[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Stari študijski program > Dodiplomski študijski program > Univerzitetni študijski program > Kemija in biologija"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 86.

A

Irena Abramović (2013) Določevanje stabilnosti nekaterih polifenolnih antioksidantov. Diplomsko delo.

B

Vesna Bačar (2016) Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011. Diplomsko delo.

Mersiha Bjelić (2012) Določevanje dresnikov (Fallopia sect. Reynoutria) z molekulskimi metodami. Diplomsko delo.

Melita Blatnik (2016) Tekmovanje za Preglovo priznanje iz kemije kot oblika zunanjega vrednotenja znanja. Diplomsko delo.

Nikolina Brković (2014) Razumevanje fotosinteze pri dijakih poklicnega in strokovnega srednjega izobraževanja. Diplomsko delo.

Valentina Budak (2016) Optične lastnosti listov treh vrst slanuš. Diplomsko delo.

C

Simon Cirkulan (2016) Načrtovanje oskrbe in življenjskega prostora obročkastorepih makijev ali kat (Lemur catta) v Bioparku Lipovec. Diplomsko delo.

Tanja Crepulja (2016) Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev Porcellio scaber. Diplomsko delo.

D

Vesna Danilović (2016) Botanika v slovenskih učbenikih od leta 1864 do 1969. Diplomsko delo.

Katarina Doler (2014) Vpliv košnje na smrtnost mladičev srnjadi (Capreolus capreolus) v mozaični gozdno-kmetijski krajini v Sloveniji. Diplomsko delo.

Urška Drnovšek (2016) Določanje kalcijeve in magnezijeve trdote vode s hitrim testom, titracijo in spektrometrijo. Diplomsko delo.

F

Tine Fakin (2012) Znanje in odnos učencev do metuljev in komarjev. Diplomsko delo.

Doroteja Fon (2015) Učinek pedagoških delavnic v Živalskem vrtu Ljubljana na stališča in znanje osnovnošolcev o kačah. Diplomsko delo.

Aleksandra Frank (2012) Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji. Diplomsko delo.

G

Barbka Gabrijel Cotič (2012) Določanje nekaterih anorganskih in organskih onesnaževal v vodah. Diplomsko delo.

Lea Gmajner (2012) Mnenje bodočih učiteljev biologije o praktičnem delu pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Tina Grapulin Bavčar (2011) Timsko delo učiteljev pri naravoslovnih predmetih. Diplomsko delo.

Ana Grašič (2014) Vpliv arbuskularne mikorize na privzem živega srebra pri koruzi. Diplomsko delo.

Živa Grobelšek (2013) Vpliv prahu na optične lastnosti listov pri bukvi. Diplomsko delo.

H

Martina Hribovšek (2013) Izkustveno uvajanje naravoslovnih pojmov v vrtcu. Diplomsko delo.

I

Mateja Ivanič (2013) Primerjava sodelovalnega učenja in frontalne učne oblike pri pouku naravoslovja v sedmem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

J

Petra Janc Vidic (2013) Problemsko učenje kemije. Diplomsko delo.

Lea Janežič (2011) Vpliv izvedbe eksperimentalne učne enote na kakovost in trajnost znanja. Diplomsko delo.

Neva Jelenko (2016) Optične lastnosti in vsebnost fitolitov pri navadnem trstu. Diplomsko delo.

K

Maja Kastelic (2015) Vpliv rabe prostora na biodiverziteto strig v zgornji dolini Kolpe. Diplomsko delo.

Alenka Kocjan (2012) Validacija spektrofotometrične metode za določanje mangana v jeklu. Diplomsko delo.

Minka Kočevar (2011) Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektno delo pri dodatnem pouku biologije. Diplomsko delo.

Tina Kolenc (2013) Vsebnost selena v semenih poljščin, pridelanih v različnih območjih Slovenije. Diplomsko delo.

Tom Koritnik (2014) Ugotavljanje sorodstvenih odnosov v podrodu metuljev Agrodiaetus na Balkanskem polotoku. Diplomsko delo.

Darja Kos Strmec (2014) Zanimanje udeležencev izobraževanja odraslih za uporabne rastline. Diplomsko delo.

Anita Kotar (2013) Primerjava biokemijskih in morfoloških lastnosti plodov izbranih sort paradižnika, gojenega v zavarovanem prostoru in na prostem. Diplomsko delo.

Anja Kristl (2014) Speciacija v kompleksu vrste rjastega gozdnika (Hipparchia semele) na Balkanskem polotoku. Diplomsko delo.

Jasmina Kumar (2012) Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem. Diplomsko delo.

L

Tadej Lainšček (2016) Popis flore na ekstenzivnih travnikih izbranega območja pri Kobilju. Diplomsko delo.

Anže Lausegger (2015) Uporaba primerov naravnega izbora pri pouku biologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tea Lipičar (2013) Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. Diplomsko delo.

Janja Lipušček (2013) Antioksidanti v kozmetičnih izdelkih - v kremah. Diplomsko delo.

Elinda Logar (2016) Osamitev in identifikacija gliv iz grenčice Sečoveljskih solin. Diplomsko delo.

M

Katarina Medved (2015) Določljivost vrst kosmuljkov (Anthericum spp.) po fotografijah. Diplomsko delo.

Ana Mihičinac (2013) Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike. Diplomsko delo.

Evelina Mohorko (2013) Odziv treh vodnih rastlin na spremembo vsebnosti selenita v okolju. Diplomsko delo.

N

Nina Nadu (2016) Metulji v občini Dol pri Ljubljani. Diplomsko delo.

Dolores Nagode (2014) Volk kot modelni organizem za pouk biologije v gimnazijah. Diplomsko delo.

O

Nina Obojnik (2011) Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst vzdolž reke Drete. Diplomsko delo.

Tina Okoren (2013) Vpliv selena na fiziološke in biokemijske lastnosti male vodne leče. Diplomsko delo.

P

Ester Palinkaš (2011) Pojmovna primerjava nalog TIMSS in učnih načrtov. Diplomsko delo.

Marina Pančić (2012) Odbojni spektri listov navadne streluše (Sagittaria sagittifolia). Diplomsko delo.

Beni Pavlišič (2012) Kemijska analiza kraškega porečja Ljubljanice s hitrimi testi. Diplomsko delo.

Ajda Pirš (2014) Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih. Diplomsko delo.

Miha Povšič (2012) Vsebinska predpriprava ekskurzije za ogled Muzeja krapinskih neandertalcev. Diplomsko delo.

Katja Prek Ljubetič (2016) Optične lastnosti listov trstične pisanke. Diplomsko delo.

Dina Pruščević (2014) Ekološka etika in izobraževalna vloga živalskega vrta. Diplomsko delo.

Nada Puhalić (2015) Etanol, ocetna in mlečna kislina kot ključni dražljaji za predelavo hrane v čebelji družini. Diplomsko delo.

Kristina Pust Badovinac (2012) Razumevanje mitoze v osnovni šoli v Sloveniji. Diplomsko delo.

R

Anja Rajbar (2015) Sladkorji v hemolimfi pri čebelah (Apis mellifera carnica) v zimski gruči. Diplomsko delo.

Urša Rebernik (2013) Primerjava metod za določanje arzena. Diplomsko delo.

Andreja Redek (2013) Vsebnost težkih kovin in radionuklidov v koruzi, krmni travi in zemlji na onesnaženih območjih Slovenije. Diplomsko delo.

Alenka Remic (2013) Določanje fosfata v vodi. Diplomsko delo.

Marjanca Remžgar (2015) Znanje gimnazijcev o izbranih genetskih temah. Diplomsko delo.

Jana Rešeta (2014) Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na kakovost razumevanja nekaterih kemijskih pojmov pri štirinajstletnikih. Diplomsko delo.

Darja Rizmal (2012) Vpliv gnojenja z dušikom na citogenetski material šalotke (Allium cepa var. ascalonicum) z različnih območij. Diplomsko delo.

Barbara Rodica (2016) Rast izbranih oportuno patogenih gliv na treh izbranih nevrotransmiterjih. Diplomsko delo.

Tinkara Rozina (2012) Vsebnost živega srebra in arbuskularna mikoriza pri izbranih rastlinskih vrstah iz Idrije. Diplomsko delo.

Tina Rupnik (2012) Spreminjanje odnosa, zanimanja in znanja učencev o strupenih živalih. Diplomsko delo.

S

Emina Salkić (2016) Razumevanje pomena varnosti in zdravja v šolskem kemijskem laboratoriju. Diplomsko delo.

Miha Slapničar (2013) Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije. Diplomsko delo.

Andreja Stegu (2013) Vloga učitelja pri motivaciji za učenje bioloških vsebin. Diplomsko delo.

Polona Stenovec (2013) Analiza pogovorov obiskovalcev živalskega vrta o izbranih živalskih vrstah. Diplomsko delo.

Tina Sulič (2012) Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji. Diplomsko delo.

Š

Goca Šimenc (2015) Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 8. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

Simona Štirn (2016) Baterije: e-učna enota. Diplomsko delo.

Ivana Štrancar (2013) Piskač kot senzor pulza pri pouku biologije človeka. Diplomsko delo.

Jerneja Štritof (2016) Optimizacija kalitvenih poskusov v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jona Šušteršič (2014) Vpliv vodnega izvlečka krhke vrbe na rast in razvoj japonskega dresnika. Diplomsko delo.

Merilin Šut (2012) Vpliv selenata na izbrane biokemijske fiziološke lastnosti pri mali vodni leči. Diplomsko delo.

Dominika Švajger (2013) Prepovedane droge in uporaba le-teh med srednješolci. Diplomsko delo.

U

Sonja Udvanc (2016) Otrokove pravice v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Karmen Uranič (2012) Spektralne lastnosti listov izbranih vrst rastlin na Cerkniškem jezeru. Diplomsko delo.

Brigita Urbančič (2014) Aktivnost proteinov NLP na tobakovih listih. Diplomsko delo.

V

Živa Vengust (2013) Odnos in gnus učencev do živali ter strah pred živalmi. Diplomsko delo.

Tina Vogrinec (2016) Vpliv vnosa vode na koncentracijo mikroveziklov v periferni krvi. Diplomsko delo.

Anita Voršič (2016) Vpliv povratne informacije na učni uspeh učencev pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anja Vozelj (2015) Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2014. Diplomsko delo.

Z

Sara Zupanc (2013) Poznavanje morskih organizmov in stališča do morskih organizmov pri osnovnošolcih. Diplomsko delo.

Urška Zupanc (2013) Vpliv selenita in selenata na izbrane fiziološke in biokemijske parametre pri treh vodnih rastlinah. Diplomsko delo.

Ž

Rahela Žagar (2013) Učenje s pomočjo e-učnih enot. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:46 CET.