[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za leto 2010

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa | Brez združevanja
Izberite: B | D | G | J | K | M | O | P | R | S | T | V | Z
Število vnosov: 45.

B

Marcela Batistič Zorec (2010) Participacija otrok v slovenskih vrtcih z vidika stališč in izkušenj vzgojiteljev. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 67-85. ISBN 978-961-253-052-5

Sanja Berčnik in Tatjana Devjak (2010) Vrtec in lokalna skupnost v luči kakovosti izvajanja predšolske vzgoje: slovenski vrtci in koncept Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 173-210. ISBN 978-961-253-052-5

Milena Mileva Blažić (2010) Primerjalna analiza lika čarovnice v ruskih in slovenskih pravljicah -študija primera: Jaga baba in Pehta. V: 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28 Jun - 16 Jul 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Identitetne zgodbe v postmodernizmu. V: Konferenca o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu , 16 Jun - 18 Jun 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki - študij primera Primož Trubar. V: Simpozij Obdobja, 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Utopije v sodobni slovenski mladinski književnosti (1980-2010). V: Simpozij Obdobja, 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Motivi Plečnikove Ljubljane v mladinskih besedilih Kristine Brenkove. V: Slovenski slavistični kongres, 30. Sept - 2. Okt 2010, Ljubljana.

Milena Mileva Blažić (2010) Primerjalna analiza mladinskih besedil Oscarja Wilda in Cirila Kosmača. V: Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, 17 Sept 2010, Tolmin.

Milena Mileva Blažić (2010) Evald Flisar: Alica v nori deželi (roman in drama) : Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2008 (roman), 2010 (drama). Sodobnost : revija za književnost in kulturo, 74 (5/6). str. 782-787. ISSN 0038-0482

Milena Mileva Blažić (2010) Kajetan Kovič - sodobni mladinski klasik. Literatura, 22 (227). str. 143-153. ISSN 0353-5622

Milena Mileva Blažić (2010) Ivan Hribar in literatura. V: Hribarjev zbornik. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, str. 145-162. ISBN 978-961-254-202-3

Milena Mileva Blažić (2010) Otroške in mladinske pesmi Ljubke Šorli s posvetno in versko tematiko. V: Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Univerza, Nova Gorica, str. 165-175. ISBN 978-961-6311-61-8

D

Bojan Dekleva (2010) Mladinsko prestopništvo v Sloveniji v mednarodni primerjavi. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 383-404. ISSN 1408-2942

Bojan Dekleva in Maša Filipovič Hrast in Mateja Nagode in Špela Razpotnik in Simona Smolej (2010) Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji. Poročilo. Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za družbene vede UL, Pedagoška fakulteta UL , Ljubljana.

Bojan Dekleva in Špela Razpotnik (2010) Evalvacija prvega leta delovanja programa nastanitvene podpore v društvu Kralji ulice. Socialna pedagogika, 14 (1). str. 1-36. ISSN 1408-2942

Tatjana Devjak in Marcela Batistič Zorec in Janez Vogrinc in Darija Skubic in Sanja Berčnik (2010) Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik in Srečko Devjak (2010) Parent kindergarten cooperation in the light of special pedagogical principles of Reggio Emilia concept. V: International Congress of Educational Research, 29 Apr - 02 May 2010, Antalya, Turkey.

Tatjana Devjak in Sanja Berčnik in Srečko Devjak (2010) Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education. V: International Conference of Education, Research and Innovation, 15-17 Nov 2010, Madrid, Spain.

G

Slavko Gaber in Veronika Tašner (2010) Segmentation in HE - a frequently overlooked form of the reproduction of inequality. V: Proceedings / EQUNET/CEPS sympósion, Ljubljana, 23-24 Nov 2010. Centre for Educational Policy Studies, CEPS : Faculty of Education, Ljubljana, str. 22-27.

Vesna Geršak (2010) Ples kot ustvarjalni proces in medpodročno povezovanje: analiza stanja v slovenskih vrtcih. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 291-306. ISBN 978-961-353-052-5

J

Saša Jazbec in Alja Lipavic Oštir in Karmen Pižorn in Mateja Dagarin Fojkar in Katica Pevec Semec in Neva Šečerov in Mihaela Brumen in Natalija Ulčnik (2010) Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Zgledi CLIL-a. Znanstvena monografija. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Anita Jug (2010) Segmenti akcijskega raziskovanja v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 407-418. ISBN 978-961-353-052-5

K

Mija Marija Klemenčič Rozman (2010) Doživljanje supervizijskega procesa pri(bodočih) strokovnjakih v poklicih pomoči. Socialna pedagogika, 14 (1). str. 83-100. ISSN 1408-2942

Helena Korošec (2010) Gledališko-lutkovno ustvarjanje: izmenjave idej med vzgojiteljem in otrokom. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 307-323. ISBN 978-961-353-052-5

Dušan Krnel in Barbara Bajd (2010) Zgodnje učenje naravoslovja. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 325-337. ISBN 978-961-353-052-5

M

Tina Mržek in Mitja Krajnčan (2010) Mladinska stanovanja – pogled nanje skozi oči mladostnikov in vzgojiteljev. Socialna pedagogika, 14 (3). str. 303-326. ISSN 1408-2942

O

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Daniil Umanski (2010) Formant frequencies in children with normal hearing and profound or severe hearing impairments. V: Sedma konferenca Jezikovne tehnologije, 14 - 15 Oct 2010, Ljubljana, Slovenija.

P

Valentina Pavlič (2010) Simpozij iz zgodovine in teorije fotografije, posvečen mag. Mirku Kambiču: Pilonova galerija, Ajdovščina, 15. oktober 2010. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva (10). str. 1-3. ISSN 1855-6809

Uršula Podobnik in Rajka Bračun Sova (2010) Likovno-pedagoška praksa v slovenskih vrtcih skozi prizmo pedagoškega pristopa Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 255-274. ISBN 978-961-353-052-5

Alenka Polak (2010) Refleksija pedagoškega dela v vrtcu: razsežnosti in pomen za profesionalni razvoj. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 431-444. ISBN 978-961-353-052-5

Olga Poljšak Škraban (2010) Zadovoljstvo z življenjem v odraslosti in z njim povezanimi dejavniki. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 405-416. ISSN 1408-2942

Simona Prosen in Helena Smrtnik Vitulić (2010) Značilnosti študentov razrednega pouka in socialne pedagogike. Socialna pedagogika, 14 (3). str. 327-346. ISSN 1408-2942

R

Eva Raduly Zorgo in Ian Smythe in Éva Gyarmathy in Milena Košak Babuder in Marija Kavkler in Lidija Magajna (2010) Disleksija - vodnik za tutorje. Priročnik. Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami , Ljubljana.

Jana Rapuš Pavel (2010) Izkušnje socialne v-/izključenosti mladih v položaju dolgotrajne brezposelnosti. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 417-438. ISSN 1408-2942

Marko Razpet (2010) Naloge iz diferencialnih enačb z rešitvami : študijsko gradivo. [Učno gradivo]

Špela Razpotnik (2010) Mladi in zdravi, zakaj ne gredo delat?! : problematiziranje družbenega pogleda na brezdomne mlade. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 439-466. ISSN 1408-2942

S

Gordana Schmidt (2010) Odzivanje na čutila : seznanjanje z nevrolingvističnim programiranjem v povezavi s plesnim izražanjem : priročnik za študente predšolske vzgoje pri predmetih Plesno izražanje in Začetno naravoslovje. Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo. Gordana Schmidt , Ljubljana.

T

Nada Turnšek in Alenka Rožič (2010) Podobe otrok v Evropi - primerjalna študija zaželenih lastnosti otrok. Sodobna pedagogika, 61 (2). str. 201-223. ISSN 0038-0474

V

Milena Valenčič Zuljan in Janez Vogrinc (2010) Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Znanstvena monografija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Tomaž Vec (2010) Osnove dobre komunikacije z otroki in njihovimi starši. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 361-388. ISBN 978-961-353-052-5

Z

Jera Zajec (2010) Analiza gibalnih/športnih dejavnosti otrok in vzgojiteljev kot argument za vključevanje nekaterih dejavnikov zdravega načina življenja. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 213-232. ISBN 978-961-353-052-5

Pavel Zgaga (2010) The role of higher education in national development. South-Eastern Europe and reconstruction of the Western Balkans. V: The Europa world of learning : 2011. Routledge, London, UK, str. 19-24. ISBN 978-1-85743-567-2 (the set)

Pavel Zgaga (2010) The development of a standard-setting instrument on academic freedom and institutional autonomy : the role of public authorities : feasibility study for the Steering Committee for Higher Education and Research, Council of Europe. Drugo. Centre for Educational Policy Studies, CEPS , Ljubljana.

Pavel Zgaga in Klemen Miklavič in Manja Klemenčič in Janja Komljenovič in Igor Repac in Anthony Camilleri (2010) Proceedings / EQUNET/CEPS sympósion, Ljubljana, 23-24 Nov 2010. Drugo. Centre for Educational Policy Studies, CEPS , Ljubljana.

Darja Zorc Maver (2010) Uvod. Socialna pedagogika, 14 (4). str. 381-382. ISSN 1408-2942

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:21 CET.