[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Specialna in rehabilitacijska pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z
Število enot na tem nivoju: 92.

B

Mateja Balanč (2017) Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Magistrsko delo.

Nastja Beljev (2017) Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov. Magistrsko delo.

Darja Benčina (2016) Program za razvijanje vzdržljivosti v ramenskem obroču in mišic rok za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Maja Benedičič (2015) Dostopnost treh muzejev za osebe s slepoto in slabovidnostjo na Gorenjskem. Magistrsko delo.

Barbara Berlot (2017) Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami. Magistrsko delo.

Esmeralda Božić (2017) Zlorabe otrok z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju ter njihove vedenjske in čustvene težave. Magistrsko delo.

Barbara Božič (2016) Gibalne aktivnosti za mladostnike v bolnišnični šoli. Magistrsko delo.

Maja Brumen (2016) Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Magistrsko delo.

Č

Sara Češarek (2016) Telesna aktivnost in kvaliteta življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

D

Mojca Dolar Borštnar (2015) Samopodoba mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v povezavi s socialnimi dejavniki. Magistrsko delo.

Anja Dovečar (2016) Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka. Magistrsko delo.

F

Katarina Fijavž (2017) Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja. Magistrsko delo.

Karin Franko (2017) Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov. Magistrsko delo.

G

Zala Gerdej (2016) Socialno zavedanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

H

Iva Habjan (2015) Delavnica o slepoti in slabovidnosti za videče osnovnošolce. Magistrsko delo.

Tamara Hovnik (2017) Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Janja Hrastovšek (2016) Program začetnega opismenjevanja v brajici. Magistrsko delo.

I

Andrea Ivačič (2016) Težave pri pisanju in razvojna disgrafija v osnovni šoli: razlike med dečki in deklicami. Magistrsko delo.

Urška Ivančič (2017) Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju. Magistrsko delo.

J

Žaneta Jagerič (2016) Usposabljanje učiteljev razrednega pouka za poučevanje učencev z disleksijo. Magistrsko delo.

Maja Jakob (2016) Obravnava deklice z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju po metodi Floortime. Magistrsko delo.

Pia Javornik (2017) Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti - študija primera. Magistrsko delo.

Blanka Jerman (2015) Spodbujanje senzoričnega in motoričnega razvoja pri sedemletnem dečku. Magistrsko delo.

Nataša Jokan (2017) Socialna vključenost nadarjenih učencev - primerjava med učenci iz mestnih in podeželskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

K

Brigita Klemen (2016) Sodelovalno učenje in reševanje problemsko zasnovanih nalog s tabličnimi računalniki. Magistrsko delo.

Sandra Kolarič (2015) Matere z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Tina Kolar (2017) Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji. Magistrsko delo.

Tara Koren (2017) Ocena učnega medija pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Sara Kosec (2017) Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja. Magistrsko delo.

Alisa Krajnc (2015) Razvijanje pojmov pri otrocih z gluhoslepoto s pomočjo sistema koledarja. Magistrsko delo.

Eva Krampl (2017) Zaposlovanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Katja Krašovec (2017) Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Petra Kuplenk (2017) Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

L

Nina Lah (2016) Spretnosti izdelovanja zapiskov učencev z disleksijo. Magistrsko delo.

Sara Lakota (2016) Dejavniki mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju. Magistrsko delo.

Alja Lečnik (2017) Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti. Magistrsko delo.

Petra Likar (2015) Aktivnosti za spodbujanje motoričnega razvoja pri slepih predšolskih otrocih. Magistrsko delo.

M

Ana Medved (2017) Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Nuša Merzdovnik (2017) Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju. Magistrsko delo.

Jerneja Mežnarc (2017) Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Ivana Milič (2017) Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu. Magistrsko delo.

Barbara Močnik (2016) Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Ana Mohorko (2016) Vloga tiflopedagoga pri prehodu učenca s slabovidnostjo iz vrtca v osnovno šolo. Magistrsko delo.

Amelija Mozetič-Hussu (2016) Uporaba mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja za otroke pri ocenjevanju sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev. Magistrsko delo.

Barbara Mrvčić (2016) Pomen učenja in razvijanja samozagovorniških spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

N

Irena Nadler (2017) Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji. Magistrsko delo.

Tamara Novak (2016) Spolna edukacija odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v stanovanjski enoti. Magistrsko delo.

O

Nina Orgolič Štuhec (2017) Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

P

Simona Pajnkiher (2017) Soočanje staršev z diagnozo otrok s cerebralno paralizo in oblikovanje programa pomoči za starše. Magistrsko delo.

Eva Pančur (2017) Proučevanje profesionalnega razvoja in rezilientnosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih z metodo poklicne biografije. Magistrsko delo.

Anja Pavlin (2016) Individualizirani program podpore in pomoči za učenca z Aspergerjevim sindromom. Magistrsko delo.

Nina Pavlin (2017) Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih. Magistrsko delo.

Vita Peharc (2017) Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem. Magistrsko delo.

Katarina Petrič (2017) Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Magistrsko delo.

Nadja Pezdir (2016) Kognitivna strategija reševanja fizikalnih nalog za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Neža Pirih (2016) Postopki pomoči in podpore dijakom z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Irena Podjed (2017) Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Petra Podlogar (2015) Prepoznavnost nevladnih organizacij v Sloveniji med strokovnjaki v šolstvu, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Veronika Pogačnik (2017) Specialni in rehabilitacijski pedagogi o uporabi materialov Montessori pri pouku naravoslovja. Magistrsko delo.

Špela Poljanec (2016) Stališča vzgojiteljev o individualiziranem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Blaž Povše (2016) Razvijanje fonoloških spretnosti pri učencih s težavami na področju fonološkega zavedanja. Magistrsko delo.

Urška Poženel (2016) Prosti čas gibalno oviranih učencev z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Maja Prašnikar (2016) Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu. Magistrsko delo.

Maja Purkat (2016) Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo. Magistrsko delo.

R

Tina Rajh (2017) Poučevanje vsakodnevnih veščin otroka s Patavovim sindromom. Magistrsko delo.

Petra Rajšp (2016) Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Tina Rejec (2016) Strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami pri mladostnikih z disleksijo: samoporočanje mladostnikov in poročanje njihovih razrednih učiteljev ter mater. Magistrsko delo.

Katja Roškar (2017) Analiza prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih. Magistrsko delo.

Katjuša Rozman (2017) (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Nuša Rutar (2016) Razvijanje pojma vojna v devetem razredu osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

S

Natalija Sagadin (2015) Položaj in potrebe sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Ana Simončič (2017) Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Adrijana Skok (2017) Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Špela Slabe (2015) Vpliv medvrstniške pomoči na branje in bralno motivacijo. Magistrsko delo.

Nina Sorić (2017) Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Tjaša Strniša (2017) Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Magistrsko delo.

Anamarie Svetec (2016) Sociopragmatične spretnosti otrok z downovim sindromom. Magistrsko delo.

Š

Jana Šircelj (2017) Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem. Magistrsko delo.

Eva Škrlec (2016) Vključevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo v športne aktivnosti. Magistrsko delo.

Alja Šumak (2017) Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi. Magistrsko delo.

T

Tina Tanacek (2017) Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Katja Tandler (2017) Stališča in izkušnje učiteljev ter staršev glede medsebojnega sodelovanja. Magistrsko delo.

Maja Tašner (2016) Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Magistrsko delo.

Anita Tkalec (2016) Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo. Magistrsko delo.

Eva Tomažin (2016) Povezovanje med programi predšolske vzgoje. Magistrsko delo.

Marjeta Trček (2016) Trening geometrijskih spretnosti pri učencih z razvojno motnjo koordinacije. Magistrsko delo.

Maja Trunkelj (2016) Trening angleščine pri učencih z disleksijo. Magistrsko delo.

V

Anja Vidmar (2017) Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Z

Betina Zamuda (2017) Zaznavanje izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Jasna Zebec (2015) Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri deklici z zaostankom v razvoju. Magistrsko delo.

Marsela Zlodej (2017) Značilnosti in vodenje podpornih skupin in skupin za samopomoč namenjenih slepim in slabovidnim osebam. Magistrsko delo.

Jasmina Zupanič (2016) Stališča osnovnošolskih učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen ned. 17. dec. 2017 01:24:33 CET.