[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Dodiplomski študijski program > Univerzitetni študijski program > Specialna in rehabilitacijska pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 240.

A

Klavdija Ahačič (2016) Odkrivanje disleksije pri študentih. Diplomsko delo.

Aleksandra Ajdovec (2011) Priprava, izvedba in evalvacija tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v centru Sonček Vrtiče. Diplomsko delo.

Tatjana Alauf Veteršek (2014) Uporaba profila ocene posebnih potreb - SNAP pri prepoznavanju specifičnih učnih težav v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Antolović (2014) Gibalne sposobnosti prvošolcev OŠ Mazembe v afriški državi Malawi. Diplomsko delo.

Jana Arlič (2015) Razvijanje bralne tekočnosti, bralnega razumevanja in motivacije za branje z uporabo stripa. Diplomsko delo.

Nina Aupič (2016) Čebelarjenje v Varstveno delovnem centru Črnomelj. Diplomsko delo.

Simona Ažman (2011) Fonološko zavedanje in branje pred otrokovim vstopom v šolo ter v prvem in drugem razredu. Diplomsko delo.

B

Špela Balaban (2011) Sodelovalno poučevanje učenke, ki počasneje usvaja znanja, v drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Emina Begić (2014) Podpora za izboljšanje bralne zmožnosti učenke, opismenjene v tujem jeziku. Diplomsko delo.

Tadeja Belšak (2011) Možnosti lutke pri otrocih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Tadeja Belšak (2015) Metakognitivne strategije pri dijakih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Diplomsko delo.

Ana Berložnik (2016) Vaje za spodbujanje fonološkega zavedanja verbalnega spomina s pomočjo glasbenih dejavnosti. Diplomsko delo.

Meta Bevk Vončina (2016) Prosti čas učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Ivanka Bider (2011) Razvijanje časovne orientacije pri učenki z učnimi težavami. Diplomsko delo.

Petra Bogataj Ivančič (2014) Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Osrednjeslovenski regiji. Diplomsko delo.

Mojca Bohinc (2012) Reševanje konfliktov med učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Katarina Bošnjak (2016) Vstop mladostnika z lažjo motnjo v duševnem razvoju na trg delovne sile. Diplomsko delo.

Ana Božič (2011) Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv. Diplomsko delo.

Klara Bračič (2013) Prostočasne dejavnosti v bivalni skupnosti Zveze Sonček. Diplomsko delo.

Irena Brbre (2012) Raziskovalne škatle za aktivno preživljanje prostega časa v domu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Mateja Breznar (2012) Uporaba socialnih iger na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Saša Brodnjak (2012) Prehod mladostnikov s primankljaji na posameznih področjih učenja iz osnovne v srednjo šolo. Diplomsko delo.

Katarina Bučar (2012) Sodelovanje med starši otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in specialnimi pedagogi na osnovni šoli. Diplomsko delo.

C

Nina Ceglar (2014) Vpliv programa MATP na osebe z motnjo v duševnem razvoju - študija primerov. Diplomsko delo.

Alenka Cehner (2016) Zaznavanje timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli z vidika ravnatelja in strokovne skupine.. Diplomsko delo.

Blanka Colnerič (2014) Osebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Dijana Crnić (2016) Psihološke značilnosti oseb s Prader-Willijevim sindromom ter primerjava s psihološkimi značilnostmi oseb z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Mateja Cvet (2013) Izboljšanje branja s treningom vizualnega procesiranja. Diplomsko delo.

Č

Vesna Čerin (2011) Trenutno stanje športne aktivnosti članov v podružnicah Združenja multiple skleroze Slovenije. Diplomsko delo.

Maja Černe (2016) Presoja specialnih in rehablitacijskih pedagogov o lastni usposobljenosti za vodenje razreda. Diplomsko delo.

Kristina Čižman (2016) Bralne učne strategije pri učencih s specifičnimi učnimi težavami in brez specifičnih učnih težav v 7. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Neja Čopič (2016) Izkušnje mladostnikov in staršev pred, po in v procesu usmerjanja v Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

D

Karmen Dervarič (2013) Usposobljenost učiteljev za diferenciacijo pri učencih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Dajana Diklić (2013) Prilagajanje športne vzgoje učencem z astmo. Diplomsko delo.

Mojca Dobaja (2015) Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami v rednih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Meta Dolinar (2014) Razumljivost govora predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Katja Domitar (2013) Razvijanje predbralnih veščin in začetnega branja pri učencu, ki počasneje usvaja znanja. Diplomsko delo.

Jasmina Ducman (2012) Problemi pri timskem delu specialnih pedagogov in učiteljev ter strategije njihovega reševanja. Diplomsko delo.

Barbara Dular (2013) Lutka pri urah dodatne strokovne pomoči. Diplomsko delo.

Đ

Lea Đaković (2015) Pogledi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na izobraževanje kot dejavnik profesionalnega razvoja. Diplomsko delo.

E

Darja Eržen (2016) Stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v mobilnih službah in v osnovnih šolah s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

F

Špela Fajdiga (2013) Uporaba in učinkovitost terapije senzorne integracije. Diplomsko delo.

Urška Fajfar (2014) Prehranjevalne navade oseb z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Mateja Farič (2015) Učenje poštevanke s pomočjo družabnih iger. Diplomsko delo.

Nina Ferjan (2015) Subjektivna ocena zdravja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na Gorenjskem. Diplomsko delo.

Lea Ficko (2014) Glasovne motnje pri učiteljih. Diplomsko delo.

Urša Filipič (2016) Upoštevanje učnega okolja pri prilagajanju poučevanja angleščine za učence z disleksijo. Diplomsko delo.

Tjaša Finc (2011) Primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto bivanja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Manuela Fišer (2016) Analiza napredka veščin zgodnje pismenosti predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Mateja Frangež (2014) Primerjava ritmičnih sposobnosti med otroki z govorno-jezikovno motnjo in otroki brez govorno-jezikovne motnje. Diplomsko delo.

Anja Franko Dobnikar (2016) Migracijski režimi in učna uspešnost otrok migrantov v Sloveniji. Diplomsko delo.

Jasmina Furdi (2012) Uporaba funkcionalne ocene vedenja pri otroku z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali. Diplomsko delo.

G

Anja Ganc (2012) Trening organizacijskih veščin pri učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Tjaša Gerževič (2012) Motivi in stališča stanovalcev Doma starejših občanov Šiška do vadbe v Senior vadbenem parku. Diplomsko delo.

Višnja Gladović (2011) Mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vplivu družine na otroka s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Elizabeta Godeša (2016) Podporna skupina za starše otrok z motnjami v duševnem razvoju v Centru Janeza Levca OVI Jarše. Diplomsko delo.

Veronika Gomboc (2011) Zgodnja obravnava otroka z avtizmom po metodi ABA. Diplomsko delo.

Mateja Gortnar (2013) Učinkovitost grafomotoričnega treninga v tretjem razredu redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Janja Gosarič (2016) Metoda ustvarjalnega giba in poučevanje slovenščine v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Mateja Gračner (2014) Medkulturna primerjava stališč učencev do sošolcev s posebnimi potrebami in sociometrični status učencev s posebnimi potrebami v razredu. Diplomsko delo.

Neža Grapulin Drašković (2014) Indeks inkluzivnosti v mestnih in podeželskih vrtcih. Diplomsko delo.

H

Saša Hafner (2012) Ocena motoričnih sposobnosti štiriletnega dečka z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Petra Hlačar (2016) Matere otrok s posebnimi potrebami - aktivne članice društev. Diplomsko delo.

Barbara Hojs (2016) Primerjava bralnega razumevanja med učenci s posebnimi potrebami dveh osnovnošolskih programov. Diplomsko delo.

Agota Holecz (2013) Zgodnja obravnava otroka z motnjami avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Nina Hriberski (2012) Učne primanjkljaje premagujemo z lutkami. Diplomsko delo.

I

Maja Iskra (2014) Vzgojna vloga učitelja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Neva Izlakar (2015) Prikaz metode PECS pri otroku z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

J

Tina Jakše (2012) Terapija s pomočjo konja za otroke in mladostnike s spektroavtističnimi motnjami. Diplomsko delo.

Tanja Jamnik (2016) Tesnoba pri starših otrok z dodatno strokovno pomočjo. Diplomsko delo.

Lucija Jelovčan (2013) Športne aktivnosti odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v socialno-varstvenih zavodih na Gorenjskem. Diplomsko delo.

Urška Jeraj (2013) Razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostniku. Diplomsko delo.

Mojca Jereb Šifrar (2016) Razumevanje in doživljanje dodatne strokovne pomoči med učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Andreja Jurgec (2016) Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti učencev s pomočjo športnovzgojnega kartona in abc gibanja 2. Diplomsko delo.

K

Anja Kačič (2014) Družbena neenakost in njen vpliv na izobraževalne možnosti. Diplomsko delo.

Nina Kampuš (2016) Profesionalni razvoj učiteljev specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na začetku kariere. Diplomsko delo.

Silvia Kanič (2011) Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih. Diplomsko delo.

Vladka Katič (2014) Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Notranjsko-kraške in Goriške regije. Diplomsko delo.

Barbara Kaučič (2012) Pomoč učencem z učnimi težavami pri reševanju matematičnih besedilnih nalog na petstopenjskem modelu pomoči. Diplomsko delo.

Nataša Kenda (2013) Sociopragmatične veščine otrok s cerebralno paralizo. Diplomsko delo.

Ana Kepec Marcijan (2016) Evalvacija učinkovitosti obravnave učenca z disleksijo. Diplomsko delo.

Urška Kerin (2013) Trening osnovnih aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo. Diplomsko delo.

Sanela Kesić (2012) Stališča učencev do različnih oblik učne pomoči v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Bojana Klančičar (2016) Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. Diplomsko delo.

Tanja Klavž (2014) Pogledi slovenskih in španskih študentk na izobraževanje za delo specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj. Diplomsko delo.

Tanja Klemenčič (2013) Glasovne motnje pri otrocih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Tadeja Klobučar (2011) Uporaba pravljice pri specialno pedagoški dejavnosti - socialno učenje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Jasmina Kmetič (2014) Strategije učenja družboslovnih pojmov učenca z disleksijo. Diplomsko delo.

Katja Kokot (2013) Obravnava dvojčkov z avtizmom po Floortime metodi. Diplomsko delo.

Urška Kolednik (2012) Otroci priseljencev v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Lea Komat (2014) Samospoštovanje pri paraolimpijcih. Diplomsko delo.

Amanda Kopun (2015) Učenci z motnjami avtističnega spektra v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Edita Koren (2016) Medvrstniška pomoč pri učenju poštevanke. Diplomsko delo.

Tina Korošec (2015) Prilagojen zumba fitnes program za mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Alenka Korun (2016) Vidno zaznavanje deklice z Rettovim sindromom – študija primera. Diplomsko delo.

Nika Košmelj (2015) Spodbujanje senzorne integracije pri učencih z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Simona Kovačič (2016) Vidiki učiteljev do inkluzivne prakse v osnovnih šolah v Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Nataša Krajnc (2011) Stališča učiteljev 1. in 2. triade večinske OŠ v občini Ormož do vključevanja gibalno oviranih učencev v športno vzgojo. Diplomsko delo.

Sara Krajnc (2011) Analiza senzomotoričnih aktivnosti za 8. letnega otroka z motnjo avtističnega spektra (študija primera). Diplomsko delo.

Ljubica Krišto (2011) Kvaliteta življenja v integriranih stanovanjih Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava. Diplomsko delo.

Neža Krivec (2013) Arhitekturna prilagojenost in dostopnost osnovnih šol s prilagojenim programom za učence z gibalno oviranostjo. Diplomsko delo.

Tina Krivec (2016) Spolno nasilje med mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju v institucijah. Diplomsko delo.

Lidija Križnar (2012) Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj. Diplomsko delo.

Sabina Krnc (2015) Pomoč družinam otrok z Downovim sindromom v času zgodnje obravnave. Diplomsko delo.

Alja Kumar (2014) Čustvene in vedenjske težave/motnje v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katja Kumer (2012) Program dela za spodbujanje bralne pismenosti četrtošolcev v redni osnovni šoli. Diplomsko delo.

L

Vlasta Lah (2014) Uporaba tabličnega računalnika pri logopedskem delu. Diplomsko delo.

Ajda Lalić (2015) Obravnava literarnih del s pomočjo lutke pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Manja Lamovšek (2015) Raziskovalne škatle - didaktični pripomoček za otroke iz različnih jezikovnih okolij. Diplomsko delo.

Polona Lapajne (2011) Specialna olimpijada in rehabilitacijski programi v letu 2010 pri lokalnih društvih Sožitje. Diplomsko delo.

Tatjana Lavrenčič (2011) Preverjanje sposobnosti avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov pri učencih od 4. do 9. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Ksenija Leber (2016) Proces socializacije osebe s kombinacijo motenj avtističnega spektra in zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Urška Legen (2013) Vpliv zgodnjega gibalnega razvoja na kasnejše učne težave. Diplomsko delo.

Maša Leskovšek (2013) Vpliv razvoja osnovnih veščin na socialno interakcijo in igro pri dečku z motnjami avtističnega spektra in zaostankom v razvoju. Diplomsko delo.

Janja Lokošek (2012) Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Simona Lončar (2011) Strateško učenje pri dijakinji s specifičnimi učnimi težavami. Diplomsko delo.

Tonja Lorbek (2014) Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Nina Lorger (2012) Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole. Diplomsko delo.

M

Tina Maček (2016) Socialna integracija v različnih šolskih programih. Diplomsko delo.

Martina Malnar Novak (2012) Vključevanje otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v vrtec. Diplomsko delo.

Barbara Marić (2011) Šolanje v Sloveniji in Ugandi. Diplomsko delo.

Katarina Marinko Jenko (2016) Neuspešni nadarjeni otroci. Diplomsko delo.

Alja Marin (2013) Fonološki (govorni) razvoj otrok med 2;5. in 5;7. letom starosti (transkripcija govora). Diplomsko delo.

Sanja Marn (2012) Upoštevanje prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v 1. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Veronika Marovt (2016) Prilagojenost šolskega pohištva matičnih učilnic v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo.

Katja Mauko (2016) Razvijanje organizacijskih in učnih spretnosti pri učenki z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja. Diplomsko delo.

Tina Medved (2016) Moteča vedenja v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Blažka Merkac (2016) Senzomotorična integracija otroka z nerazvito strukturo corpus callosum in delecijo 1q43 kromosoma. Diplomsko delo.

Barbara Miholič (2013) Prostočasne aktivnosti odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Karmen Močnik (2016) Učiteljevo poznavanje in izvajanje prilagoditev pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo in dispraksijo. Diplomsko delo.

Barbara Može (2013) Dojenje otrok z downovim sindromom. Diplomsko delo.

Ana Mrzel (2016) Potrebe svojcev oseb po poškodbi glave. Diplomsko delo.

Željko Muhič (2013) Postopek selekcije pri izbiri kandidatov za Šolo za podčastnike - dejavniki uspešnosti posameznikov in evalvacija selekcijskega postopka. Diplomsko delo.

N

Eva Novak (2013) Boccia kot tekmovalna, rekreativna in inkluzivna igra. Diplomsko delo.

O

Lea Ojo (2013) Družine otrok z Downovim sindromom in strategije mater pri spoprijemanju s stresom ob seznanitvi z diagnozo. Diplomsko delo.

Bernarda Okoliš (2012) Sodelovanje strokovnjakov s starši otroka s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Hermina Ortar (2013) Plavalna pismenost članov Zveze paraplegikov. Diplomsko delo.

P

Vesna Pačnik (2011) Multimedijski didaktični pripomoček za samostojno učenje. Diplomsko delo.

Maja Padar (2013) Predbralne zmožnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo.

Anja Pančur (2012) Sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri uresničevanju individualiziranega programa. Diplomsko delo.

Valentin Pavlič Rebec (2012) Individualizirano programiranje za učence s posebnimi potrebami na rednih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Anuška Peran (2016) Stališča učiteljev do dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nada Pernek (2014) Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Podravski regiji. Diplomsko delo.

Ajda Petrič (2013) Tipne ilustracije za slepe in slabovidne. Diplomsko delo.

Ana Petrun (2014) Zgodnja obravnava nedonošenih otrok kot rizične skupine za specialno pedagoško obravnavo. Diplomsko delo.

Petra Pibernik (2011) Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Mirjam Pleterski (2011) Prikaz obravnave otroka z avtizmom po metodi ABA. Diplomsko delo.

Petra Podlogar (2015) Osebna pojmovanja in stališča učiteljev in specialnih pedagogov do dela z učenci s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Anica Podobnik (2013) Analiza inkluzivne naravnanosti učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov vprvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Podobnik (2016) Izobraževalni in emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji pri ageneziji prečnika. Diplomsko delo.

Katja Podpečan (2012) Dostopnost šolskih športnih prostorov za učence z gibalnimi ovirami na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjesavske regije. Diplomsko delo.

Olga Pogačnik Janežič (2015) Izgorelost in dejavniki stresa pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Diplomsko delo.

Jerca Pori (2011) Pomoč učencu s težavami pri pisnem deljenju in odštevanju v petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Nuša Povšič (2014) Otroci s težavami na področju motorike. Diplomsko delo.

Tina Pribac (2015) Trening za razvijanje bralnega razumevanja in branja za učenje. Diplomsko delo.

Simona Prša (2016) Ocenjevanje znanja učenca z gibalno oviranostjo pri predmetu šport. Diplomsko delo.

Petra Pucer (2016) Analiza izvedbe gibalnih dejavnosti pri urah dodatne strokovne pomoči v vrtcu. Diplomsko delo.

Karmen Pucihar (2012) Izbira izobraževalnega programa pri učencih osnovne šole s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Sandra Pušar (2013) Socializacija otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Diplomsko delo.

R

Monika Radivojević (2012) Pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Maja Rajh (2013) Medsebojna povezanost globalne ocene in načrtovanih ciljev v individualiziranih programih. Diplomsko delo.

Saša Rakar (2012) Prostorska organizacija in timsko sodelovanje strokovnih skupin pri izvajanju dodatne strokovne pomoči v vrtcu. Diplomsko delo.

Erika Remic (2012) Socialna vključenost učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katja Repe (2012) Povezanost med sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem letu osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Resman (2014) Spolnost mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Tjaša Resnik (2015) Stališča delodajalcev do zaposlovanja gibalno oviranih oseb. Diplomsko delo.

Veronika Rošer (2012) Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Sabina Roškar (2012) Delo vzgojiteljev z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih v severovzhodni Sloveniji. Diplomsko delo.

Katja Rožman (2014) Program razvijanja vzdržljivosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Zorica Rucheton (2015) Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do težav s spominom pri učencih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Judita Rupnik (2012) Ocenjevanje branja pri odraslih po poškodbi možganov. Diplomsko delo.

Mojca Rupnik (2011) Uspešnost vključevanja in vrste glasbenih aktivnosti v terapiji govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj. Diplomsko delo.

S

Sara Sagadin (2016) Stališča ravnateljev do specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Diplomsko delo.

Urška Sedevčič (2016) Doživljanje plesno-gibalnih delavnic mlajših odraslih v okviru Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo. Diplomsko delo.

Martina Sevšek (2014) Odkrivanje razvojne motnje koordinacije v poznem predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Maruša Sitar (2011) Masaža kot strategija za rehabilitacijo učenca z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Tjaša Skupek (2012) Osebnostna, situacijska, prostorska in časovna orientacija pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi. Diplomsko delo.

Katja Slamnik (2016) Vpliv pomanjkanja pozornosti na grafomotoriko predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Mirjana Slapšak (2016) Program razvijanja veščin pisanja pri drugojezičnih oziroma socialno-kulturno drugačnih učencih. Diplomsko delo.

Polona Slokar (2014) Preventiva v logopediji. Diplomsko delo.

Nataša Smonkar (2016) Primerjava samostojnosti med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki so v institucionalni in dnevni obravnavi. Diplomsko delo.

Aleksandra Soklič (2013) Psihološke značilnosti oseb po težki poškodbi glave. Diplomsko delo.

Klasja Stankovič (2013) Naravoslovna pismenost in učni cilji v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Jana Starman (2013) Primerjalna analiza javnega in montessori vrtca ter predopismenjevalne veščine otrok. Diplomsko delo.

David Stergar (2016) Individualiziran program v posebnem programu vzgoje in izobraževanja - dober načrt dela ali le zakonska zahteva. Diplomsko delo.

Živa Sterniša (2012) Približevanje narave otrokom in mladostnikom z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Jelena Stipanić (2011) Vadba moči in ravnotežja za otroke z avtizmom starih 12 let. Diplomsko delo.

Mina Stojilov (2013) Primerjava slovenskega in španskega modela obravnave otrok z motnjami avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Monika Stojko (2012) Dostop učencev s funkcionalno oviranostjo do športnih objektov in površin v osnovnih šolah Osrednjeslovenske regije. Diplomsko delo.

Tjaša Strgar (2012) Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev. Diplomsko delo.

Mateja Sukič (2012) Odnos romskih učencev do športa in športne vzgoje. Diplomsko delo.

Anja Svetin (2011) Strategije in načini pomoči otroku s selektivnim mutizmom v vrtcu in šoli. Diplomsko delo.

Š

Jasmina Šabić (2016) Pogledi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori. Diplomsko delo.

Špela Šeško (2016) Mnenje staršev in otrok o izvajanju prilagoditev osnovnošolskega programa. Diplomsko delo.

Jasmina Šket (2012) Opismenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo.

Jasmina Škrbec (2011) Primerjava motoričnih sposobnosti enajstletnih dečkov z in brez lažje motnje v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Maja Škrubej Novak (2016) Zgodnja obravnava otrok z motnjami avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Anja Šnuderl (2013) Pomoč dijaku z učnimi težavami pri učenju angleščine. Diplomsko delo.

Urška Šteh (2012) Uspešnost metode modifikacije vedenja pri dečku z Aspergerjevim sindromom. Diplomsko delo.

Tamara Štiftar (2014) Ugotavljanje dostopnosti izbranih srednješolskih telovadnic podravske regije za gibalno ovirane dijake. Diplomsko delo.

Jurij Štrbenk (2012) Poučevanje glasbene vzgoje v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Anja Štrekelj (2014) Identifikacija in diagnostično ocenjevanje učencev z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. Diplomsko delo.

Nika Šuc (2014) Vpliv prilagojenega alpskega smučanja na vključevanje v družbo. Diplomsko delo.

Maja Šulin (2013) Sociopragmatične spretnosti otrok z avtizmom. Diplomsko delo.

Mirjam Šuštar Peterka (2013) Povezanost vidikov vzgoje in učnih težav otrok v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nika Šušterič (2016) Koncepti inkluzivne edukacije v teoriji in praksi. Diplomsko delo.

Marjeta Švigelj (2011) Ocenjevanje predbralnih sposobnosti. Diplomsko delo.

T

Ana Tatalović (2014) Ravnotežje pri izbrani skupini judoistov z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Katja Tement (2012) Učiteljevo pojmovanje pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Sara Terlević (2013) Pomoč z likovno umetnostjo za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Mateja Tomažič (2011) Analiza govora otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Anja Topler (2012) Razlogi za zaskrbljenost in reševanje njenih posledic med mladostniki na Koroškem. Diplomsko delo.

Katarina Trdan (2013) Razvijanje socialnih veščin pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom. Diplomsko delo.

Nika Trobec (2013) Presoja domačih nalog z vidika učencev z učnimi težavami in učno uspešnih učencev. Diplomsko delo.

Barbara Tuljak (2016) Spolnost in osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Ana Turšič (2013) Odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih preizkusov. Diplomsko delo.

U

Nataša Udovč (2013) Socialna vključenost naglušne romske učenke v oddelek vzgoje in izobraževanja in v 3. razred osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Beno Urbič (2016) Samomor in mladostniki: preventivna vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Diplomsko delo.

V

Katarina Vardić (2012) Ugotavljanje arhitektonskih ovir v šolskih športnih dvoranah na Gorenjskem. Diplomsko delo.

Bernarda Varžič (2012) Obravnava otrok z Downovim sindromom v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Saša Veber (2016) Delovno zadovoljstvo in stališča do timskega dela pri mobilnih specialnih pedagogih. Diplomsko delo.

Tina Vehovec (2016) Dostopnost šolskih športnih prostorov za učence z gibalnimi ovirami na področju Obalno- kraške regije. Diplomsko delo.

Darja Verdonik (2016) Predlogi in možne rešitve za lažje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redni program vrtca. Diplomsko delo.

Maja Verhovnik (2012) Ugotavljanje stanja šolskih telovadnic podravske regije z vidika arhitektonskih ovir, prilagojenosti in dostopnosti za učence z gibalno oviranostjo. Diplomsko delo.

Kaja Vidic (2016) Vpliv nadomestne komunikacije na vedenje (študija primera). Diplomsko delo.

Irena Virant (2012) Predstavitev Halliwick programa učenja plavanja za dvanajstletno deklico z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Kaja Vlahinja (2012) Pisno preverjanje in ocenjevanje naravoslovnega znanja v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Doris Vogrinčič (2016) Šolska anksioznost učencev s specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport. Diplomsko delo.

Eva Vrtovec (2016) Vključevanje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju v redno osnovno šolo. Diplomsko delo.

Rebeka Vučko (2011) Razsežnosti timskega dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Diplomsko delo.

Nadja Vulić (2016) Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in dileme v šoli. Diplomsko delo.

W

Nika Wesenschegg (2016) Vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbeno okolje Šaleške doline. Diplomsko delo.

Z

Jasna Zabrič (2012) Ustvarjalnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Tina Zaletel (2014) Vpliv joge na kakovost življenja treh oseb z multiplo sklerozo. Diplomsko delo.

Marija Zanjkovič (2012) Vpliv glasbeno didaktičnih iger na učenje socialnih veščin pri učencih z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Anja Zlatečan (2014) Samopodoba učencev osnovne šole s prilagojenim programom v primerjavi z učenci redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Vanda Zorec (2016) Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje. Diplomsko delo.

Ž

Mojca Žgajnar (2016) Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in vpliv na njegovo družino. Diplomsko delo.

Alenka Žnidarič (2016) Mnenje staršev in strokovnih delavcev o zimovanju v posebnem programu VIZ na OŠ Gustava Šiliha. Diplomsko delo.

Barbara Žnidarko (2011) Individualiziran program - zakonska zahteva ali pomoč učiteljem za uspešno in kvalitetno poučevanje otrok z motnjami avtističnega spektra?. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:58 CET.