[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Magistrski študij > Poučevanje na razredni stopnji"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | C | Č | D | F | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Ž
Število enot na tem nivoju: 70.

B

Mateja Bavčar (2016) Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. Magistrsko delo.

Maja Bregar (2013) Naloge razrednika v osnovni šoli in usposobljenost učiteljev za to vlogo. Magistrsko delo.

Mojca Brnot Kastelic (2016) Družboslovne vsebine v enopredmetnih in medpredmetnih učnih gradivih spoznavanja okolja v prvem razredu. Magistrsko delo.

C

Marjanca Confidenti (2014) Povezanost sodelovanja med šolo in starši z učenčevo šolsko uspešnostjo. Magistrsko delo.

Č

Andreja Černel (2013) Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa. Magistrsko delo.

D

Urška Drev (2015) Odnos učiteljev do kolegialnih hospitacij kot oblika medsebojnega učenja. Magistrsko delo.

Vesna Drofenik (2016) Učiteljeva poklicna vloga in njegov profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

Petra Duhannoy (2013) Prakse šol v preseku vrstniške solidarnosti in večkulturnosti z vidika vodstev šol. Magistrsko delo.

Rosana Dular (2016) Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, gibalne sposobnosti in gibalne navade 7 do 9-letnih otrok. Magistrsko delo.

F

Urška Frelih Meglič (2016) Poučevanje in učenje s slikovnim gradivom pri spoznavanju okolja v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

G

Neda Gačnik (2016) Razumevanje pojma gostota pri učencih razredne stopnje. Magistrsko delo.

Urška Gale (2016) Mumini in kosovirji kot univerzalije humanističnih vrednot v mladinski književnosti. Magistrsko delo.

Suzana Geršak (2012) Ozaveščenost osnovnošolskih učencev in učiteljev o klimatskih spremembah. Magistrsko delo.

Matejka Glogovčan (2015) Uspešno vključevanje učencev priseljencev v osnovno šolo. Magistrsko delo.

Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Mateja Gorše (2012) Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev v konfliktnih situacijah z učenci. Magistrsko delo.

Vanja Guček (2013) Uporaba didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

J

Nina Jančič (2016) Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa. Magistrsko delo.

K

Petra Korošec (2013) Primerjava opismenjevanja v pedagoškem konceptu montessori in opismenjevanja v Učnem načrtu za slovenščino. Magistrsko delo.

Lucija Kupec (2016) Povezanost med količino in intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti ter gibalnimi sposobnostmi otrok, starih od 6 do 9 let. Magistrsko delo.

L

Erika Leban Zaletelj (2016) Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Darja Lokar Govednik (2012) Primerjava slovenskih in španskih mladinskih književnih besedil. Magistrsko delo.

Alenka Lukaček (2016) Klasična pravljica v prvem triletju osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo.

M

Petra Maček (2016) Lik učitelja in kakovost osnovne šole. Magistrsko delo.

Evelin Malnar (2015) Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo.

Adrijana Mastnak (2014) Predstave bodočih učiteljev predmeta matematika v OŠ o neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo.

Katja Medija (2012) Strategije učencev osnovne šole za soočanje z učnim neuspehom. Magistrsko delo.

Anka Menegalija (2012) Spoprijemanje osnovnošolskih učiteljev z motečim vedenjem učencev. Magistrsko delo.

Maja Mivšek (2016) Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja. Magistrsko delo.

Blanka Mlakar (2016) Obravnava učencev s primanjkljaji na področju učenja aritmetike v tretjem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Polona Mlinar (2016) Vpliv učnih stilov na rezultate uporabe interaktivne table pri pouku matematike v 7. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Milanka Munda (2012) Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru. Magistrsko delo.

N

Judita Nemeček (2013) Kulturna dediščina - ljudska pesem v Litiji. Magistrsko delo.

Diana Novak (2012) Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Magistrsko delo.

O

Dejana Omerza (2016) Medkulturna vzgoja in izobraževanje v učnih načrtih in gradivih za poučevanje. Magistrsko delo.

P

Tatjana Pecin Završan (2016) Spodbujanje učencev k oblikovanju pozitivnih stališč do okolja pri pouku geografije v 6. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ksenija Pirih Tavčar (2016) Opisno ocenjevanje pri predmetu Šport. Magistrsko delo.

Tina Podgoršek (2016) Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo.

Mihael Potočar (2016) Učenje učenja: možnosti učiteljev za razvijanje učnih strategij pri učencih. Magistrsko delo.

Ivan Prgić (2014) Evalvacija programa vrstniške mediacije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

R

Marjana Ražen (2016) Uporaba interaktivne table in/ali tabličnega računalnika pri pouku angleščine v 1. triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Polona Reberšek (2016) Uporaba igre vlog pri pouku naravoslovja in tehnike. Magistrsko delo.

Tina Renko (2016) Primerjalna analiza branja in poznavanja avtorjev in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011). Magistrsko delo.

Urška Romih (2014) Bralna motivacija mlajših osnovnošolcev z bralno-napisovalnimi težavami. Magistrsko delo.

Urška Rupnik (2016) Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Magistrsko delo.

S

Nataša Sadar Šoba (2016) Preseganje stereotipov in predsodkov skozi večkulturnost v ljudskih pravljicah. Magistrsko delo.

Simona Samida (2016) Analiza literarnih besedil v almanahu Lutkovnega gledališča Ljubljana (1948-2008) in projekt Sapramiška. Magistrsko delo.

Mija Selič (2012) Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Zdenka Skrt (2012) Razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anita Smole (2012) Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Elizabeta Soklič (2012) Položaj učencev po prehodu v novo kulturno-jezikovno okolje v slovenski osnovni v šoli. Magistrsko delo.

Barbara Starc (2016) Recepcija češke mladinske književnosti na Slovenskem. Magistrsko delo.

Karolina Strehar (2011) Skupnost učencev šole in otroški parlament med idejo in prakso. Magistrsko delo.

Marjana Strgar (2012) Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri obravnavi pravljic v 3. razredu. Magistrsko delo.

Nina Svetič (2014) Učna diferenciacija in individualizacija z vidika učiteljevih izkušenj in presoje lastne kompetentnosti. Magistrsko delo.

Š

Manja Šalamon (2011) Uvajanje osebnega načrtovanja učenčevega dela v 3. in 4. razredu. Magistrsko delo.

Barbara Šantelj (2016) Mladi in šport v stanovanjskih skupinah. Magistrsko delo.

Monika Šimenc (2016) Vzpostavljanje sodelovalne skupnosti na šoli ob vpeljevanju vzgojnega načrta. Magistrsko delo.

Urška Šimnic Novak (2016) Učna samopodoba, atribucije in pojmovanje učnih sposobnosti učencev drugega triletja osnovne šole. Magistrsko delo.

Evelin Škof (2016) Poznavanje in uporaba bralnih učnih strategij v šestem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tina Šlajkovec (2016) Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta Šport. Magistrsko delo.

Vesna Špehar (2016) Primerjava mnenj učencev o pedagoških ravnanjih njihovih učiteljev pri učenju plavanja. Magistrsko delo.

Fabijana Štih (2012) Izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

T

Zarja Trček (2015) Vpliv zgodovine in razvoja gospodarstva na življenje in delo na Osnovni šoli Gornji Logatec. Magistrsko delo.

Mateja Turičnik (2016) Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti pri četrtošolcih. Magistrsko delo.

Klavdija Turk Suka (2016) Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

V

Majda Vehovec (2012) Evalvacija dela z nadarjenimi učenci. Magistrsko delo.

Jasmina Vodovnik (2014) Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje. Magistrsko delo.

Ž

Pavlica Žanet (2015) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Mojca Žvokelj (2012) Izvajanje projekta Izobraževanje za demokratično državljanstvo v osnovni šoli ter možnosti izvajanja v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:55 CET.