[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Predšolska vzgoja"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 59.

A

Simona Agrež Franko (2019) Kakovost spremljanja otrokovega razvoja in napredka pri načrtovanju in evalvaciji vzgojnega dela v vrtcu. Magistrsko delo.

B

Suzana Bajc (2018) Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Jera Balderman (2018) Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. Magistrsko delo.

Maja Berčič (2018) Primerjalna analiza slovenskih ljudskih pravljice Zlata ptica in njenih različic po teoriji Vladimirja Proppa. Magistrsko delo.

Jasmina Bunšek (2016) Razumevanje pojma število pri 3-5-letnih otrocih. Magistrsko delo.

C

Darja Cencelj (2018) Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok. Magistrsko delo.

Č

Mateja Čadež (2013) Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Manja Čepin (2019) Razlike med otrokovim pripovedovanjem ob slikanici pred branjem in po prebrani vsebini. Diplomsko delo.

G

Ana Gerčar (2014) Zaznavanje komunikacije pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca. Magistrsko delo.

Karin Govek (2017) Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike. Magistrsko delo.

Majda Grbec Plestenjak (2018) Skupno preživljanje prostega časa staršev in njihovih predšolskih otrok. Magistrsko delo.

H

Tanja Holcar (2017) Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa. Magistrsko delo.

Meta Hostnik (2018) Optimalna obremenitev otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost. Magistrsko delo.

Alenka Humar (2016) Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na gibalno učinkovitost slovenskih petletnih otrok. Magistrsko delo.

I

Branka Izda (2015) Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega starostnega obdobja. Magistrsko delo.

J

Ivana Jakša (2018) Spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih v vrtcu. Magistrsko delo.

Zdenka Jan (2016) Participacija otrok pri dejavnostih na prostem v vrtcu. Magistrsko delo.

K

Barbara Karković (2016) Pogledi vodstev vrtcev in vzgojiteljev na inoviranje vzgojne prakse v Sloveniji in na Hrvaškem. Magistrsko delo.

Tanja Klemenšek Rakun (2014) Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetju. Magistrsko delo.

Maja Kljajić (2019) Vzgojiteljevo vpeljevanje sprememb v pedagoško delo kot dejavnik njegovega profesionalnega razvoja. Magistrsko delo.

Helena Klobasa (2015) Negativni stres pri strokovnih delavcih v vrtcih. Magistrsko delo.

Anija Kokot (2016) Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Daniela Košalin (2015) Stališča vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu. Magistrsko delo.

Sabina Krajnc (2014) Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije. Magistrsko delo.

Katja Krk (2016) Participacija otrok pri prehranjevanju in spanju v vrtcu. Magistrsko delo.

L

Nina Lapanja (2018) Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Monika Lužnik Črep (2017) Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih. Magistrsko delo.

M

Mihela Maček (2017) Preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Petra Madronič (2014) Medijska vzgoja v vrtcu. Magistrsko delo.

Ana Maravič (2016) Vloga in naloge mentorja v javnih vrtcih. Magistrsko delo.

Valeriia Marianova (2017) Kulturne razlike in vzgoja predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Nina Mav Hrovat (2014) Vloga in položaj moških vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Mojca Meke (2014) Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev. Magistrsko delo.

Martina Mohorič (2017) Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja. Magistrsko delo.

N

Jasmina Novak (2013) Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok. Magistrsko delo.

Mateja Novljan (2017) Analiza izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi. Magistrsko delo.

P

Štefanija Pavlic (2014) Projekt Fibonacci kot podpora uvajanju naravoslovja v vrtcih. Magistrsko delo.

Eva Petan (2016) Analiza notranjskih pravljic Izidorja Modica z Štrekljeve zapuščine. Magistrsko delo.

Petra Pezdirc Stopar (2016) Vrtec kot vključujoča skupnost. Magistrsko delo.

Alja Pezelj Lusavec (2014) Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. Magistrsko delo.

Mateja Podgorelec (2018) Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih. Magistrsko delo.

Lučka Postružin (2018) Pogledi strokovnih delavcev Vrtca Ledina na pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Magistrsko delo.

R

Polonca Repovž (2018) Znanje predšolskih otrok o ekologiji gozdnih živali. Magistrsko delo.

Marta Rogelj Lipoglavšek (2015) Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev jugovzhodne Slovenije. Magistrsko delo.

Špela Rojc (2014) Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso. Magistrsko delo.

Andreja Ropotar Jagodic (2014) Vloga lutke pri usvajanju kurikularnih ciljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Cveta Rošer (2016) Spodbujanje družinske pismenosti. Magistrsko delo.

Tanja Rozina (2013) Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri vzgoji otroka. Magistrsko delo.

Melita Rožič (2018) Zborovsko petje v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

S

Ema Selič (2016) Počitek in spanje v vrtcu z vidika zakonodaje in prakse. Magistrsko delo.

Dunja Srdarev (2017) Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika. Magistrsko delo.

Ana Srpčič (2014) Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Marina Stančić Nosonjin (2016) Pojmovanja kariere in profesionalnega razvoja pri slovenskih in srbskih vzgojiteljih predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Š

Andreja Škulj (2014) Vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Andreja Škvarč (2014) Nasilje odraslih nad otroki v vrtcu. Magistrsko delo.

T

Maja Toplak Primc (2018) Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce. Magistrsko delo.

V

Mira Vladimira Vrankar (2013) Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri v vrtcu. Magistrsko delo.

Z

Nina Zrimšek (2015) Razumevanje koncepta tiska/knjige v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Ž

Petra Žgajnar (2018) Vloga ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:57 CET.