[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Dodiplomski študijski program > Univerzitetni študijski program > Razredni pouk"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 455.

A

Maja Adamič (2015) Elementi ljudskega izročila v pravljicah Svetlane Makarovič. Diplomsko delo.

Ana Ahlin Janša (2014) Starši o zasebnem šolstvu. Diplomsko delo.

Silva Ajdovec (2012) Motiviranost staršev za družinsko branje književnih besedil v 1. in 2. razredu devetletke. Diplomsko delo.

Anja Alič (2012) Zdravstvene težave, okvare in poškodbe kot posledica opravljanja učiteljskega poklica v Gorenjski regiji. Diplomsko delo.

Anja Alič (2012) Nadarjenost za matematiko v povezavi z interesom za glasbo. Diplomsko delo.

Saša Ameršek (2016) Okraševanje telesa. Diplomsko delo.

Irena Andrić (2016) Migracije in diskriminacija priseljencev v slovenski družbi ter šolskem sistemu. Diplomsko delo.

Petra Antolin (2014) Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti otrok v 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Tanja Arčon (2012) Zgodovinski razvoj organiziranega letovanja otrok. Diplomsko delo.

Vida Arko (2011) Obravnava pesmi Neže Maurer v drugem triletju. Diplomsko delo.

Barbara Avguštinčič (2016) Obravnava mladinske igre Pavla Golie z naslovom Jurček v šoli. Diplomsko delo.

Nina Avguštin Logar (2016) Povezanost indeksa telesne mase s ploskostjo stopala pri učencih prve triade. Diplomsko delo.

B

Tjaša Bandelj (2014) Ajdovščina: kulturnozgodovinska dediščina mesta iz rimske dobe pri predmetu družba v 4. in 5. razredu devetletke. Diplomsko delo.

Katja Banovec (2012) Glasbene interesne dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj. Diplomsko delo.

Blaž Bašič (2013) Vrednotenje poklica osnovnošolskega učitelja s strani osnovnošolskih učiteljev. Diplomsko delo.

Kaja Batistič (2013) Motiv šolstva v slovenski mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Kristina Bec (2013) Vpliv barve na počutje učencev v šoli. Diplomsko delo.

Damjana Benigar Kaluža (2012) Uporaba računalnika kot orodja za reševanje slikarskih nalog v petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Ines Beno (2015) Razlogi za gibalno/športno neaktivnost študentov Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Nina Berčič Oman (2011) Zmožnost pisanja besed in besedil ob vstopu v 1. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

Teja Bergant (2014) Izbira sošolcev za šolsko delo in druženje v prostem času. Diplomsko delo.

Anja Bernik (2012) Napredek učencev v znanju plavanja v občini Škofja Loka. Diplomsko delo.

Mojca Berus (2013) Posploševanje pri reševanju problema iz obsega. Diplomsko delo.

Mihela Bevc (2016) Vloga in naloge učitelja pri individualiziranem programu. Diplomsko delo.

Nina Bevec (2013) Lutka pri poučevanju angleškega jezika v prvem triletju. Diplomsko delo.

Katarina Birk (2015) Sodelovanje OŠ Sostro z lokalnimi društvi v preteklosti in danes. Diplomsko delo.

Nataša Bjelajac (2015) Primerjalna analiza timskega dela v vrtcih in šolah. Diplomsko delo.

Barbara Bobinac (2016) Starši in vzgojno-izobraževalni proces likovne umetnosti. Diplomsko delo.

Špela Bobnar (2012) Povezanost ploskosti stopal z odrivno nogo. Diplomsko delo.

Tamara Bodlaj (2013) Bralna pismenost v angleškem jeziku učencev 5. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Alenka Bogataj (2013) Zdravje učiteljev prekmurske regije. Diplomsko delo.

Bojana Bohinc (2013) Bralna pismenost učencev prvega razreda na OŠ Vič. Diplomsko delo.

Sara Bojić (2012) Ocenjevanje športne vzgoje. Diplomsko delo.

Manca Bokal (2013) Usvajanje učne vsebine pri urah likovne vzgoje z ustvarjalnim gibom. Diplomsko delo.

Larisa Boštjan (2012) Zdravje učiteljev razredne stopnje Koroške regije. Diplomsko delo.

Tamara Božič (2012) Poučevanje skozi ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Nika Bracovič (2013) Organizacijski model izvedbe tehniških dni na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Dijana Brdar (2011) Medpredmetne povezave pri planinski vzgoji. Diplomsko delo.

Anja Brezovnik (2011) Izzivi tandemskega poučevanja v Angliji in Sloveniji (študija primera). Diplomsko delo.

Miha Brezovnik (2014) Primerjalna analiza Kralja Matjaža v slovenski in madžarski literaturi ter njegova popularizacija v zunajliterarnem življenju. Diplomsko delo.

Petra Brvar (2011) Ocenjevanje športne vzgoje v ljubljanski regiji. Diplomsko delo.

Nika Buček (2011) Vključevanje ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces podaljšanega bivanja. Diplomsko delo.

Anita Budin (2012) Učiteljeva vloga v procesu odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Eva Budna (2011) Ljudsko slovstvo v Zgornji Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Vesna Bukovič (2012) Kamnik: industrija ter obrt nekoč in danes. Učne vsebine za 3. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

C

Aneja Cafuta (2011) Družabno-plesne igre v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Lea Cankar (2015) Pogostost uporabe pouka na prostem v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Edi Ceferin (2012) Državljanska vzgoja v Sloveniji in državah Evropske unije. Diplomsko delo.

Jožica Cirnski (2016) Analiza programa Mali sonček v vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje. Diplomsko delo.

Marjeta Colarič (2013) Zaznavanje športovzgojnega procesa učencev 2. triade v šolah spodnjeposavske regije. Diplomsko delo.

Martina Croselli (2013) Učiteljeve izkušnje z disleksijo. Diplomsko delo.

Č

Ivana Čančar (2011) Interkulturna pedagogika v formalnih rešitvah šolskih sistemov in v stališčih osnovnošolskih učiteljev: primerjava Slovenije in Švedske. Diplomsko delo.

Tea Čandek (2012) Prostorske predstave pri dvo- in tridimenzionalnih likovnih področjih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Diplomsko delo.

Monika Čebulj (2013) Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Čemažar (2016) Mladinska poezija Barbare Gregorič Gorenc. Diplomsko delo.

Metka Čibej (2014) Slovenske mladinske avtorice. Diplomsko delo.

Gabi Čimžar (2016) Uresničevanje športnih dni s planinsko vsebino v osnovnih šolah z vidika koncentričnih krogov. Diplomsko delo.

Franka Čosić (2011) Zdravje razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah v Zasavju. Diplomsko delo.

Tanja Črv Kompara (2016) Metoda dolgega branja besedil. Diplomsko delo.

Alenka Čudič (2013) Analiza zapisanih navodil učiteljev. Diplomsko delo.

Monika Čufer (2012) Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole?. Diplomsko delo.

D

Katja Debevec (2016) Uporaba infrardeče kamere pri obravnavi pojmov toplota in temperatura v 5. razredu OŠ. Diplomsko delo.

Sanja Dedukić (2014) Delo z likovno nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Eva Dežman (2012) Razredni učitelji o dejavnikih šolske (ne)uspešnosti romskih učencev. Diplomsko delo.

Anita Dobrotinšek (2012) Vizualno okolje in šablonska risba. Diplomsko delo.

Maja Doljak (2012) Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Drobnič (2012) Medpredmetno povezovanje družboslovja v drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tina Drobnič (2014) Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti. Diplomsko delo.

Maša Dvornik (2013) Vloga razrednega učitelja pri poučevanju učenca s slepoto. Diplomsko delo.

E

Tomaž Eržen (2015) Prispevek revije Ciciban k razvoju slovenske mladinske poezije. Diplomsko delo.

F

Petra Fabjan (2013) Interpretacija klasičnega besedila Janeza Trdine Bajke in povesti o Gorjancih pri pouku slovenščine. Diplomsko delo.

Suzana Fartek (2014) Sodobnost slikaniške govorice ob izbranih primerih slovenske slikanice. Diplomsko delo.

Anja Ferfila (2012) Športne interesne dejavnosti na izbranih šolah v kraški regiji. Diplomsko delo.

Maruša Ferjan (2012) Primerjava reševanja matematičnega problema o vzorcih v 3. in 5. razredu. Diplomsko delo.

Ljiljana Ferko (2016) Lutka kot metoda dela pri pouku. Diplomsko delo.

Tjaša Fern (2013) Slovenski in španski književni pouk v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Alenka Frank (2012) Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne osnovne šole do danes. Diplomsko delo.

Teja Fuchs (2012) Primerjava pouka družboslovja z uporabo in brez uporabe interaktivne table. Diplomsko delo.

Marjeta Furlan (2013) Vodne žage na Vrhniki in terensko delo z učenci 5. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

G

Lidija Gačnik (2013) Raziskujemo polovico. Diplomsko delo.

Tjaša Gale (2013) Otrok iz istospolne družine v šoli. Diplomsko delo.

Lucija Glas (2014) Spoznavanje slovenske kulturne dediščine v drugi triadi osnovne šole na primeru Predjamskega gradu. Diplomsko delo.

Urška Glen (2014) Posebnosti pedagoškega dela v osnovni šoli montessori. Diplomsko delo.

Sara Gluk (2012) Stališča učiteljev do uporabe didaktičnih računalniških iger pri učenju poštevanke. Diplomsko delo.

Monika Gojkošek (2015) Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa in domišljija. Diplomsko delo.

Leona Gombač (2016) Stališča profesoric oz. profesorjev razrednega pouka do rabe slovenščine kot učnega jezika. Diplomsko delo.

Martina Gorenc (2012) Nabor vodenih aktivnosti za izvedbo dneva dejavnosti na turistični kmetiji na Hrastnem. Diplomsko delo.

Vesna Gorenc (2011) Arheološke najdbe na Dolenjskem in izvajanje učnih vsebin v naravi. Diplomsko delo.

Katarina Gorše (2012) Obravnavanje literarnih del Majde Koren pri pouku na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Marjana Grabnar (2016) Pot do plavalnega znanja študentov razrednega pouka. Diplomsko delo.

Mirjam Grad (2016) Biblijski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena. Diplomsko delo.

Nina Granfola (2011) Učna motivacija in učenčeve zaznave družinskih odnosov. Diplomsko delo.

Ana Grčar (2012) Zgodovina Mirne: učna pot za učence petega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Katja Gregorc (2014) Zbranost v procesu učenja. Diplomsko delo.

Špela Gregorčič (2016) Povezava med ploskostjo stopala in naklonom Ahilove tetive. Diplomsko delo.

Vanja Gregorič (2011) Priljubljenost iger z žogo. Diplomsko delo.

Alenka Grilj (2011) Komunikacija med učiteljem in starši. Diplomsko delo.

Damjana Grošičar (2012) Likovna ustvarjalnost v oddelku podaljšanega bivanja. Diplomsko delo.

H

Jana Habjanič (2012) Različnost deškega in dekliškega v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012. Diplomsko delo.

Iva Habjan (2016) Prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju in vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo. Diplomsko delo.

Anže Haler (2013) Kegljanje v prvi in drugi triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Ines Hasić (2012) Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov. Diplomsko delo.

Stanka Hebar (2011) Pohodništvo in gorništvo v podaljšanem bivanju. Diplomsko delo.

Dora Hočevar Jelovčan (2014) Stališča staršev in učencev do poučevanja in učenja tujega jezika v prvem razredu OŠ. Diplomsko delo.

Ana Hočevar (2011) Deskanje na snegu na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Vesna Horvat (2012) Izvajanje nalog iz prostorskega oblikovanja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Zdenka Hosta (2013) Bralna pismenost učencev petega razreda na OŠ Vič. Diplomsko delo.

Ema Hozjan (2013) Projekti in programi za spodbujanje bralne motivacije pri fantih. Diplomsko delo.

Katarina Hrastnik (2012) Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike Montessori. Diplomsko delo.

Urška Hrast (2013) Oglaševanje v otroški reviji Cicido. Diplomsko delo.

Neža Hribar (2013) Glasbeno opismenjevanje v enoglasnem otroškem pevskem zboru. Diplomsko delo.

Nežka Hribar (2011) Kulturna in naravna dediščina Nevelj. Diplomsko delo.

Nina Hribar (2016) Likovna umetnost v prvem triletju novomeških osnovnih šol. Diplomsko delo.

Sanja Hribar (2012) Uporaba slikanic pri poučevanju angleščine v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Hrovat (2011) Različnost deškega in dekliškega v izbranih osnovnošolskih berilih. Diplomsko delo.

Karmen Hudi (2011) Mladinska pripoved Maje Novak in branje v nadaljevanjih v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Ajda Hudoklin (2013) Dejavniki doseganja boljših učnih rezultatov na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Barbara Humar Slapnik (2012) Samospoštovanje gluhih in naglušnih mladostnikov v večinskih in zavodskih šolah. Diplomsko delo.

I

Alma Ignjatovič (2015) Odnos učencev razrednega pouka do naravoslovja. Diplomsko delo.

Anja Irmančnik (2013) Usposobljenost učiteljev razrednega pouka za prepoznavanje učnih značilnosti in potreb učencev z MAS. Diplomsko delo.

J

Ana Jager Hudobivnik (2014) Koliščarji Ljubljanskega barja kot družboslovna vsebina v 5. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Maja Jagodic (2013) Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo.

Sara Jakopič (2011) Slikarske naloge s pomočjo digitalne fotografije na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Nives Jakopin (2011) Načrtovanje in organizacija učnega procesa pri likovni vzgoji v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Andrej Jakoš (2012) Videoigre in uspešnost reševanja problemov pri osnovnošolskih otrocih. Diplomsko delo.

Gabrijela Jakovljević (2012) Varna šolska pot za učence Osnovne šole Grm v Novem mestu. Diplomsko delo.

Polona Jamnik (2014) Pot ob žici. Diplomsko delo.

Simona Jamšek (2011) Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Andreja Janečko Goličič (2012) Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triade v šolah gorenjske regije. Diplomsko delo.

Klavdija Janež (2014) Analiza pisnih preizkusov znanja pri slovenščini od 1. do 5. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Kristina Janež (2013) Nebesedna komunikacija med učitelji in učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Diplomsko delo.

Tina Jazbec (2011) Otroška književnost v reviji Ciciban po letu 2000. Diplomsko delo.

Lucija Jekovec (2011) Glasbene dejavnosti na osnovni šoli pod vodstvom učitelja razrednega pouka. Diplomsko delo.

Urška Jekovec (2014) Obremenjenost otrok in družin s šolskim delom in obšolskimi dejavnostmi v Sloveniji. Diplomsko delo.

Manca Jelenc (2012) Številske predstave - razumevanje števil do sto. Diplomsko delo.

Jana Jemec (2012) Davča: Muzejski predmeti kot učne vsebine pri razrednem pouku. Diplomsko delo.

Mateja Jenko Medar (2012) Lectarstvo s projektnim učnim delom na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Simona Jenko (2014) Poezija Simona Jenka v 4. in 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tamara Jenko (2016) Močna področja pri enojezičnih in dvojezičnih prvošolcih. Diplomsko delo.

Urška Jeranko Perkovič (2015) Pouk zunaj učilnice pri spoznavanju okolja. Diplomsko delo.

Tanja Jerič (2013) Primerjava strategij uravnavanja čustev med razrednimi učitelji in odraslimi v drugih poklicih. Diplomsko delo.

Marijana Jerković (2015) Uporaba Tibetančkov za otroke v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Petra Jerman (2013) Razlike v ploskosti stopal učencev mestne in primestne šole. Diplomsko delo.

Špela Jezeršek (2013) Igre z žogo v vsakdanjem življenju učenk in učencev nekaterih gorenjskih šol. Diplomsko delo.

Jasna Jožef (2012) Analiza slikanic Lile Prap in njihova recepcija na Japonskem. Diplomsko delo.

Sabina Jurkovič (2012) Psihično nasilje nad otroki. Diplomsko delo.

Staša Juršič (2012) Strategije reševanja problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

K

Urša Kajzer (2014) Vodeno aktivno učenje naravoslovja (VAUN) v petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Jasna Kalan (2011) Analiza izvedbe športnih programov Zlati sonček in Krpan v gorenjski regiji. Diplomsko delo.

Eva Karničnik (2013) Ugotavljanje odrivne noge. Diplomsko delo.

Helena Kastelic (2012) Osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih učencev v večinski osnovni in srednji šoli in njihova povezanost z učno uspešnostjo. Diplomsko delo.

Nina Kastigar (2013) Podružnična šola Dobrnič od začetkov do danes. Diplomsko delo.

Simona Kavčič (2012) Bralna motivacija pri pouku v šoli. Diplomsko delo.

Eva Kavčnik (2015) Povezanost učnega uspeha z rezultati športnovzgojnega kartona. Diplomsko delo.

Jerneja Kebe (2012) Barve v šolskem prostoru. Diplomsko delo.

Petra Kelert (2011) Izvajanje športnih dejavnosti v oddelku podaljšanega bivanja. Diplomsko delo.

Saša Kern (2016) Primerjava treh izbranih problemskih tematik iz slovenske mladinske književnosti. Diplomsko delo.

Katarina Kilibarda (2014) Poučevanje angleščine v osnovni šoli – primerjava med Slovenijo in Indijo. Diplomsko delo.

Manca Kladnik (2014) Poučevanje angleščine na zgodnji stopnji po metodi Helen Doron. Diplomsko delo.

Pia Klančar (2014) Spletna zbirka socialnih iger. Diplomsko delo.

Maja Klemenčič (2011) Uporaba računalniškega programa »Postani matematični mojster« pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Martina Klemenčič (2014) Analiza zbirke Veliki pravljičarji – študij primera Kalila in Dimna. Diplomsko delo.

Simona Klemenčič (2013) Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov. Diplomsko delo.

Anja Klobučar (2011) Stališča osnovnošolskih učiteljev do vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev. Diplomsko delo.

Liljana Klobučar (2012) Analiza opravičil staršev. Diplomsko delo.

Nataša Klopčič (2012) Tuhinjsko – Motniška dolina skozi zgodovino: terensko delo za učence 4. razreda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Diplomsko delo.

Mojca Klun (2016) Razlike v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih med učenci, ki obiskujejo športnointeresne dejavnosti, in učenci, ki ne obiskujejo športnointeresnih dejavnosti.. Diplomsko delo.

Janja Kmetič (2016) Introvertirani učenci v razredu. Diplomsko delo.

Barbara Knavs (2013) Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev drugega triletja z goriške regije. Diplomsko delo.

Lucija Knavs (2016) Stari predmeti v Loškem potoku kot viri učenja. Diplomsko delo.

Karolina Kobal (2011) Šola v naravi v Kampu Vrhpolje. Diplomsko delo.

Nina Kobentar (2013) Zdravje učiteljev Goriške regije. Diplomsko delo.

Janja Kocbek (2011) Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko delo.

Martina Kocbek (2013) Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja. Diplomsko delo.

Nina Kocjan (2012) Zdravje razrednih učiteljev v osrednji Sloveniji. Diplomsko delo.

Jana Kočevar (2013) Ocenjevanje športne vzgoje v Goriški regiji. Diplomsko delo.

Nika Kočevar (2012) Prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Petra Kočevar (2011) Pogostost ploskih stopal pri osnovnošolcih. Diplomsko delo.

Tjaša Kočevar (2012) Medpredmetno povezovanje družbe v četrtem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Kodermac (2012) Osnovno šolstvo na Slovenskem Primorskem med NOB. Diplomsko delo.

Darja Kogovšek (2012) Usposobljenost razrednih učiteljev za poučevanje učencev z disleksijo. Diplomsko delo.

Aljoša Kolar (2011) Kulturnozgodovinski spomeniki Kamnika kot družboslovne vsebine za 4. razred devetletke. Diplomsko delo.

Urška Kolar (2011) Stališča študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike do vključevanja ranljivih otrok v redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Kaja Komac (2013) Medosebni odnosi med učitelji in učenci pri pouku likovne vzgoje. Diplomsko delo.

Anja Komes (2012) Obravnava pravljice iz zbirke arabskih pravljic Tisoč in ena noč v 4. razredu. Diplomsko delo.

Nastasia Končina (2014) Osmišljanje študijske izmenjave z vključevanjem pridobljenih izkušenj v predmetnik tretjega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Neja Korbar (2014) Lastnosti, ki jih cenimo pri prijateljih v različnih razvojnih obdobjih. Diplomsko delo.

Urša Koritnik (2016) Razumevanje in interpretacija družbenih pravil pri prvošolcih. Diplomsko delo.

Ana Kosmač (2011) Ocenjevanje športne vzgoje. Diplomsko delo.

Kaja Kos (2014) Povezanost odrivne noge s ploskostjo stopala pri študentkah razrednega pouka. Diplomsko delo.

Živa Košak (2013) Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triletja v šolah zasavske regije. Diplomsko delo.

Ana Košir (2012) Vključevanje učencev izbranih šol gorenjske regije v športne interesne dejavnosti. Diplomsko delo.

Mateja Košir (2013) Ozaveščenost učiteljev razrednega pouka o govornem nastopanju. Diplomsko delo.

Simona Kovač (2011) Stališča študentov razrednega pouka glede vključevanja romskih otrok v redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Veronika Kovač (2013) Vpliv uporabe ključev o morskih organizmih na znanje študentov razrednega pouka in predšolske vzgoje. Diplomsko delo.

Urška Kozina (2011) Mnenje učiteljev o učnih gradivih za slovenščino v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Rosana Kozjan (2011) Vloga staršev pri otrokovem šolskem delu. Diplomsko delo.

Teja Koželj (2013) Znanje plavanja prsne tehnike pri študentih razrednega pouka Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Neža Kralj (2012) Zborovodski lik Janeza Kuharja. Diplomsko delo.

Petra Krančan (2013) Vrednote v različnih razvojnih obdobjih in medgeneracijski prenos vrednot. Diplomsko delo.

Petra Kranjc (2012) Znamenitosti Kostanjevice na Krki. Diplomsko delo.

Urška Kranjec (2013) Pravljice in pripovedovanje Anje Štefan. Diplomsko delo.

Brigita Krasnik (2012) Primerjalna analiza mladinskih besedil Dese Muck in Christine Nöstlinger. Diplomsko delo.

Tjaša Krautberger (2011) Medpredmetno povezovanje predmeta Spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Kregar (2012) Oblačilna kultura učiteljev in učencev v 20. in 21. stoletju. Diplomsko delo.

Tonja Krek (2016) Moč gledališke igre. Diplomsko delo.

Tanja Krhin (2013) Tehnološka pismenost v prvi triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Helena Krivec (2013) Priprava, izvedba in vrednotenje govornih nastopov v 1. in 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Danjela Križan (2016) Poslanstvo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji. Diplomsko delo.

Maja Križman (2013) Primerjalna analiza izbranih Grimmovih pravljic v nemških izdajah in slovenskih prevodih. Diplomsko delo.

Katja Kržič (2012) Kako učenci drugega triletja osnovnih šol v ljubljanski regiji doživljajo športno vzgojo. Diplomsko delo.

Ana Kump (2015) Znanje angleščine 11/12 letnih učencev v Sloveniji in na Danskem. Diplomsko delo.

Teja Kum (2013) Uspešnost računanja po različnih oblikah rekreativnega odmora. Diplomsko delo.

Tina Kuralt (2011) Učno delo z uporabo penaste gume na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Urška Kužnik (2013) Mnenje učiteljev o usposobljenosti za poučevanje gimnastičnih vsebin pri športni vzgoji. Diplomsko delo.

L

Irena Lah (2016) Antiavtoritarnost in šola. Diplomsko delo.

Ana Lajlar (2014) Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke. Diplomsko delo.

Alenka Lakner (2016) Vloga in pomen šole pri prepoznavanju in zmanjševanju nasilja v šoli. Diplomsko delo.

Katja Lavrič (2013) Zdravje razrednih učiteljev Obalno-kraške regije. Diplomsko delo.

Marjeta Lavrinšek (2012) Vsebinsko in jezikovno celostno učenje angleščine v prvem obdobju osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Leban Vindiš (2012) Debelost in prekomerna prehranjenost v novomeških osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Barbara Letonja (2011) Uporaba računalnika pri učenju matematike v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Karmen Levak (2012) Poučevanje slovenskih ljudskih plesov v drugem triletju. Diplomsko delo.

Urška Ličef (2012) Sodelovanje staršev in šolskih delavcev v primeru otroka z motnjami senzornega procesiranja. Diplomsko delo.

Renata Logar (2013) Motivacija učencev 3. razredov pri branju za domače branje in Bralno značko. Diplomsko delo.

Tatjana Logar (2012) Barva in prostor v očeh najmlajših. Diplomsko delo.

Petra Logonder (2012) Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno skupino Preddvor. Diplomsko delo.

Mojca Lokar (2011) Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v 4. in 6. razredu. Diplomsko delo.

Damjana Lončar (2011) Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Ložar (2012) Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in Manice Koman na osnovi strukturalistične teorije Vladimirja J. Proppa. Diplomsko delo.

Barbara Lušina (2011) Prosti čas. Diplomsko delo.

Anja Lužnik (2014) Uporaba sistema tekočega učenja Jospeha Cornella. Diplomsko delo.

M

Katja Maček (2015) Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo kot izziv za učitelja. Diplomsko delo.

Nika Maček (2011) Uporaba lutke na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Metka Magajna (2014) Ocenjevanje pri pouku družboslovja v 4. razredu. Diplomsko delo.

Mojca Mahkovic (2011) Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo.

Karmen Mandelj (2016) Mnenje učencev 5. razredov osnovne šole o naravoslovnem dnevu. Diplomsko delo.

Uroš Marolt (2012) Filmska vzgoja v drugem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Saša Martinčič (2013) Družinska pismenost v vrtcu. Diplomsko delo.

Matija Martinec (2011) Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri književnem pouku v četrtem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Masnik (2016) Uporaba teorije mnogoterih inteligentnosti pri učenju in poučevanju angleščine v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Masnik (2016) Uporaba teorije mnogoterih inteligentnosti pri učenju in poučevanju angleščine v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Živa Matičič (2014) Vloga učitelja pri ustvarjanju razredne skupnosti. Diplomsko delo.

Darja Matkovič (2014) Kako športno vzgojo doživljajo učenci druge triade iz dolenjske regije. Diplomsko delo.

Matjaž Mavhar (2012) Otroške predstave o čebelah. Diplomsko delo.

Irena Mavrič (2011) Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji z vidika učiteljevih kompetenc. Diplomsko delo.

Maja Mav (2011) Primerjava mladih bralcev serije knjig in filma Luca Bessona o Arturju. Diplomsko delo.

Petra Medja (2013) Uporaba učnih gradiv pri pouku in doma. Diplomsko delo.

Monika Nataša Medvešček Peterka (2011) Učne strategije učencev pri šolskem delu doma. Diplomsko delo.

Janja Medvešek (2013) Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva v prvem triletju devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Meglič (2012) Družinsko branje v 1. triletju osnovne šole; Oblikovanje poti za spodbujanje družinskega branja. Diplomsko delo.

Irena Mejač (2015) Motivacija za učenje angleščine v drugi triadi. Diplomsko delo.

Veronika Merčnik (2011) Tekmovanje in sodelovanje v angleškem in slovenskem razredu. Diplomsko delo.

Blaž Merhar (2016) Učinkovitost vzgojnih dejavnosti in ukrepov pri populaciji romskih učencev po vzgojnem načrtu. Diplomska naloga.

Tamara Mesec (2012) Analiza ponudbe aktivnih počitnic za otroke na Vrhniki. Diplomsko delo.

Renata Mežič (2016) Težave romskih učencev pri začetnem opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Urška Mijatović (2013) Koncept časa v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc. Diplomsko delo.

Maja Miklavčič (2012) Interesne dejavnosti, učni uspeh in priljubljenost med sošolci. Diplomsko delo.

Anamarija Mirtič (2012) Medosebni odnosi v razredu z vidika nekaterih osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji, Indiji in na Islandiji. Diplomsko delo.

Vesna Mlakar (2013) Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Suzana Moder (2016) Razvijanje socialnih veščin v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Jožica Mohar (2011) Pedagoški lik Janeza Kuharja. Diplomsko delo.

Alenka Može (2011) Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem. Diplomsko delo.

Katja Mrak (2012) Vloga števila nič v različnih kontekstih. Diplomsko delo.

Špela Mrvar (2013) Kako športno vzgojo doživljajo učenci drugega triletja z Obalno-kraške regije. Diplomsko delo.

Katja Muhič (2011) Analiza vprašanj v učbenikih in delovnih zvezkih pri predmetu naravoslovje in tehnika. Diplomsko delo.

Anna Lotte Mulej (2013) Ocenjevanje pri predmetu Šport v Obalno-kraški regiji. Diplomsko delo.

N

Maja Nagode (2011) Poznavanje zgodovine prometa na Vrhniki v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Valentina Nemanič (2012) Primerjalna analiza opismenjevanja v Angliji in Sloveniji. Diplomsko delo.

Katja Novak (2014) Ugotavljanje odrivne noge pri študentkah Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Tjaša Novak (2011) Preverjanje in ocenjevanje znanja naravoslovja v II. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

O

Mateja Oberč (2013) Obravnavanje pravljic Anje Štefan v 1. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Špela Oblak (2013) Otroški ljudski plesi in rajalne igre v učnem načrtu za glasbeno vzgojo od 1. do 5. razreda. Diplomsko delo.

Katja Obleščak (2012) Analiza plavalnega tečaja tretješolcev Osnovne šole Šenčur. Diplomsko delo.

Gašper Ogorelec (2015) Mladinska književnost in filmske predelave - študija primera Kekec. Diplomsko delo.

Tjaša Ogulin (2013) Stališča (bodočih) razrednih učiteljev in učiteljic do homoseksualnosti in njene obravnave pri pouku. Diplomsko delo.

Tina Omahna (2013) Tehnika doseganja čustvene svobode (EFT) in reševanje konfliktov v 3. razredu. Diplomsko delo.

Tea Oplotnik (2016) Določanje kopenskih polžev z uporabo preprostega biološkega ključa. Diplomsko delo.

Sabina Osolin (2014) Vpliv joge in masaž na učence pri učenju matematike. Diplomsko delo.

Eva Osredkar (2011) Analiza 5-dnevnega programa smučanja za otroke druge triade. Diplomsko delo.

Petra Oštir (2012) Moralno presojanje nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Nuša Otorepec (2013) Poučevanje naglušnih otrok v prvi triadi in v četrtem ter petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Damjana Ožbolt (2013) Šolska torba. Diplomsko delo.

P

Sabina Pančur (2012) Velika planina kot družboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Maja Papež (2013) Učenje plavanja na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Ina Papić (2014) Subjektivni pomen časa v različnih razvojnih obdobjih. Diplomsko delo.

Tamara Pastorčič (2016) Pozitivne karakteristike in močna področja učencev z motnjo ADHD, ki jih je potrebno spodbujati pri pouku. Diplomsko delo.

Veronika Pavlič (2015) O pomenu pravljic: reševanje otrokove stiske. Diplomsko delo.

Ines Pavlin (2012) Romska problematika v slikanicah. Diplomsko delo.

Anja Pečjak (2011) Znani Suhokranjci. Diplomsko delo.

Lucija Peklaj (2011) Analiza iger v uvodnem delu ure športne vzgoje. Diplomsko delo.

Natalija Pek (2011) Vpliv ustvarjalnega giba na hipoaktivne učence. Diplomsko delo.

Neja Pelan (2011) Likovno nadarjeni učenci in pouk likovne vzgoje na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Katja Pertot (2014) Likovno recikliranje odpadnih materialov. Diplomsko delo.

Dominika Petač (2011) Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti učencev v prvem triletju 9-letne osnovne šole. Diplomsko delo.

Mateja Petan (2012) Zdravstveni status učiteljev, ki poučujejo športno vzgojo. Diplomsko delo.

Anja Petrič (2012) Razlike v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih med plesno aktivnimi in plesno neaktivnimi otroki. Diplomsko delo.

Aleksandra Petrović (2016) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje angleškega jezika v drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tadeja Pezdirc (2012) Mnenja učiteljev o ocenjevanju športne vzgoje v zasavski regiji. Diplomsko delo.

Lana Milana Pibernik (2011) Primerjalna analiza fantastične pripovedi Čarovnik iz Oza Lymana Franka Bauma ter filmske priredbe. Diplomsko delo.

Nina Pintar (2012) Po poteh železne poti v Bohinju za učence 4. in 5. razreda. Diplomsko delo.

Manca Pirc (2014) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo – primerjava pravljice in risanke. Diplomsko delo.

Marija Pirc (2016) Žepna knjižica in tlak v začetnem naravoslovju. Diplomsko delo.

Karmen Pirnat (2012) Učiteljev stil vodenja in motiviranje učencev. Diplomsko delo.

Katja Pirnat (2011) Ustvarjalni gib pri poučevanju izbranih matematičnih vsebin. Diplomsko delo.

Nina Pleško (2012) Stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti učencev. Diplomsko delo.

Petra Plot (2013) Uporaba didaktičnih iger pri začetnem opismenjevanju v prvem in drugem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Katja Podjed (2016) Športna aktivnost staršev osnovnošolskih otrok v povezavi z izdatki, ki jih namenijo za šport. Diplomsko delo.

Maja Podobnikar (2011) Prehranjevalne navade nekoč in danes na Osnovni šoli Vrhovci. Diplomsko delo.

Vesna Podržaj (2012) Izvirnost v modelu kratke sodobne pravljice v mladinskih besedilih Ide Mlakar. Diplomsko delo.

Maja Podvršič (2016) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in spoznavanja okolja v prvem triletju. Diplomsko delo.

Urša Polajžer (2013) Ocenjevanje športne vzgoje v pomurski regiji. Diplomsko delo.

Tjaša Ponikvar (2012) Kako športno vzgojo doživljajo učenci drugega triletja z območja Notranjske. Diplomsko delo.

Anamari Posel Ilijevec (2013) Kajenje in športna aktivnost študentov Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete. Diplomsko delo.

Ana Potokar (2013) Način izvajanja učne ure pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Mateja Potrebuješ Simonič (2016) Tehniška skica na razredni stopnji devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Tadeja Prašnikar (2011) Časovne predstave učencev 4. in 5. razreda. Diplomsko delo.

Viktorija Praštalo (2012) Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine. Diplomsko delo.

Romana Pravne (2011) Razredne učiteljice o povezanosti socialnih iger in preventivne discipline. Diplomsko delo.

Maja Prebil (2013) Problemske teme v slikanicah. Diplomsko delo.

Andreja Pregelj (2013) Vpliv primorskega narečja na pedagoški govor v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Maja Premrl (2012) Književna primerjava različic Knjige o džungli. Diplomsko delo.

Tina Prešeren (2016) Mladinski opus Bine Štampe Žmavc. Diplomsko delo.

Anja Prevc (2012) Usposobljenost razrednih učiteljev za petje z vidika vokalne tehnike. Diplomsko delo.

Katja Primožič (2016) Uporaba grafičnih reprezentacij pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Martina Prosenik (2013) Reševanje konfliktov s plesno dramatizacijo v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Petra Prosen (2013) Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini. Diplomsko delo.

Sanja Prosen (2011) Matematične domače naloge na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Matija Purkat (2013) E-učbeniki na področju naravoslovja v prvih dveh obdobjih osnovne šole v Sloveniji. Diplomsko delo.

R

Alenka Radičević (2011) Motiviranost učiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Milena Rajšel (2016) Terensko delo v 4. razredu pri družbi v Mirni Peči. Diplomsko delo.

Anja Rajter (2016) Pravljična bitja v slovenski mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Katarina Rauh (2011) Poznavanje praznovanj in svetnikov v jesenskem in zimskem času na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Diplomsko delo.

Polona Ravnikar (2016) Metodični postopki v atletiki v prvem in drugem triletju osnovne šole (avdio-vizualni pripomoček z metodičnimi postopki). Diplomsko delo.

Špela Ravnikar (2014) Osebnostne značilnosti in učna uspešnost gluhih in naglušnih mladostnikov iz specializiranih šol. Diplomsko delo.

Jure Repovž (2016) Prostovoljno gasilstvo in znanje otrok o gorenju in gašenju. Diplomsko delo.

Tadeja Resnik (2012) Kakovost učnih priprav za spoznavanje okolja na spletu. Diplomsko delo.

Anja Ribnikar (2012) Zdravje razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah v jugovzhodni regiji. Diplomsko delo.

Milena Ristić (2011) Opismenjevanje z elementi pedagogike M. Montessori. Diplomsko delo.

Mojca Rode (2016) Ritmična gimnastika v prvi in drugi triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Darja Rovšek (2016) Ploskost stopal v prvem triletju v OŠ Pirniče v obdobju od leta 1983 do leta 2016. Diplomsko delo.

Nina Rozina (2013) Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v interesne dejavnosti. Diplomsko delo.

Alenka Rozman (2013) Medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog pri likovni vzgoji. Diplomsko delo.

Ana Rozman (2012) Odnos učencev, staršev in učiteljev do zvočnega okolja. Diplomsko delo.

Melita Rožič (2016) Spretnosti timskega dela in stališča do njega pri strokovnih delavcih v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Teja Rožman (2012) Grafika in likovno raziskovanje. Diplomsko delo.

Darja Rugelj (2011) Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Jana Rus (2011) Medpredmetno povezovanje s plesom pri športni vzgoji v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Petra Rus (2011) Avtoriteta učitelja v javni šoli. Diplomsko delo.

Patricija Ružić (2016) Osvajanje osnovnih matematičnih pojmov s konceptom Montessori pedagogike. Diplomsko delo.

Anja Ržišnik (2011) Ustvarjalni gib pri učenju in poučevanju tujega jezika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

S

Monika Sadar (2012) Šentvid pri Stični: zgodovina kraja in šole. Diplomsko delo.

Nada Savič (2014) Vzgojni ukrepi v očeh učitelja razrednega pouka. Diplomsko delo.

Emina Sekić (2011) Matematično opismenjevanje preko preglednic in diagramov. Diplomsko delo.

Nadja Semec (2013) Stališča in izkušnje učiteljev in učencev glede skupinske učne oblike. Diplomsko delo.

Mariša Semič (2014) Mnenje razrednih učiteljev o predmetu šport. Diplomsko delo.

Andreja Serdt Maučec (2012) Vloga učitelja pri razvijanju čustvene inteligentnosti učencev v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Manca Simonič (2013) Opazovanje in razvoj prostorske predstave v petem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Karin Sirk (2013) Primerjava poustvarjanja ob umetnostnih besedilih v 3. razredih mestnih in podeželskih šol na Goriškem. Diplomsko delo.

Nuša Skumavc (2011) Motivacija učencev prve in druge triade osnovne šole za ukvarjanje s planinstvom. Diplomsko delo.

Ana Slabe (2015) Integracija ustvarjalnega giba v 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Gordana Slak (2013) Svetloba v šolskem prostoru. Diplomsko delo.

Ana Slapar (2012) Razumevanje računskih operacij pri drugošolcih. Diplomsko delo.

Janja Snežič (2011) Starše. Diplomsko delo.

Tjaša Spruk (2012) Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih osnovnih šol glede na delovne izkušnje. Diplomsko delo.

Dragana Sterdjević (2013) Učitelji o dejavnikih, ki vplivajo na učno uspešnost učencev. Diplomsko delo.

Svetlana Stokanovič (2015) Motivacija staršev za branje zahtevnih besedil skupaj z otroki v prvem razredu devetletke. Diplomsko delo.

Matejka Strah Bajec (2016) Gabrovka: zgodovina kraja in šolstva- uporaba računalniškega programa kot multimedijski didaktični pripomoček pri pouku. Diplomsko delo.

Maja Strel (2016) Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti v drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Lavra Stritih (2012) Tržič: zgodovinska in kulturna dediščina tržiča kot vsebine pri pouku družbe v 5. razredu oš. Diplomsko delo.

Barbara Strnad (2016) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo - primerjava pravljice in risanke. Diplomsko delo.

Marko Susman (2014) Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju vsebin male košarke. Diplomsko delo.

Jana Sušanj (2012) Kviz kot motivacijsko sredstvo v šoli. Diplomsko delo.

Petra Sušnik (2015) Pouk zunaj učilnice s poudarkom na družboslovju. Diplomsko delo.

Simona Sušnik (2012) Stališča različno starih učencev o dejavnikih učne uspešnosti. Diplomsko delo.

Daša Svetlič (2012) Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih glede na starost učencev. Diplomsko delo.

Maja Svoljšak (2011) Mnenja učiteljev razrednega pouka štajerske regije o ocenjevanju športne vzgoje. Diplomsko delo.

Š

Kristina Šegel (2016) Pomen otroškega ljudskega izročila v glasbenih zgodbah. Diplomsko delo.

Maja Šetina (2014) Didaktične igre iz odpadne embalaže pri pouku na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Ajda Šimonka (2014) Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih. Diplomsko delo.

Katja Šivec (2012) Zdravje učiteljev Notranjsko-kraške regije. Diplomsko delo.

Rebeka Škamperle (2013) Domače branje v osnovnih šolah na območju Krasa. Diplomsko delo.

Urška Šket (2013) Likovno nadarjeni učenci na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Darja Škrlj (2013) Pedagoški portret slovenske skladateljice Brine Jež Brezavšček. Diplomsko delo.

Tjaša Škrlj (2015) Tehnike sproščanja in njihov vpliv na učence. Diplomsko delo.

Helena Škufca (2013) Pomen etape uvajanja v učnem procesu. Diplomsko delo.

Mateja Šlankovič (2016) Vrednote pri Josipu Vandotu: študija primera Kekec. Diplomsko delo.

Katja Šmuc (2013) Samostojnost učencev in njihova prepričanja o dejavnikih učne uspešnosti. Diplomsko delo.

Lidija Špelič (2013) Sprostilne igre v podaljšanem bivanju. Diplomsko delo.

Nina Špruk (2014) Učenje in poučevanje angleščine kot tujega jezika v osnovni šoli v EU. Diplomsko delo.

Maja Štampar (2014) Učiteljevo prepoznavanje dejavnikov hiperaktivnosti, impulzivnosti in agresije kot motečega vedenja učencev na razredni stopnji in strategije dela z njimi. Diplomsko delo.

Barbara Štih (2013) Spodbude in ovire na poti profesionalnega razvoja učiteljev razrednega pouka. Diplomsko delo.

Nina Štor (2012) Ples pri športni vzgoji v 2. razredu. Diplomsko delo.

Mateja Šurla (2012) Kmečka opravila: poznavanje kmečkih opravil na podružnični Osnovni šoli Birčna vas. Diplomsko delo.

Andreja Šuštar (2011) Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. Diplomsko delo.

Anja Šuštar (2012) Disciplina in pouk likovne vzgoje na razredni stopnji devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Dušan Šut (2016) Aktivna pot v/iz šole učencev Osnovne šole Gornja Radgona. Diplomsko delo.

Tjaša Švigelj (2012) Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triade v šolah štajersko-koroške regije. Diplomsko delo.

T

Teja Tancoš (2013) Vpliv uvodne motivacije na uspešnost izvedbe likovne naloge. Diplomsko delo.

Mirjam Tavčar (2011) Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji. Diplomsko delo.

Romana Tavčar (2011) Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tea Tavčar (2014) Znanje iz logike v povezavi z znanjem iz matematike pri četrtošolcih. Diplomsko delo.

Barbara Terbuc (2016) Vključevanje slikanic v pouk naravoslovja od prvega do petega razreda. Diplomsko delo.

Katja Terčič (2012) Analiza besedil iz serije Blazno resno pisateljice Dese Muck. Diplomsko delo.

Nives Testen (2016) Obravnava pripovedništva in pesništva Petra Svetine v prvem triletju. Diplomsko delo.

Ota Trajković Haziri (2015) Analiza pomena družbenega spola pri bralni pismenosti dečkov. Diplomsko delo.

Lara Trbižan (2012) Primer rolanja kot dodatne športne vsebine. Diplomsko delo.

Jasna Trček (2014) Izkustveno poučevanje pri pouku Tehnike in tehnologije na razredni stopnji na primeru izdelave vetrokaza. Diplomsko delo.

Tanja Trček (2012) Motivacija staršev za skupno branje književnih besedil v 4. in 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Saša Trontelj (2013) Stres in sprostitvene tehnike v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Barbara Tršan (2013) Problemske teme in odzivi bralcev na spletnih forumih. Diplomsko delo.

Eva Turk (2011) Primerjava izmerjenih Clarkovih kotov na izbrane načine. Diplomsko delo.

U

Katarina Učakar (2014) Skladenjska analiza besedil v učnih gradivih za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v tretjem in petem razredu. Diplomsko delo.

Tamara Udovč (2012) Pismenost v vrtcu. Diplomsko delo.

Marija Urbas (2011) Sodelovalno učenje pri spoznavanju okolja v 2. razredu. Diplomsko delo.

Urška Urek (2013) Premagovanje testne anksioznosti s pomočjo tehnike za doseganje čustvene svobode (EFT) v 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Nataša Uršič (2013) Pripovedovanje pri uri pravljic. Diplomsko delo.

V

Milena Varga (2011) Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka(ATU 327A). Diplomsko delo.

Maja Vavtar (2011) Sevnica: družboslovne vsebine na razredni stopnji devetletke. Diplomsko delo.

Maja Vegelj (2012) Konstruktivistični pristop pri poučevanju delov celote in uvajanju v ulomke. Diplomsko delo.

Maja Vene (2013) Učenje v muzeju Bistra. Diplomsko delo.

Jasmina Verbanac (2014) Poslušanje v razredu – medkulturna primerjava. Diplomsko delo.

Barbara Vidic (2013) Zdrav način življenja vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Katja Vidic (2012) Ekošola v Osnovni šoli Boštanj. Diplomsko delo.

Aleksandra Vidmar (2013) Lutka kot umetnostna metoda pri pouku. Diplomsko delo.

Maja Vidmar (2014) Sporočilnost slikanice ob izbranem primeru slikanice brez besedila. Diplomsko delo.

Anja Virant (2012) Prehranjevanje in odnos do hrane pri osnovnošolcih in njuna povezanost s samospoštovanjem. Diplomsko delo.

Tea Vode (2013) Stališča osnovnošolskih učiteljev do e-dnevnika in e-redovalnice. Diplomsko delo.

Olga Vodopivec (2012) Romi v osnovni šoli z romsko asistentko. Diplomsko delo.

Teja Vodušek (2016) Stališča učiteljev do ustvarjalnega giba na osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Urška Volarič (2012) Stališča razrednih učiteljev do didaktičnih gradiv za glasbeno vzgojo. Diplomsko delo.

Mateja Vozelj (2013) Eksperimentiranje s tehnikami risanja v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ. Diplomsko delo.

Maja Vtič (2016) Razširjenost smučarskih skokov med učenci prvega triletja osnovne šole. Diplomsko delo.

Laura Vöröš (2012) Madžarska ljudska glasba pri pouku glasbene vzgoje na razredni stopnji na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju. Diplomsko delo.

W

Klavdija Winder Pantner (2016) Plosko stopalo in odrivna noga. Diplomsko delo.

Z

Anja Zajamšek (2012) Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo.

Ines Zakrajšek (2012) Starši o discipliniranju svojih otrok. Diplomsko delo.

Matejka Zelenc (2012) Primerjava učnih načrtov za matematiko v Sloveniji in Belgiji. Diplomsko delo.

Barbara Zorc (2011) Ocenjevanje športne vzgoje. Diplomsko delo.

Martina Zore (2013) Občina Ivančna Gorica: izbrane kulturnozgodovinske znamenitosti kot vsebine pri pouku družbe v 5. razredu OŠ. Diplomsko delo.

Petra Zore (2016) Odnos razrednih učiteljev do petja pri pouku glasbene umetnosti. Diplomsko delo.

Tina Zorman (2012) Primerjava slovenskih in estonskih ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Andreja Zupančič (2015) Raznolikost vprašanj pri pouku družbe v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Lina Zupančič (2011) Župančičevi Mehurčki v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Zupančič (2014) Kmečki upori kot učna tema v 5. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Monika Zupanec (2014) Kratka sodobna pravljica Zvezdica Zaspanka v različnih medijih. Diplomsko delo.

Bernardka Zupan (2012) Obravnavanje ljudskega pripovednega besedila v izobraževanju. Diplomsko delo.

Ž

Nina Žaberl (2011) Poznavanje ključnih pojmov, povezanih z zgodovino Slovenije v 5. in 9. razredu devetletke. Diplomsko delo.

Tina Žakelj (2013) Učenje prilagajanja na vodo po ustaljeni metodi in metodi z vključevanjem ustvarjalnega giba. Diplomsko delo.

Sandra Železnik (2012) Interpretacija drugačnosti v sodobni mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Urška Žerjal (2012) Izvajanje kombiniranih grafičnih tehnik v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Eva Židanek (2013) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo - primerjava pravljice in risanke. Diplomsko delo.

Julija Žigon (2012) Nekatere kompetence študentov razrednega pouka v odnosu do športa. Diplomsko delo.

Kristina Živic (2013) Ustvarjalni gib kot interesna dejavnost v prvem in drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Karin Tanja Žnidarčič (2011) Televizija, šolski otroci in njihovi starši. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:36 CET.