[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Specialna in rehabilitacijska pedagogika"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z
Število enot na tem nivoju: 155.

B

Mateja Balanč (2017) Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Magistrsko delo.

Nastja Beljev (2017) Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov. Magistrsko delo.

Darja Benčina (2016) Program za razvijanje vzdržljivosti v ramenskem obroču in mišic rok za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Maja Benedičič (2015) Dostopnost treh muzejev za osebe s slepoto in slabovidnostjo na Gorenjskem. Magistrsko delo.

Barbara Berlot (2017) Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami. Magistrsko delo.

Barbara Bizjak (2018) Sistem podpore inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v angleški osnovni šoli. Magistrsko delo.

Laura Bogdan (2018) Ozaveščanje učencev 7. in 8. razreda o disleksiji. Magistrsko delo.

Esmeralda Božić (2017) Zlorabe otrok z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju ter njihove vedenjske in čustvene težave. Magistrsko delo.

Barbara Božič (2016) Gibalne aktivnosti za mladostnike v bolnišnični šoli. Magistrsko delo.

Maja Brumen (2016) Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Magistrsko delo.

C

Manca Cimperman (2018) Trening za razvoj napisovalnih spretnosti pri učencu iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Magistrsko delo.

Č

Nadja Čavničar (2018) Sodelovanje tiflopedagogov in staršev v času zgodnje obravnave. Magistrsko delo.

Jana Černela (2018) Trening spretnosti branja in pisanja romskih otrok. Magistrsko delo.

Lucija Černilogar (2018) Bralna anksioznost, bralno razumevanje in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Sara Češarek (2016) Telesna aktivnost in kvaliteta življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

D

Mojca Dolar Borštnar (2015) Samopodoba mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v povezavi s socialnimi dejavniki. Magistrsko delo.

Tamara Donaj (2017) Poklicno izgorevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Tjaša Dovč (2017) Dostopnost javnih objektov za osebe z gibalno oviranostjo v večjih mestih gorenjske regije. Magistrsko delo.

Anja Dovečar (2016) Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka. Magistrsko delo.

Patricija Drašček (2018) Samozagovorniške spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja v procesu soustvarjanja individualiziranega programa. Magistrsko delo.

F

Ajda Felkl (2018) Samostojnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju pri praktičnih spretnostih. Magistrsko delo.

Ana Ferlinc (2018) Veščine ravnanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter staršev z gibalno oviranimi otroki pri vsakodnevnih aktivnostih. Magistrsko delo.

Katarina Fijavž (2017) Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja. Magistrsko delo.

Ana Florjančič (2018) Funkcionalna pismenost oseb, ki so zaključile prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Karin Franko (2017) Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov. Magistrsko delo.

G

Zala Gerdej (2016) Socialno zavedanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Margaret Godec (2019) Trening strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Urška Golčman (2018) Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in njegov profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

H

Iva Habjan (2015) Delavnica o slepoti in slabovidnosti za videče osnovnošolce. Magistrsko delo.

Monika Hamler (2018) Problematika mobilnih specialnih pedagogov v vrtcih v Pomurju. Magistrsko delo.

Nina Hinić (2018) Uporaba tipne knjige kot didaktične igrače pri otroku z Apertovim sindromom. Magistrsko delo.

Tamara Hovnik (2017) Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Janja Hrastovšek (2016) Program začetnega opismenjevanja v brajici. Magistrsko delo.

I

Andrea Ivačič (2016) Težave pri pisanju in razvojna disgrafija v osnovni šoli: razlike med dečki in deklicami. Magistrsko delo.

Urška Ivančič (2017) Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju. Magistrsko delo.

J

Žaneta Jagerič (2016) Usposabljanje učiteljev razrednega pouka za poučevanje učencev z disleksijo. Magistrsko delo.

Maja Jakob (2016) Obravnava deklice z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju po metodi Floortime. Magistrsko delo.

Jasna Jakopič Meze (2018) Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o prednostih in slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih. Magistrsko delo.

Neja Janet (2018) Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku. Magistrsko delo.

Karmen Javornik (2018) Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Pia Javornik (2017) Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti - študija primera. Magistrsko delo.

Blanka Jerman (2015) Spodbujanje senzoričnega in motoričnega razvoja pri sedemletnem dečku. Magistrsko delo.

Nataša Jokan (2017) Socialna vključenost nadarjenih učencev - primerjava med učenci iz mestnih in podeželskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

K

Nika Kikelj (2019) Subjektivna ocena kvalitete življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Anja Kleinberger (2018) Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Brigita Klemen (2016) Sodelovalno učenje in reševanje problemsko zasnovanih nalog s tabličnimi računalniki. Magistrsko delo.

Lucija Kokić (2018) Slovenski in hrvaški učitelji razrednega pouka o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Magistrsko delo.

Sandra Kolarič (2015) Matere z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Tina Kolar (2017) Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji. Magistrsko delo.

Katja Komac (2018) Razvijanje gibalnih sposobnosti pri učencih z motnjami avtističnega spektra v času poletnih počitnic. Magistrsko delo.

Tara Koren (2017) Ocena učnega medija pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Sara Kosec (2017) Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja. Magistrsko delo.

Alisa Krajnc (2015) Razvijanje pojmov pri otrocih z gluhoslepoto s pomočjo sistema koledarja. Magistrsko delo.

Eva Krampl (2017) Zaposlovanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Katja Krašovec (2017) Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Ajda Krstulović (2018) Oblika zaposlitve in njen vpliv na kvaliteto življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Martina Krušič (2018) Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Kuplenk (2017) Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

L

Nina Lah (2016) Spretnosti izdelovanja zapiskov učencev z disleksijo. Magistrsko delo.

Sara Lakota (2016) Dejavniki mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju. Magistrsko delo.

Alja Lečnik (2017) Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti. Magistrsko delo.

Lara Likar (2018) Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju. Magistrsko delo.

Petra Likar (2015) Aktivnosti za spodbujanje motoričnega razvoja pri slepih predšolskih otrocih. Magistrsko delo.

Urška Lužar (2018) Izvajanje glasbenih dejavnosti in kompetentnost učiteljev v prilagojenem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

M

Slavica Majcen (2018) Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Irena Marinič (2018) Skrb za starostnike z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji. Magistrsko delo.

Ana Medved (2017) Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Nuša Merzdovnik (2017) Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju. Magistrsko delo.

Jerneja Mežnarc (2017) Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Tjaša Mežnaršič (2018) Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov. Magistrsko delo.

Ivana Milič (2017) Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu. Magistrsko delo.

Nikola Milošević (2018) Stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v Sloveniji in na Češkem. Magistrsko delo.

Barbara Močnik (2016) Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Ana Mohorko (2016) Vloga tiflopedagoga pri prehodu učenca s slabovidnostjo iz vrtca v osnovno šolo. Magistrsko delo.

Amelija Mozetič-Hussu (2016) Uporaba mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja za otroke pri ocenjevanju sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev. Magistrsko delo.

Tina Mrhar (2019) Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. Magistrsko delo.

Barbara Mrvčić (2016) Pomen učenja in razvijanja samozagovorniških spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Sabina Mulec (2018) Izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v osnovni šoli in njihovo sodelovanje z učitelji. Magistrsko delo.

N

Irena Nadler (2017) Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji. Magistrsko delo.

Tamara Novak (2016) Spolna edukacija odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v stanovanjski enoti. Magistrsko delo.

O

Maja Obolnar Hrnjičić (2017) Glasbene dejavnosti kot spodbuda za razvoj fonološkega zavedanja in branja pri učencu z disleksijo. Magistrsko delo.

Nina Orgolič Štuhec (2017) Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

P

Simona Pajnkiher (2017) Soočanje staršev z diagnozo otrok s cerebralno paralizo in oblikovanje programa pomoči za starše. Magistrsko delo.

Eva Pančur (2017) Proučevanje profesionalnega razvoja in rezilientnosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih z metodo poklicne biografije. Magistrsko delo.

Mojca Paradiž (2018) Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Anja Pavlin (2016) Individualizirani program podpore in pomoči za učenca z Aspergerjevim sindromom. Magistrsko delo.

Nina Pavlin (2017) Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih. Magistrsko delo.

Vita Peharc (2017) Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem. Magistrsko delo.

Anja Pencelj (2018) Delo strokovnih delavcev z otrokom s cistično fibrozo v vrtcu in osnovni šoli. Magistrsko delo.

Sandra Pentek (2018) Profil bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Katarina Petrič (2017) Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Magistrsko delo.

Nadja Pezdir (2016) Kognitivna strategija reševanja fizikalnih nalog za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Neža Pirih (2016) Postopki pomoči in podpore dijakom z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Polona Pirš (2018) Razvijanje socialnih veščin učenke 3. razreda z Aspergerjevim sindromom znotraj razreda. Magistrsko delo.

Mija Plevnik (2018) Prostovoljsko delo dijakov z učenci z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Irena Podjed (2017) Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Petra Podlogar (2015) Prepoznavnost nevladnih organizacij v Sloveniji med strokovnjaki v šolstvu, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Ajda Podobnik (2018) Mnenje vzgojiteljev o dejavnostih v naravnem okolju z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Veronika Pogačnik (2017) Specialni in rehabilitacijski pedagogi o uporabi materialov Montessori pri pouku naravoslovja. Magistrsko delo.

Lucija Polenik (2018) Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom. Magistrsko delo.

Špela Poljanec (2016) Stališča vzgojiteljev o individualiziranem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Ana Potočnik (2018) Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo. Magistrsko delo.

Blaž Povše (2016) Razvijanje fonoloških spretnosti pri učencih s težavami na področju fonološkega zavedanja. Magistrsko delo.

Urška Poženel (2016) Prosti čas gibalno oviranih učencev z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Tamara Prajndl (2018) Pravljice kot učno gradivo za spodbujanje samopodobe učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Maja Prašnikar (2016) Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu. Magistrsko delo.

Maja Purkat (2016) Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo. Magistrsko delo.

R

Tina Rajh (2017) Poučevanje vsakodnevnih veščin otroka s Patavovim sindromom. Magistrsko delo.

Petra Rajšp (2016) Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Tina Rejec (2016) Strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami pri mladostnikih z disleksijo: samoporočanje mladostnikov in poročanje njihovih razrednih učiteljev ter mater. Magistrsko delo.

Vesna Rižnik (2018) Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Katja Roškar (2017) Analiza prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih. Magistrsko delo.

Peter Rot (2018) Avdio deskripcija kot prilagoditev za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Katjuša Rozman (2017) (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Sandra Rusec Belaj (2018) Učinkovitost treninga delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory pri učencih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Nuša Rutar (2016) Razvijanje pojma vojna v devetem razredu osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

S

Natalija Sagadin (2015) Položaj in potrebe sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Ana Simončič (2017) Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Adrijana Skok (2017) Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Špela Slabe (2015) Vpliv medvrstniške pomoči na branje in bralno motivacijo. Magistrsko delo.

Nina Sorić (2017) Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Ines Stamcar (2018) Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Strniša (2017) Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Magistrsko delo.

Janja Sunčič (2018) Kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju z njihove perspektive. Magistrsko delo.

Anamarie Svetec (2016) Sociopragmatične spretnosti otrok z downovim sindromom. Magistrsko delo.

Š

Katja Širca (2018) Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih. Magistrsko delo.

Jana Šircelj (2017) Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem. Magistrsko delo.

Saša Širnik (2018) Učinkovitost zapomnitve informacij z uporabo slovenskega znakovnega jezika pri slišečih učencih. Magistrsko delo.

Eva Škrlec (2016) Vključevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo v športne aktivnosti. Magistrsko delo.

Alja Šumak (2017) Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi. Magistrsko delo.

T

Tina Tanacek (2017) Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Katja Tandler (2017) Stališča in izkušnje učiteljev ter staršev glede medsebojnega sodelovanja. Magistrsko delo.

Maja Tašner (2016) Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Magistrsko delo.

Anita Tkalec (2016) Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo. Magistrsko delo.

Eva Tomažin (2016) Povezovanje med programi predšolske vzgoje. Magistrsko delo.

Marjeta Trček (2016) Trening geometrijskih spretnosti pri učencih z razvojno motnjo koordinacije. Magistrsko delo.

Špela Tršinar (2018) Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju. Magistrsko delo.

Maja Trunkelj (2016) Trening angleščine pri učencih z disleksijo. Magistrsko delo.

Janja Trunk (2018) Strah učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport. Magistrsko delo.

Vesna Turičnik (2018) Dejavniki poklicnega stresa: primerjalna študija med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji v osnovni šoli. Magistrsko delo.

V

Ana Varjačič (2018) Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju duševnih stisk mladih. Magistrsko delo.

Maja Vatovec (2018) Doživljanje izzivov starševstva in sodelovanje z učitelji v kontekstu otrokove motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Magistrsko delo.

Anja Vidmar (2017) Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Maja Vončina (2019) Uporaba socialnih zgodb za pridobivanje socialnih in komunikacijskih spretnosti pri otroku z motnjo v duševnem razvoju in avtistično motnjo. Magistrsko delo.

Doris Vouri (2018) Zaznavanje in doživljanje ovir, problemov ter konfliktov pri timskem delu v odnosu do delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v razvojnih oddelkih vrtca. Magistrsko delo.

Ingrid Vrabl (2018) Model podpore na delovnem mestu pri osebi z Aspergerjevim sindromom. Magistrsko delo.

Z

Betina Zamuda (2017) Zaznavanje izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Helena Zanjko (2018) Zaznavanje in stališča predmetnih učiteljev v Pomurju na področju timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Magistrsko delo.

Jasna Zebec (2015) Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri deklici z zaostankom v razvoju. Magistrsko delo.

Danica Zec (2018) Pomoč z likovno umetnostjo osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi čustveno-vedenjskimi težavami. Magistrsko delo.

Sandra Zelko Sitar (2018) Sprostitvene dejavnosti za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju v času podaljšanega bivanja. Magistrsko delo.

Marsela Zlodej (2017) Značilnosti in vodenje podpornih skupin in skupin za samopomoč namenjenih slepim in slabovidnim osebam. Magistrsko delo.

Neja Zupanc (2018) Bralno razumevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji in uporaba sobesedila. Magistrsko delo.

Jasmina Zupanič (2016) Stališča osnovnošolskih učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Urša Zupan (2018) Doživljanje mater ob rojstvu otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:37 CET.