanstvena monografija. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Eva Raduly Zorgo in Ian Smythe in Éva Gyarmathy in Milena Košak Babuder in Marija Kavkler in Lidija Magajna (2010) Disleksija - vodnik za tutorje. Priročnik. Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami , Ljubljana.

Gordana Schmidt (2010) Odzivanje na čutila : seznanjanje z nevrolingvističnim programiranjem v povezavi s plesnim izražanjem : priročnik za študente predšolske vzgoje pri predmetih Plesno izražanje in Začetno naravoslovje. Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo. Gordana Schmidt , Ljubljana.

Milena Valenčič Zuljan in Janez Vogrinc (2010) Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Pavel Zgaga (2010) The development of a standard-setting instrument on academic freedom and institutional autonomy : the role of public authorities : feasibility study for the Steering Committee for Higher Education and Research, Council of Europe. Drugo. Centre for Educational Policy Studies, CEPS , Ljubljana.

Pavel Zgaga in Klemen Miklavič in Manja Klemenčič in Janja Komljenovič in Igor Repac in Anthony Camilleri (2010) Proceedings / EQUNET/CEPS sympósion, Ljubljana, 23-24 Nov 2010. Drugo. Centre for Educational Policy Studies, CEPS , Ljubljana.

Prispevek na konferenci ali delavnici

Milena Mileva Blažić (2010) Primerjalna analiza lika čarovnice v ruskih in slovenskih pravljicah -študija primera: Jaga baba in Pehta. V: 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28 Jun - 16 Jul 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Identitetne zgodbe v postmodernizmu. V: Konferenca o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu , 16 Jun - 18 Jun 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki - študij primera Primož Trubar. V: Simpozij Obdobja, 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Utopije v sodobni slovenski mladinski književnosti (1980-2010). V: Simpozij Obdobja, 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Motivi Plečnikove Ljubljane v mladinskih besedilih Kristine Brenkove. V: Slovenski slavistični kongres, 30. Sept - 2. Okt 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Primerjalna analiza mladinskih besedil Oscarja Wilda in Cirila Kosmača. V: Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, 17 Sept 2010, Tolmin.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik in Srečko Devjak (2010) Parent kindergarten cooperation in the light of special pedagogical principles of Reggio Emilia concept. V: International Congress of Educational Research, 29 Apr - 02 May 2010, Antalya, Turkey.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik in Srečko Devjak (2010) Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. V: International Conference of Education, Research and Innovation, 15-17 Nov 2010, Madrid, Spain.

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Daniil Umanski (2010) Formant frequencies in children with normal hearing and profound or severe hearing impairments. V: Sedma konferenca Jezikovne tehnologije, 14 - 15 Oct 2010, Ljubljana, Slovenija.

Učno gradivo

Marko Razpet (2010) Naloge iz diferencialnih enačb z rešitvami : študijsko gradivo. [Učno gradivo]

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 01:24:03 CEST.