[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Magistrski študij > Specialna in rehabilitacijska pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | Č | D | G | H | J | K | L | M | O | P | S | Š | T | V
Število enot na tem nivoju: 48.

B

Janja Barić (2016) Socialno vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v podporno zaposlitev. Magistrsko delo.

Č

Andreja Četina (2011) Kakovost življenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

D

Tina Dović (2016) Opismenjevanje romskih učencev: analiza govornih in bralnih zmožnosti. Magistrsko delo.

G

Valentina Gartner (2016) Računalniška pismenost in koncept lastnega ocenjevanja znanja učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Maja Godec (2016) Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo. Magistrsko delo.

Andreja Gorše (2016) Interaktivna tabla kot učni pripomoček v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom pri poučevanju tem iz računalništva. Magistrsko delo.

H

Petra Havaj (2014) Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih učiteljev. Magistrsko delo.

J

Nina Jerič (2016) Komunikacija oseb z motnjami avtističnega spektra. Magistrsko delo.

Polona Jevšnik (2014) Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače. Magistrsko delo.

K

Tjaša Kanalec (2016) Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin. Magistrsko delo.

Sabina Konkolič (2014) Prader-Willijev sindrom: vzgojno-izobraževalni profil. Magistrsko delo.

Andreja Kosirnik (2016) Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Janja Košir (2016) Formativni preizkus tekočnosti branja v petstopenjskem modelu pomoči za učence z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Gabrijela Kverh (2016) Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

L

Katarina Lenič (2014) Obravnava učenke z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Vesna Likovnik Gorjup (2016) Vpliv snoezelen pristopa na osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

M

Mihaela Mataič Šalamun (2016) Skupinska pomoč učencem tretjega razreda z učnimi težavami pri aritmetiki. Magistrsko delo.

Manuela Medič (2015) Poklicna orientacija učencev in učenk s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Mateja Meh (2016) Medvrstniško tutorstvo kot dejavnik razvijanja socialnih in kognitivnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Nataša Metlika (2016) Značilnosti učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. Magistrsko delo.

Špela Miklavčič (2016) Intervencijski program za celostno obravnavo deklice z dispraksijo. Magistrsko delo.

Jasna Munda (2016) Funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami v enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Magistrsko delo.

O

Maja Obid (2015) Razvijanje socialnih spretnosti v razredih z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

P

Darja Pekolj (2014) Lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Barbara Penko (2013) Sociopragmatične spretnosti otrok, starih od 12 do 36 mesecev. Magistrsko delo.

Manica Pisek (2013) Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Milenka Poljanec Bohnec (2016) Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov s sladkorno boleznijo. Magistrsko delo.

Alenka Prah (2011) Socialne spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nataša Prebil (2016) Pogostnost glasovnih težav pri poklicnih pevcih in igralcih ter nekateri vzroki zanje. Magistrsko delo.

S

Marinka Saksida (2014) Domovi za starejše in pomoč na domu v očeh uporabnikov in strokovnih delavcev. Magistrsko delo.

Nataša Satler (2014) Materialni in higienski pogoji pri pouku gibalno-špotnih dejavnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Magistrsko delo.

Natalija Sevčnikar (2014) Stališča študentov do inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih. Magistrsko delo.

Gregor Skumavc (2016) Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Barbara Stanonik (2015) Stališča učiteljev glede učinkovitosti kombiniranega pouka v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Matevž Stanovnik (2016) Analiza poklicnega izobraževanja za dijake z avtistično motnjo. Magistrsko delo.

Tanja Strojan (2014) Vpliv zunanjih dejavnikov na razumevanje pri branju v I. triletju. Magistrsko delo.

Š

Mateja Šilc (2015) Pragmatične zmožnosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Lidija Šket Kamenšek (2013) Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo. Magistrsko delo.

Aleksandra Škoflek (2015) Spodbujanje začetne pismenosti otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju z logografsko metodo branja. Magistrsko delo.

Mateja Štefanec (2016) Kvaliteta življenja učencev osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Karmen Švajger Savič (2015) Samoregulacija učenja gimnazijcev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

T

Anja Tegelj (2016) Integracija otroka na vozičku v oddelek s pomočjo plesnih delavnic. Magistrsko delo.

Ana Tomažin Košorok (2016) Ocena sporazumevanja gluhih in naglušnih predšolskih otrok z mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja. Magistrsko delo.

V

Manca Vernig (2012) Oblike dela in aktivnosti na socialnem in emocionalnem področju za nadarjene učence v osnovnih šolah. Magistrsko delo.

Alenka Vidmar (2016) Vzgojiteljeva stališča o preventivnem logopedskem programu v vrtcu kot modelu spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti. Magistrsko delo.

Mojca Visenjak (2016) Meje inkluzivnega izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Kristina Višaticki (2014) Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Sandra Vuleta (2016) Spodbujanje tekočnosti branja pri enojezičnih in dvojezičnih tretješolcih. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:56 CET.