[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Poučevanje"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 542.

A

Jure Aljaž (2018) Vpliv pesmi na učenje in pomnjenje besedišča pri učenju angleščine v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Katarina Ančimer Aljaž (2018) Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov. Magistrsko delo.

Kaja Antončič (2017) Seznanjenost dijakov s tveganji za spolno prenosljive okužbe. Magistrsko delo.

Ana Arh (2017) Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. Magistrsko delo.

Eva Arh (2017) Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji. Magistrsko delo.

Sara Arko (2017) Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike. Magistrsko delo.

B

Sabina Bahorič (2018) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo: primerjava pravljice in risanke. Magistrsko delo.

Martina Bahor (2018) Razumevanje agregatnih stanj in prehodov med njimi pri učencih, dijakih in študentih. Magistrsko delo.

Andrej Bajželj (2018) Stališča učencev drugega razreda do problemskih tem ob izbranih besedilih Babette Cole. Magistrsko delo.

Vesna Balant (2017) Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike. Magistrsko delo.

Metka Banič (2015) Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva. Magistrsko delo.

Ana Barle (2018) Zaznavanje prednosti, spretnosti in učinkovitosti timskega dela med strokovnimi delavkami v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Bašek (2016) Nevarne snovi, kot jih dojemajo osnovnošolci. Magistrsko delo.

Tadeja Begelj (2018) Odnos učencev 4. in 5. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase. Magistrsko delo.

Katja Bencak (2017) Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Neja Benedetič (2017) Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratom Ni(111). Magistrsko delo.

Neža Benedičič (2018) Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje učencev pri pouku likovne umetnosti. Magistrsko delo.

Kaja Berlot (2016) Nordijsko smučanje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Jana Beronja (2017) Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Mateja Bevčič (2017) Kateri programski jezik naj sledi Scratchu? Javascript?. Magistrsko delo.

Marko Bevk (2018) Odnos učencev do tehnike in tehnologije ter okolja: povezovalni vidiki za vzdržno okolje. Magistrsko delo.

Petra Bezeljak (2018) Razumevanje koncepta trajnostnega razvoja in vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj med bodočimi učitelji biologije. Magistrsko delo.

Tamara Biderman (2018) Načrtovanje glasbenodidaktičnih iger pri pouku glasbene umetnosti v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Jolanda Bikić (2016) Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika. Magistrsko delo.

Saša Bitenc (2018) Razumevanje perspektive kot likovno-sintaktičnega pojava pri učencih 9. razreda. Magistrsko delo.

Anja Bizjak (2016) Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Valentina Bizjak (2015) Vloga muzeja pri spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine Emone v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Maša Blaško (2017) Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Vesna Blatnik (2017) Prilagajanje pouka športa debelim in prekomerno težkim učencem v prvem in drugem triletju. Magistrsko delo.

Katja Bobnar (2018) Agresivno vedenje otrok do živali. Magistrsko delo.

Kristina Bogataj (2017) Komunikacijski stili razrednih učiteljev: razlike med učitelji začetniki in učitelji. Magistrsko delo.

Žiga Bokal (2017) Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v družboslovju od 1. do 5. razreda. Magistrsko delo.

Barbara Bon (2017) Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih. Magistrsko delo.

Kristina Božič (2018) Sposobnost vizualizacije različnih likovnih prostorov v zemljevidih pri učencih 6. razreda. Magistrsko delo.

Lara Brajer (2016) Odnos učencev petega razreda do angleške bralne značke. Magistrsko delo.

Lara Bratec (2017) Učiteljevo zastavljanje vprašanj po branju književnega dela. Magistrsko delo.

Selma Brdar (2017) Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci. Magistrsko delo.

Anja Breznik (2015) Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta Šport. Magistrsko delo.

Doris Brne (2016) Načini izvajanja dodatne pomoči pri matematiki. Magistrsko delo.

Leona Brodar (2015) Besedila prekmurskih učencev 4. razreda iz eno- in dvojezične osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Brudar (2017) Odziv male vodne leče (Lemna minor L.) na različne oblike in koncentracije selena. Magistrsko delo.

Valentina Brzuhalski (2018) Reakcije bakrovega(II) kinaldinata s hidrokspiridini. Magistrsko delo.

Darja Buh (2015) Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anamarija Bukovec (2018) Izrazne zmožnosti grafita. Magistrsko delo.

Katja Bunderšek (2019) Izkušnje in stališča učiteljev o uporabi zgodb pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Burkeljca (2016) Zmotne predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih. Magistrsko delo.

C

Terezija Ceferin (2016) Vivianijev izrek in njegove posplošitve. Magistrsko delo.

Katja Cegnar (2017) Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Tanja Centa (2018) Poučevanje angleščine od 3. do 6. razreda z metodo pripovedovanja zgodb pri slepih in slabovidnih učencih. Magistrsko delo.

Zala Cerar (2016) Avtonomija učiteljev pri izbiri in rabi učnih gradiv za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Karmen Cimermančič (2017) Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Maša Cokan (2018) Vključevanje vsebin športa v pouk angleščine v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Cotič (2018) Primerjava pouka slovenske književnosti v četrtem razredu slovenske osnovne šole in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Magistrsko delo.

David Croselli (2017) Obravnava učinkov upora v vodi in zraku pri pouku fizike. Magistrsko delo.

Jera Csipö (2017) Profesionalni razvoj in poklicno zadovoljstvo učiteljev in učiteljic. Magistrsko delo.

Č

Petra Čačkov (2018) Riemannova funkcija zeta in praštevila. Magistrsko delo.

Tina Čampa (2017) Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Eva Čampelj (2018) Skozi umetnost do celovitejšega razumevanja zahtevnih vsebin. Magistrsko delo.

Sonja Čenčič (2018) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti s slovenskim ljudskim izročilom v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Klemen Černe (2018) Razvoj aplikacij za šolsko laboratorijsko delo temelječih na bluetooth povezavi med pametnim telefonom in Arduinom. Magistrsko delo.

Melita Čibej (2017) Odnos učencev 2. in 3. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase. Magistrsko delo.

Polona Črep (2014) Svet petkotniških števil. Magistrsko delo.

Živa Čuk (2018) Tkanje in tekstura v slikarstvu. Magistrsko delo.

D

Mojca Debeljak (2017) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk". Magistrsko delo.

Karin Debevec (2016) Prilagojeno izvajanje vsebin športa za učenca s slepoto in slabovidnostjo (študija primera). Magistrsko delo.

Alisa Delić (2018) Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije. Magistrsko delo.

Jasmina Delić (2018) Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo.

Tadeja Deželan (2017) Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa. Magistrsko delo.

Urša Dolar (2018) Doseganje standardov znanja pri družboslovnih temah na začetku tretjega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Jana Dolenšek (2018) Uporaba konstruktivističnega pristopa pri poučevanju naravoslovja. Magistrsko delo.

Špela Dragan (2019) Prostorske predstave učencev in uspešnost reševanja pisnih nalog na kolesarskem izpitu. Magistrsko delo.

Doroteja Drnovšek (2018) Stališča bodočih učiteljev biologije o dobrobiti živali. Magistrsko delo.

Sara Drožđek (2017) Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo. Magistrsko delo.

Petra Družinec (2017) Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Dulc (2016) Rezilientnost in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka. Magistrsko delo.

Đ

Dunja Đurić (2017) Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

E

Valerija Erbus (2018) Problemski pouk pri vsebini domača pokrajina v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Eržen (2016) Vpliv večkratnega branja slikanice brez besedila na pripovedovanje zgodbe. Magistrsko delo.

F

Katja Farkaš (2016) Razvijanje ustvarjalnosti pri književnosti v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Jerneja Fefer (2018) Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica. Magistrsko delo.

Ida Femc (2016) Primerjava med realno in p-adično analizo. Magistrsko delo.

Kristina Ferlan (2018) Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Barbara Ferlin (2017) Optične lastnosti listov in vsebnosti fitolitov v listih ječmena in pire. Magistrsko delo.

Andreja Filipič (2016) Učenje računalništva brez računalnika v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Uršula Fric (2018) Predstave osnovnošolcev o razvrščanju ptic. Magistrsko delo.

Mojca Frlic (2018) Razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki srednjih poklicnih šol. Magistrsko delo.

Martina Furlani (2018) Razumevanje pomena opraševanja in pestrosti opraševalcev pri osnovnošolcih in širši javnosti. Magistrsko delo.

G

Laura Gabrič (2016) Mnenje učencev o različnih vrstah elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport. Magistrsko delo.

Tina Gačnik (2016) Povezovanje vsebin iz merjenja z različnimi poklici v 5. razredu. Magistrsko delo.

Katja Gašperič (2016) Z didaktično igro razvijajmo predopismenjevalne zmožnosti. Magistrsko delo.

Mirjam Gazvoda (2018) Smrt v sodobni madinski književnosti. Magistrsko delo.

Lea Gešman (2017) Odnos osnovnošolcev do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Tevž Globokar (2016) Raziskovanje s hidrogeli kot obogatitvena dejavnost pri pouku naravoslovja in tehnike za učence petega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Tanja Gnidovec (2018) Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Godeša (2016) Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju. Magistrsko delo.

Tjaša Golobič Štucin (2018) Branje strokovnih revij in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka na področju poučevanja naravoslovja. Magistrsko delo.

Ana Gorenc (2017) Izvenšolsko okolje kot pomemben dejavnik znanja angleškega jezika: primerjava Slovenije in Nizozemske. Magistrsko delo.

Debora Gorjan (2016) Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. Magistrsko delo.

Manja Gradišar (2018) Stališča razrednih učiteljev prvega triletja osnovnih šol do vključevanje medkulturne vzgoje v pouk književnosti. Magistrsko delo.

Petra Grahek (2018) Pomen ekstenzivnih travnikov s kukavičevkami za dnevne metulje v občini Domžale. Magistrsko delo.

Mirjam Grahut (2018) Kompetentnost učiteljev za poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Grdadolnik (2016) Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati. Magistrsko delo.

Karmen Gregorič (2018) Odzivi petošolcev na ustvarjalni gib pri pouku. Magistrsko delo.

Rozalija Grešak (2015) p-adična števila. Magistrsko delo.

Ana Gril (2016) Vpliv izkustvenega učenja na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih. Magistrsko delo.

Urša Grm (2017) Spodbujanje ustvarjalnosti v poletnih počitniških varstvih, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana. Magistrsko delo.

Neja Grohar (2016) Medgeneracijsko poučevanje angleščine kot tujega jezika. Magistrsko delo.

Katarina Grom (2015) Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Greta Grošelj (2016) Doseganje standardov znanja pri družboslovnih temah v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Eva Gruber (2017) Prehranjevalne navade Erasmus študentov. Magistrsko delo.

Patricija Gruden (2019) Medvrstniško nasilje skozi oči učencev osnovne šole. Magistrsko delo.

H

Klaudija Habjan (2016) Analiza karakteristik študentov glede na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja. Magistrsko delo.

Anja Hace (2017) Vedenjski odziv deževnikov na prisotnost različnih bakrovih soli in bakrovih pripravkov v prsti. Magistrsko delo.

Monika Hadalin (2016) Energijski procesi pri modelu sončnega kolektorja. Magistrsko delo.

Miha Henigsman (2016) Učenje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov. Magistrsko delo.

Renata Himelrajh (2016) Pravljica kot sredstvo razreševanja konfliktov identitete v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tjaša Hkavc (2018) Vpliv praktičnega dela na stališča in znanje učencev o plesnih. Magistrsko delo.

Nik Hlade (2017) Tlakovanje ravnine s konveksnimi petkotniki. Magistrsko delo.

Saša Hladnik (2017) Protiglivna aktivnost vodnih in organskih izvlečkov zlate rozge. Magistrsko delo.

Barbara Hočevar (2015) Mnenje študentov o predmetu šport v osnovni in srednji šoli. Magistrsko delo.

Mitja Hočevar (2018) Ramseyeva števila in njihove posplošitve. Magistrsko delo.

Barbara Hribar Pavli (2018) Razvijanje bralne zmožnosti pri domačem branju in bralni znački v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Anita Hrovatin (2017) Analiza metod poučevanja naravoslovja in tehnike v učnih pripravah učiteljev s poudarkom na bioloških vsebinah. Magistrsko delo.

Anja Hudales (2018) Poučevanje angleškega jezika v drugem razredu s pomočjo aktivizirajoče slikanice. Magistrsko delo.

Medita Huskić (2015) Strokovna in didaktična ustreznost spletnih učnih priprav za predmet šport. Magistrsko delo.

I

Neža Iglič (2016) Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Ilić (2017) Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol. Magistrsko delo.

Maša Imperl (2017) Prepoznavanje okolju prijaznih in škodljivih dejavnosti človeka pri šestošolcih in devetošolcih. Magistrsko delo.

Špela Ivančič (2017) Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli. Magistrsko delo.

J

Arnela Jahić (2016) Pomoč staršev otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in socialno-ekonomski status družine. Magistrsko delo.

Maja Jakič (2017) Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo.

Svetlana Jakimovska-Rodić (2018) Merilo pri nalogah iz arhitekturnega oblikovanja v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju OŠ. Magistrsko delo.

Tjaša Jaklin (2016) Stališča učencev do uporabe didaktičnih pripomočkov pri učenju matematike. Magistrsko delo.

Tina Jakopič (2018) Ploski tisk v šoli. Magistrsko delo.

Jasmina Jakovljević (2018) Sodelovanje Osnovne šole Puconci z lokalnimi društvi. Magistrsko delo.

Bernarda Jamnik Zupančič (2016) Kariološka analiza skupine gozdne spominčice (Myosotis sylvatica agg.). Magistrsko delo.

Mojca Jamnik (2017) Koncept mednarodnega priznanja za mlade - MEPI v petem razredu kot program za interesno dejavnost. Magistrsko delo.

Anja Janc (2018) Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih. Magistrsko delo.

Barbara Jančič (2017) Spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika. Magistrsko delo.

Tjaša Janežič (2017) Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Ana Janjac (2017) Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole: učna tema snovi. Magistrsko delo.

Sara Janže (2016) Stališča in znanje osnovnošolcev celjske regije o gensko spremenjenih organizmih. Magistrsko delo.

Amela Jašarević (2016) Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo. Magistrsko delo.

Barbara Jazbinšek (2018) Uporaba spektroskopa pri poučevanju svetlobe in barv v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Sanja Jedrinović (2017) Bralno razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov. Magistrsko delo.

Nataša Jelen (2018) Učenje fizike za učence z nižjo uspešnostjo pri fiziki kot pri drugih predmetih. Magistrsko delo.

Špela Jenko (2018) Uporaba zunanjih šolskih površin za organizirano učenje in prosto igro. Magistrsko delo.

Tamara Jensterle (2017) Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tina Jeraj (2016) Naravoslovni spodrsljaji v animiranih filmih in risankah. Magistrsko delo.

Urška Jeraj (2016) Glasba kot sredstvo za lažje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti. Magistrsko delo.

Mojca Jeram (2017) Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda. Magistrsko delo.

Tina Jerič (2016) Vloga likovnih spremenljivk v razvoju otroške risbe. Magistrsko delo.

Nina Jerina (2015) Najpogostejše napake učencev pri izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Anita Jerman (2017) Knjiga in film Pastirci kot učni medij pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu. Magistrsko delo.

Rebeka Jerman (2016) Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe. Magistrsko delo.

Urška Jerovšek (2018) Značilnosti mišljenja pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Mojca Jesenko (2016) Glasovna metoda za opismenjevanje v angleščini kot tujem jeziku. Magistrsko delo.

Katarina Jordan (2016) Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici. Magistrsko delo.

Alenka Juhant (2015) Tekoči dušik in obravnava lastnosti snovi v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Juraja (2016) Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo.

Ana Jurca (2017) Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih. Magistrsko delo.

Janja Jurečič (2017) Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Dragana Jurić (2017) Vpliv tipa nalog na uspešnost reševanja fizikalnih nalog. Magistrsko delo.

Nuša Jurjevič (2018) Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces. Magistrsko delo.

Alja Jurkošek (2018) Najpogostejše napake učencev pri izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Mitja Juvan (2018) Tehniško naravoslovni dan: model vozila na reaktivni pogon. Magistrsko delo.

Natalija Juvan (2016) Vpliv digitalne kompetence študenta na rezultate projektnega učnega dela v računalniško podprtem okolju. Magistrsko delo.

K

Ana Kalan (2015) Uporaba zvezka pri predmetu Družba v 4. in 5. razredu z vidika sodobnega pouka. Magistrsko delo.

Ana Kastelec (2016) Nadarjeni učenci pri pouku družbe v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Petra Kastelic (2017) Stališča učiteljev in učencev do obravnave naravnih števil do 10 000 v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Kavčič (2017) Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Manca Kavčič (2016) Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Klara Kejžar (2016) Družabno življenje ljubljanskih meščanov v prvi polovici 20. stoletja kot vsebina pri pouku družbe. Magistrsko delo.

Katja Kek (2016) Stališča staršev o shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo.

Maša Kenda (2018) Uporaba svetlečih palčk pri pouku kemije in fizike. Magistrsko delo.

Katja Kern (2017) Avtonomija učencev šestega razreda pri pouku angleščine. Magistrsko delo.

Tatjana Keržan (2018) Ugotavljanje velikosti populacije in ogroženosti deteljinega modrina (Polyommatus thersites) na Savskih prodih pri Ljubljani. Magistrsko delo.

Urša Kisovec (2018) Uporaba metode didaktične igre pri obravnavi učne vsebine svetloba v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Alenka Klemenc (2015) Bralni interesi in (po)govor o književnem besedilu v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Eva Klemenčič (2017) Aerobna vzdržljivost otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Klinc (2017) Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Klinkon (2016) Zanimanje mladostnikov za biološke teme. Magistrsko delo.

Katja Klodič (2015) Didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Lana Klopčič (2018) Vzpostavljanje avtoritete učitelja v razredu z vidika učencev in učiteljev. Magistrsko delo.

Urška Klopčič (2017) Vpogled v stanje govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka. Magistrsko delo.

Zala Klopčič (2016) Učenci 6. razreda osnovne šole kot različni profili bralcev v angleščini. Magistrsko delo.

Tina Klun (2017) Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni. Magistrsko delo.

Ksenja Knez (2017) Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko. Magistrsko delo.

Anja Knežević in Matija Čufer (2019) Spletna aplikacija za spodbujanje druženja v živo. Magistrsko delo.

Ana Kočevar (2017) Odzivi bralcev na sporočilnost slikanice brez besedila. Magistrsko delo.

Anita Kočevar (2018) Učenčevo razumevanje turgorskega tlaka in plazmolize v izbrani rastlini na makroskopski, mikroskopski in submikroskopski ravni. Magistrsko delo.

Simona Kokalj (2018) Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu. Magistrsko delo.

Marjanca Komar (2015) Predstave o sencah razsežnih svetil. Magistrsko delo.

Alen Kopić (2015) Stališča učiteljev računalništva do računalniškega izobraževanja v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tjaša Koporec (2016) Izkušnje učiteljev in učencev z delom v paru. Magistrsko delo.

Teja Koprivnikar (2018) Matematično modeliranje zombi apokalise. Magistrsko delo.

Katja Koprivšek (2016) Prednosti in slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli. Magistrsko delo.

Urška Korelec (2016) Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Laura Koren (2016) Vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine v prvem razredu po metodi CLIL. Magistrsko delo.

Kaja Kosmač (2015) Primerjava učinkovitosti sijalk pri poučevanju tehnoloških vsebin. Magistrsko delo.

Vesna Kosmatin (2017) Motiv sanj v sodobni slovenski mladinski književnosti. Magistrsko delo.

Klemen Kos (2018) Potrebe razrednih učiteljev po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju s področja slovenščine. Magistrsko delo.

Petra Kos (2018) Vpliv risank na razvoj otrok. Magistrsko delo.

Alja Košar (2016) Interakcija med barvo in risbo v likovnem prostoru. Magistrsko delo.

Neli Košir Pegan (2017) Analiza slikanic, nagrajenih z nagrado izvirna slovenska slikanica. Magistrsko delo.

Anja Kotar (2018) Pomen konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Ana Kovačič (2018) Prilagoditve pouka družboslovja za učence, ki imajo težave z razumevanjem slovenščine. Magistrsko delo.

Klavdija Kovač (2019) Analiza eksperimentov za poučevanje mešanja barv (pigmentov) v 1. in 2. triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Kovač (2016) Razred kot socialna skupina in vodenje razreda. Magistrsko delo.

Urška Kovač (2017) Ocenjevanje standardov znanja pri predmetu Šport v prvih petih razredih osnovne šole. Magistrsko delo.

Urša Koželj (2018) Uporaba hrane v sodobni umetnosti in pri predmetu likovna umetnost. Magistrsko delo.

Petra Kožuh (2018) Interpretativno branje poezije pri angleščini. Magistrsko delo.

Zala Krajnc (2017) Konceptualizacija transferja med učiteljem in učencem. Magistrsko delo.

Sabina Krajnik (2018) Povezanost med dosežki znanja pri angleščini kot tujem jeziku in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju angleščine kot tujega jezika v Sloveniji in na Nizozemskem pri 11 in 12 let starih učencih. Magistrsko delo.

Barbara Kramžar (2016) Vrednotenje različnih pristopov poučevanja lipidov. Magistrsko delo.

Mateja Kranjc (2015) Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. Magistrsko delo.

Urša Krašovec (2016) Znanje osnovnošolcev o gozdu ter njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih storitev. Magistrsko delo.

Dejan Krejić (2018) Hamiltonskost vozliščno tranzitivnih grafov. Magistrsko delo.

Anja Krištof (2018) Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano. Magistrsko delo.

Anja Križaj (2018) Ljudsko izročilo in predopismenjevanje pri predšolskih otrocih. Magistrsko delo.

Helena Krnc (2016) Gledališče v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Krušič (2016) Kompetence učiteljev za izvajanje športne aktivnosti v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo.

Marinka Kržič (2018) Lokalizacija in vezavne oblike svinca pri ranem mošnjaku (Noccaea praecox Wulf). Magistrsko delo.

Špela Kržišnik (2015) Vpliv selena na transport živega srebra vzdolž prehranjevalne verige. Magistrsko delo.

Lara Kuhar (2017) Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini. Magistrsko delo.

Manca Kukenberger (2018) Kompetence zborovodij otroških pevskih zborov v Sloveniji. Magistrsko delo.

Nives Kukovec (2017) Stališča osnovnošolcev celjske in belokranjske regije do gensko spremenjenih organizmov. Magistrsko delo.

Gašper Kump (2016) Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju malega rokometa. Magistrsko delo.

Meta Kurent Golob (2017) Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ʺVzgoja za življenjeʺ. Magistrsko delo.

Jasna Kvenderc (2016) Določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike. Magistrsko delo.

L

Anja Lahne (2015) Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Lahne (2015) Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Lucija Lah (2016) Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Maja Lah (2015) Odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta Gospodinjstvo. Magistrsko delo.

Tina Lavrič (2015) Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini. Magistrsko delo.

Teja Lavtižar (2016) Odnos mladostnikov do biologije. Magistrsko delo.

Karmen Lazić (2018) Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Urša Lesar (2015) Pomen barvnih modelov za poučevanje o barvi v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Manca Lipoglavšek (2018) Analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Irena Logar (2017) Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti. Magistrsko delo.

Natalija Lokar (2018) Bralno razumevanje in reševanje matematičnih besedilnih nalog. Magistrsko delo.

Alma Lončar (2015) Povezanost med gibalnimi aktivnostmi in znanjem angleščine pri učencih 4. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Neža Lončar (2015) Ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. Magistrsko delo.

Jerneja Lovrač (2015) Preživljanje prostega časa otrok v Zasavju po letu 1945. Magistrsko delo.

Anja Lukančič in Marjeta Por (2015) Opazovanje ravnanj učiteljice/učitelja v razredu in spol učencev. Magistrsko delo.

Anja Lukan (2018) Pregled in predstavitev tabujskih tem v slovenski mladinski književnosti. Magistrsko delo.

Anja Luštek (2017) Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini. Magistrsko delo.

M

Nina Magister (2016) Socialni in čustveni vidiki razvoja nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Urša Malavašič (2018) Razvoj sistemskega mišljenja pri družbi v 4. razredu. Magistrsko delo.

Katja Malovrh (2018) Pomladna flora Ljubljane kot izhodišče za poučevanje botanike v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nives Malovrh (2018) Projekt radijska igra: od besedila do predvajanja na šolskem radiu. Magistrsko delo.

Urša Malovrh (2018) Vpliv ultravijoličnega sevanja in suše na optične lastnosti listov prosa (Panicum miliaceum). Magistrsko delo.

Melita Marinč (2018) Povezava med gibalno/športno aktivnostjo otrok in njihovimi gibalnimi sposobnostmi. Magistrsko delo.

Tina Marjanović (2017) Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z namiznimi didaktičnimi igrami. Magistrsko delo.

Ana Markovčić (2016) Povezanost med slušnim razumevanjem in uporabo slikanice pri pouku angleščine v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Marolt (2018) Predstave osnovnošolcev o razvrščanju sesalcev. Magistrsko delo.

Sara Masnec (2017) Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja. Magistrsko delo.

Tjaša Matičič (2017) Od gravitacije do črne luknje. Magistrsko delo.

Martina Mauhar (2016) Doživljanje Pavčkove pripovedne pesmi pred vstopom v prvi razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Mavec (2016) Strategije reševanja matematičnih problemov v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Irma Mavrič (2016) Vpliv feritnih nanodelcev na sintezo fotosinteznih pigmentov, fotokemično učinkovitost in oksidativni stres pri sončnici. Magistrsko delo.

Matej Mavri (2018) Poznavanje in varna uporaba spleta ter oblačnih storitev med osnovnošolskimi učlitelji. Magistrsko delo.

Ines Medved (2015) Vpeljava načela vključitev in izključitev z razlago na daljavo. Magistrsko delo.

Marjeta Medved (2018) Vpliv predmeta gospodinjstvo na poklicno odločitev osnovnošolcev. Magistrsko delo.

Tjaša Medved (2017) Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do Slovenskega pravopisa. Magistrsko delo.

Maja Meglič (2018) Ugotavljanje poznavanja posledic (vplivov) svetlobnega onesnaževanja med osnovnošolci. Magistrsko delo.

Alenka Mehle (2015) Vpliv predhodnih eksperimentalnih izkušenj na razumevanje svetlobe. Magistrsko delo.

Jasmina Melavc (2017) Bralne navade podeželskih in mestnih otrok. Magistrsko delo.

Saša Mencin (2017) Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda. Magistrsko delo.

Maja Menič (2016) Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Urška Mesar (2017) Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Maja Mesec (2015) Učinkovitost didaktičnih iger pri spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Mesojedec (2017) Družabna igra in govorne zmožnosti prvošolcev. Magistrsko delo.

Saša Mezek (2016) Vpliv piktogramov na dojemanje dovoljenih in prepovedanih dejavnosti v zavarovanih območjih narave med četrtošolci in petošolci. Magistrsko delo.

Sara Mihalič Deškovič (2016) Dojemanje arhitekturnega objekta v očeh prebivalcev v ožjem urbanem prostoru. Magistrsko delo.

Tjaša Mihelič (2016) Vpliv družinskega branja pravljic na bralno pismenost otrok. Magistrsko delo.

Nina Miklavžina (2017) Razvoj matematične notacije. Magistrsko delo.

Beti Mikuž (2016) Merjenje sežigne toplote lesnih energentov v okviru pouka tehniških vsebin. Magistrsko delo.

Nace Mirosavljević (2016) Poučevanje linearne perspektive ob uporabi Dürerjevega modela. Magistrsko delo.

Jošt Mlinarič (2019) Primer geometrijske obravnave besedišča. Magistrsko delo.

Maša Mlinarič (2018) Likovno raziskovanje v opártu. Magistrsko delo.

Klara Mlinar (2016) Pisanje domačih nalog in utrjevanje matematičnega znanja v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo.

Mitja Močilar (2017) Ugotavljanje velikosti populacije sviščevega mravljiščarja Maculinea alcon (Lepidoptera:Lycaenidae) v povezavi z lastnostmi rastišč hranilne rastline v osrednji Sloveniji. Magistrsko delo.

Mariza Močnik (2017) Algoritem za štetje malih induciranih podgrafov in orbit vozlišč v redkih grafih. Magistrsko delo.

Katja Mohar (2015) Pomen grafičnih organizatorjev pri oblikovanju slike pojma. Magistrsko delo.

Špela Mramor (2015) Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Mrdavšič (2019) Točnost ocenjevanja zahtevnosti geometrijskih nalog. Magistrsko delo.

Karin Mugerli (2015) Likovna prvina svetlo-temno v globokem tisku. Magistrsko delo.

Aljaž Mulec (2019) Pomen furmanstva na območju Rakeka in okolice kot družboslovna vsebina v 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Mulej (2018) Zastopanost slovenske ljudske pesmi v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v mestnem in podeželskem okolju. Magistrsko delo.

Kim Munih (2017) Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline. Magistrsko delo.

Ana Murko (2017) Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo. Magistrsko delo.

Špela Murn (2016) Razumevanje in odnos do evolucije pri slovenskih in irskih mladostnikih. Magistrsko delo.

Tanja Murn (2018) Vloga antioksidantov in selenovih spojin v listih navadne (Fagopyrum esculentum) in tatarske (Fagopyrum tataricum) ajde na prenos in učinke živega srebra vzdolž prehranjevalne verige. Magistrsko delo.

N

Valentina Nagode (2017) Skupinsko delo pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Maša Nahtigal (2017) Zlati rez v geometriji. Magistrsko delo.

Neja Nahtigal (2016) Vrstniško učenje elektrike in magnetizma v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Mia Nardin Žagar (2018) Tri generacije šolskih beril in tematik v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Alen Nedeljko (2017) Kulturna dediščina Franca Miklošiča in učna pot od Ljutomera do Radomerščaka. Magistrsko delo.

Tadeja Nemanič (2018) Stili spoznavanja in učenje matematike s fizičnimi ter virtualnimi pripomočki. Magistrsko delo.

Petra Novak Trobentar (2016) Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Anja Novak (2017) Možnosti uporabe živalskih organov namenjenih prehrani ljudi pri poučevanju bioloških vsebin v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Ines Novak (2016) Odzivi učencev na didaktične igre pri obravnavi gibanja pri predmetu Spoznavanje okolja. Magistrsko delo.

Marko Novak (2016) Evropska unija pri predmetih spoznavanje okolja in družba v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Mojca Novak (2018) Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nejc Novak (2018) Usnjarstvo v Domžalah kot družboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole. Magistrsko delo.

Maruša Novljan (2018) Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. In 5. razredu osnovne šole na prostem v okolici šole. Magistrsko delo.

O

Marko Obid (2018) Konveksne funkcije. Magistrsko delo.

Nina Oblak (2018) Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Miha Okorn (2018) Ugotavljanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Urška Omahna (2018) Glasbene dejavnosti kot pomoč učencu s čustvenimi in z vedenjskimi težavami. Magistrsko delo.

Maša Oplotnik (2016) Zaznave osem- do desetletnih učencev angleščine o nalogah višjih taksonomskih ravni pri pouku vsebinsko in jezikovno integriranega učenja. Magistrsko delo.

Lucija Orehar (2017) Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku književnosti. Magistrsko delo.

Amela Osmić (2017) Vpliv selena in joda na izbrane biokemijske in morfološke lastnosti pri kalicah kolerabice (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.). Magistrsko delo.

Andreja Osredkar (2016) Vrednotenje okolju prijaznega delovanja in znanja o okoljskih problemih pri osnovnošolcih. Magistrsko delo.

Ajda Oven Brecelj (2018) Stališča učenk in učencev 1. in 5. razreda o vlogah moških in žensk v sodobni družbi. Magistrsko delo.

P

Barbara Pajk (2018) Primerjalni vidiki tehnološke pismenosti učiteljev in bodočih učiteljev tehnike in tehnologije. Magistrsko delo.

Agnes Pajsar (2017) Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev. Magistrsko delo.

Ana Palovšnik (2018) Diferenciacija bralne značke v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Urška Pančur (2018) Zanimanje učencev Kamnika za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog. Magistrsko delo.

Mojca Pažon (2016) Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi. Magistrsko delo.

Sabina Perenič (2017) Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Jasmina Perko (2018) Samopodoba romskih učencev in njihov odnos do šole in učenja v novomeških osnovnih šolah. Magistrsko delo.

Nina Perme (2017) Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti. Magistrsko delo.

Natalija Pernuš (2016) Povezanost med gibalnimi dejavnostmi in znanjem angleščine pri učencih drugega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Andreja Petan (2015) Prepoznavanje jezikovne učljivosti za angleščino pri učencih petega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Petek (2018) Hamiltonska povezanost Cayleyjevih grafov komutativnih grup. Magistrsko delo.

Nika Petelin (2015) Weierstrassov izrek in Mittag-Lefflerjev izrek. Magistrsko delo.

Ana Peterka (2016) Socialna sprejetost otrok priseljencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Aleš Peternelj (2018) Vključevanje vsebin o bioplastiki v pouk kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Polona Peternelj (2018) Uresničevanje glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Vilma Peternel (2018) Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti. Magistrsko delo.

Maja Petkovšek (2017) Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev. Magistrsko delo.

Tanja Petrušič (2015) Mnenje učencev 3. razredov o predmetu šport. Magistrsko delo.

Nataša Pibernik (2016) Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nina Pihler (2016) Izražanje strahu in gnusa študentov do izbranih živali in njihova pripravljenost za delo z njimi. Magistrsko delo.

Vanessa Pipan (2018) Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor. Magistrsko delo.

Maj Pirih (2017) Izkušnja učenca z optično prevaro: Amesova soba. Magistrsko delo.

Mojca Planinc (2016) Kako prvošolci pojmujejo dobrega učitelja. Magistrsko delo.

Eva Planinšek (2018) Vpliv joge na gibalne sposobnosti otrok v 1. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Vika Planinšek (2017) Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami. Magistrsko delo.

Mateja Podgorelec (2014) Tlak in vzgon v nacionalnem preverjanju znanja. Magistrsko delo.

Anja Podlogar (2018) Interakcija med sliko in fotografijo v likovni ustvarjalnosti učencev 9. razreda. Magistrsko delo.

Anja Podpečan (2017) Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline. Magistrsko delo.

Janja Pogačar (2017) Kriteriji primernosti virtualnih pripomočkov za učenje začetne algebre. Magistrsko delo.

Tadeja Pogačnik (2017) Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli. Magistrsko delo.

Manca Pogladič (2016) Razlike med spoloma pri računalništvu v povezavi s tekmovanjem Bober. Magistrsko delo.

Mateja Poklukar (2015) Vedenje učencev v različnih šolskih kontekstih. Magistrsko delo.

Suzana Poropat (2018) Stališča učiteljev razrednega pouka in svetovalnih delavcev o zlorabah otrok. Magistrsko delo.

Nina Potrč (2018) Nove naloge razrednih učiteljev pri obravnavi umetnostnega besedila in njihova diferenciacija v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Erika Potrebuješ (2018) Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Anja Praček (2017) Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo. Magistrsko delo.

Manja Pratnemer (2017) Stališča študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju. Magistrsko delo.

Daša Praznik (2017) Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci. Magistrsko delo.

Urška Praznik (2018) Znanje irskih osnovnošolcev o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Maša Prelogar (2018) Primerjava doživljanja knjige in filma Matilda pri učencih 5. razreda. Magistrsko delo.

Barbara Premoš (2015) Prehranske navade osnovnošolskih učiteljev in njihov odnos do zdravega načina prehranjevanja. Magistrsko delo.

Alja Premože (2017) Vpliv učiteljeve povratne informacije na učenčevo bralno samopodobo v tujem jeziku. Magistrsko delo.

Eva Premrl (2017) Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda. Magistrsko delo.

Jože Premru (2015) Minimizacija vsote obteženih razdalj v evklidski ravnini. Magistrsko delo.

Darja Prevc Mavrin (2017) Problem Steinerjevega drevesa. Magistrsko delo.

Nastja Pugelj (2018) Poučevanje učnih vsebin veter in kroženje vode z namiznimi didaktičnimi igrami v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

David Pungert (2018) Odboj svetlobe na obarvanih površinah. Magistrsko delo.

Jernej Pustoslemšek (2018) Odnos dijakov do sodobne umetnosti pri likovni umetnosti v gimnaziji. Magistrsko delo.

Maja Pušenjak (2018) Poučevanje slovnice pri pouku angleščine v četrtem in petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

R

Laura Raspor (2018) Dejavniki in doživljanje stresa pri učiteljih razrednega pouka. Magistrsko delo.

Katja Ratej (2018) Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck. Magistrsko delo.

Erika Razpet (2016) Združevanje slikanja in fotografije kot pot k razumevanju abstrakcije. Magistrsko delo.

Blanka Rejc (2017) Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko. Magistrsko delo.

Ana Rejec (2016) Medpodročno povezovanje med risanjem in kiparstvom. Magistrsko delo.

Polona Rems (2016) Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri bodočih učiteljih razrednega pouka. Magistrsko delo.

Vanja Resnik (2018) Nadarjeni učenci pri pouku družbe v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Blažka Riosa (2016) Tlakovanje z zvezdastimi mnogokotniki. Magistrsko delo.

Manca Roblek (2016) Učinkovitost učenja prostorske geometrije s 3D računalniškimi programi. Magistrsko delo.

Urška Rode (2015) Primerjava raziskav in učiteljevih pojmovanj učinkovitega pouka. Magistrsko delo.

Luka Viktor Rogač (2017) Neodločljivi problemi v teoriji izračunljivosti. Magistrsko delo.

Jerneja Rojko (2017) Kriteriji za učiteljevo izbiro kakovostnega učnega gradiva za matematiko v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Mojca Rolih (2016) Učinki treninga socialno-interaktivnih veščin na nasilno vedenje učencev 4. razreda. Magistrsko delo.

Bojana Ropret (2018) Optične lastnosti skorje pri izbranih grmovnih vrstah. Magistrsko delo.

Maja Ropret (2019) Učne aktivnosti za zgodnje učenje programiranja v okviru delavnice V vesolje s ScratchJr. Magistrsko delo.

Nika Rosman (2018) Vključevanje risarskih pripomočkov v pouk Likovne umetnosti v 9. razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Rous (2018) Pristop k poučevanju likovne umetnosti za otroke s primanjkljaji na posameznem učnem področju. Magistrsko delo.

Anna Roversi (2014) Jezikovne zmožnosti učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji. Magistrsko delo.

Simona Ruf (2016) Vpliv UV sevanja in selena na lastnosti hibridne ajde. Magistrsko delo.

Nika Rupel (2018) Začetno učenje elektronike ob podpori okolja Arduino. Magistrsko delo.

Maruša Rupert (2018) Primerjalna analiza Roalda Dahla: Gravža in Andreja Rozmana Roze: Mali rimski cirkus. Magistrsko delo.

Maja Rupnik (2017) Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik. Magistrsko delo.

Doroteja Rušnik Stramšak (2017) Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki. Magistrsko delo.

S

Maja Salamon (2017) Nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini ob koncu 6. razreda. Magistrsko delo.

Martina Salamon (2018) Formativno spremljanje znanja pri matematiki. Magistrsko delo.

Naja Savarin (2016) Obravnava slovstvene folklore v četrtem razredu osnovne šole v Obalno-Kraški regiji. Magistrsko delo.

Neža Sedej (2015) Primerjava stališč do žuželk in znanja o žuželkah pri osnovnošolcih in bodočih učiteljih. Magistrsko delo.

Azra Selimanović (2016) Psihična in fizična zloraba otroka v družini in znaki zlorab v šoli. Magistrsko delo.

Jasmina Selko (2015) Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Sever (2018) Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba. Magistrsko delo.

Katrin Sevšek (2018) Samostojnost prvošolcev pri šolskem delu in pri skrbi zase. Magistrsko delo.

Petra Shrestha (2015) Razumevanje podobnosti zgradbe likovnega in besednega (slovenskega) jezika učencev 9. razreda. Magistrsko delo.

Andreja Simčič (2016) Družboslovne vsebine v drugem triletju osnovne šole na primeru podjetja Salonit Anhovo. Magistrsko delo.

Viktorija Simončič (2017) Zasnova in evalvacija didaktičnih iger za poučevanje tematskih sklopov snovi in svetloba pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Erika Sitar (2016) Obravnava učencev glede na spol v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Ana Skalar (2018) Neformalno učenje angleškega jezika v lokalnem okolju. Magistrsko delo.

Ajda Skrbinšek (2018) Odnos med barvo in simboli v likovni ustvarjalnosti devetošolcev. Magistrsko delo.

Tina Skrt (2016) Obravnava učinkovitosti vetrnih turbin, temelječa na induktivnih učnih strategijah. Magistrsko delo.

Katja Skubic (2016) Teoretični in didaktični vidiki verižnih ulomkov. Magistrsko delo.

Nina Sladič (2017) Razvijanje empatije z umetnostjo pri medpredmetnem povezovanju. Magistrsko delo.

Ana Slanc (2016) Razumevanje difuzije in osmoze pri bodočih profesorjih biologije. Magistrsko delo.

Lucija Slapničar (2017) Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih. Magistrsko delo.

Tjaša Sovdat (2017) Optične lastnosti listov jelenovega jezika, rastočega v različnih svetlobnih razmerah. Magistrsko delo.

Gregor Spačal (2016) Matematično ozadje algoritma PageRank. Magistrsko delo.

Tanja Stanić (2015) Izvedba oddaljenega laboratorija preko GSM komunikacije s primeri uporabe pri šolskem eksperimentalnem delu. Magistrsko delo.

Sandra Starešinič (2018) Vrednotenje upoštevanja principov zelene kemije pri eksperimentalnem delu v osnovni šoli metodo Zelene zvezde. Magistrsko delo.

Estera Stojko (2016) Pevski repertoar v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Barbara Stopar (2016) Računalniške dejavnosti v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Stošič (2017) Uporaba slikanic Julie Donaldson kot spodbuda za aktivno usvajanje tujega jezika v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Alenka Stražar (2018) Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Klavdija Stražar (2016) Učne strategije, testna anksioznost in učna uspešnost učencev pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli. Magistrsko delo.

Petra Stražar (2018) Primerjava pouka družboslovja na razredni stopnji v Sloveniji in španski Andaluziji. Magistrsko delo.

Adela Strniša (2018) Poučevanje strategij zapisovanja v šoli. Magistrsko delo.

Anja Stroj (2016) Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

Sanja Subašić (2015) Diski na stranicah mnogokotnikov. Magistrsko delo.

Jasmina Subič (2015) Izvajanje individualizacije in diferenciacije pri predmetu šport v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Manela Suhonić (2017) Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami. Magistrsko delo.

Tamara Sunarić (2018) Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo.

Primož Susman (2018) Vpliv lastnosti tekočine in cevi na pretakanje skozi natego. Magistrsko delo.

Urša Svetek (2017) Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Svetičič (2015) Prepoznavanje vlog in funkcij gozda v izbranih odlomkih Slave vojvodine Kranjske pri devetošolcih. Magistrsko delo.

Š

Leo Šamanić (2018) Vpliv srebrnoproge napihovalke Lagocephalus sceleratus na ekosistem vzhodnega Mediterana. Magistrsko delo.

Romana Šarec (2018) Izražanje čustev pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Teja Šavs (2015) Igre iz sestavljanja računskih komponent. Magistrsko delo.

Eva Šebjanič (2018) Primeri dobre prakse pouka na prostem v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Magistrsko delo.

Miklavž Šef (2018) Model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z dušilno loputo. Magistrsko delo.

Sara Šenica (2018) Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji. Magistrsko delo.

Vanja Šenica (2014) Minuta za zdravje v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Polona Šenkinc (2018) Laplaceova transformacija in linearne diferencialne enačbe. Magistrsko delo.

Rosana Šenk (2017) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo - primerjava pravljice in risanke. Magistrsko delo.

Katarina Šifrer (2018) Didaktični vidiki dela z nadarjenimi učenci pri pouku matematike. Magistrsko delo.

Mojca Šilc (2015) Poučevanje z lutko v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Veronika Šinigoj (2015) Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije. Magistrsko delo.

Tjaša Šinkovec (2016) Prehranjevalne navade osnovnošolcev v Sloveniji in na Malti. Magistrsko delo.

Veronika Škerbec (2017) Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli. Magistrsko delo.

Ana Mari Škodnik (2017) Učeča se organizacija in učiteljev profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

Sebastjan Škrjanc (2018) Merilni sistem za določitev izkoristka dvotaktnega motorja. Magistrsko delo.

Ina Šmalc (2018) Razredna klima, kot jo zaznavajo in si jo želijo učitelji v različnih fazah profesionalnega razvoja. Magistrsko delo.

Ema Šmid (2017) Opisno ocenjevanje pri pouku angleščine v drugem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Mateja Šmid (2016) Prehranska pismenost osnovnošolcev. Magistrsko delo.

Špela Šmitek (2017) Učenje računalništva v šolah s prilagojenim programom. Magistrsko delo.

Mojca Špende (2018) Učenje z raziskovanjem in barve tekočekristalnega zaslona. Magistrsko delo.

Urška Štamcar (2017) Razvijanje poimenovalne zmožnosti z didaktičnimi igrami pri slovenščini. Magistrsko delo.

Katja Štebe (2017) Priprava, izvedba in vrednotenje planinskih športnih dni v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Lucija Štebe (2015) Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za spodbujanje gibalnih dejavnosti pri športu. Magistrsko delo.

Nuša Štefanič (2018) Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih, katerih prvi jezik je italijanščina. Magistrsko delo.

Petra Šter (2017) Merjenje energijskih tokov pri fosforescenci. Magistrsko delo.

Ida Štimec (2017) Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Andrejka Štimpfel (2015) Didaktični pristop pri pouku književnosti za učenca priseljenca v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Janja Štrbenk (2018) Pouk slovenščine v računalniški učilnici. Magistrsko delo.

Neja Štromajer (2018) Poznavanje alergijskih bolezni med učenci 6. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Tajda Štrukelj (2015) Učne analitike v izobraževanju. Magistrsko delo.

Tina Štupar (2017) Načini dela pri dopolnilnem pouku matematike od 2. do 5. razreda. Magistrsko delo.

Sabina Šubic (2017) Sistemi diferencialnih enačb in interakcije med dvema populacijama. Magistrsko delo.

Irena Šurla (2016) Razumevanje in sprejemanje evolucije med osnovnošolci na Dolenjskem. Magistrsko delo.

Tanja Šušteršič (2016) Vpliv razteznih vaj na pozornost učencev v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Švajger (2015) Pesmi pri pouku angleščine v prvem in drugem triletju slovenskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

T

Ksenija Tajnšek (2018) Odnos osnovnošolcev v Savinjski dolini do biologije in njihovo znanje o procesu fotosinteze. Magistrsko delo.

Rajko Tekalec (2016) Uporaba televizije in drugih medijev pri pouku in učenju izven šole. Magistrsko delo.

Anja Tisovec (2017) Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tadeja Tolar (2017) Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo.

Marina Tomažič (2018) Izrek o metulju in porizem o tetivnih štirikotnikih. Magistrsko delo.

Sara Tomažin (2018) Gibalna ustvarjalnost pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Andreja Tomc (2016) Mnenja in izkušnje staršev na področju obravnave nadarjenih učencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tadeja Tomlje (2018) Anksioznost učencev pri pouku angleščine. Magistrsko delo.

Vanja Tomšič (2015) Mnenje staršev primorsko-notranjske regije o predmetu šport. Magistrsko delo.

Monika Tostovršnik (2017) Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo. Magistrsko delo.

Lucija Treven (2018) Učna pot v Rovtah. Magistrsko delo.

Tina Trobec (2017) Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca. Magistrsko delo.

Melisa Tršan (2018) Sodobna digitalna tehnologija in preživljanje prostega časa učencev. Magistrsko delo.

Maruša Turk (2017) Integracija in pozitivna mera. Magistrsko delo.

U

Anita Udir (2016) Prilagojeno izvajanje vsebin za učenca s spino bifido in hidrocefalusom pri pouku športa (študija primera). Magistrsko delo.

Irena Uljančič (2018) Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Patricija Urankar (2017) Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov. Magistrsko delo.

Anja Urbanija (2017) Načrtovanje tehniškega dne o izkoristku sončnih celic. Magistrsko delo.

Damjana Urbar (2018) Strategije pomoči učencem z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti. Magistrsko delo.

Bogdan Urdih (2018) Nekonvencionalni načini poučevanja rekurzije. Magistrsko delo.

Vanesa Urek (2018) Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Magistrsko delo.

Jana Urh (2016) Sodelovalno učenje pri slovenščini v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Ines Uršnik (2018) Priprava učnih gradiv za poskus fermentacije boze – pijače iz žit. Magistrsko delo.

V

Sanja Valenčak (2015) Znanje in odnos osnovnošolcev do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku, Slovenija. Magistrsko delo.

Gorazd Vasiljević (2017) O simetričnih Nest grafih. Magistrsko delo.

Špela Velše (2016) Revizija skupine alpske spominčice (Myosotis alpestris agg.) v Sloveniji in sosednjih državah. Magistrsko delo.

Alja Vencelj (2017) Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Mateja Verbanec (2018) Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Andreja Vidervol (2017) Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Doris Vidic (2017) Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu. Magistrsko delo.

Tajda Vidič (2018) Planinski športni dnevi z medpredmetnim povezovanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem. Magistrsko delo.

Eva Vidmar (2016) Vpliv izkušenj učiteljev razrednega pouka na njihovo mnenje o vključevanju šolskega vrta v pouk. Magistrsko delo.

Gloria Vidmar (2017) Funkcijski prostori, odvod in integral. Magistrsko delo.

Lucija Vidmar (2015) Stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode razlage pripovedovanja. Magistrsko delo.

Vanja Vidmar (2018) Predopismenjevanje v Sloveniji in na Majorki. Magistrsko delo.

Maja Vogrič (2017) Primerjava slovenskega in nizozemskega osnovnošolskega učnega načrta za športno vzgojo. Magistrsko delo.

Klara Volaj (2018) Materialni pogoji za poučevanje športa v 1. in 2. triletju osnovnih šol v Ljubljani in njeni bližnji okolici. Magistrsko delo.

Andrea Volk (2019) Uporaba zemlje v slikarstvu. Magistrsko delo.

Špela Vovk (2015) Zaznave študentov o njihovem znanju angleščine pri uporabi metode poslušanje ob branju. Magistrsko delo.

Jerneja Vraber Jagodic (2017) Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih. Magistrsko delo.

Ana Vrenko (2016) Skrbi staršev glede šolanja njihovih otrok v prvem triletju osnovne šole in vloga učiteljev. Magistrsko delo.

Danica Vrtačnik (2016) Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu. Magistrsko delo.

Z

Maruša Zabukovec (2016) Prepoznavanje ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Urša Zadnik (2016) Znanje in stališča dijakov programa Kmetijsko podjetniški tehnik o volkovih. Magistrsko delo.

Maja Zagradišnik (2018) Znanje učencev pri aritmetiki v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Pavel Zakal (2017) Učenje s poizvedovanjem na primeru vsebin tehnike in tehnologije razredne stopnje osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Zakrajšek (2018) Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu. Magistrsko delo.

Jona Zalar (2018) Prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Urša Zalar (2017) Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Maja Zalaznik (2018) Poučevanje zvoka z didaktičnimi igrami v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Sabina Zaleznik (2017) Oblikovanje in evalvacija aktivnosti za pouk naravoslovja na prostem v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Barbara Zaman (2018) Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev pri devetošolcih. Magistrsko delo.

Gloria Zaplatić (2015) Predstave petošolcev o travnikih kot ekosistemih. Magistrsko delo.

Manca Zaviršek (2015) Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika. Magistrsko delo.

Ines Završnik (2015) Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole. Magistrsko delo.

Neža Zdešar (2016) Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti. Magistrsko delo.

Natalija Zdovc (2018) Uporaba metode napovej-opazuj-razloži pri obravnavi temperature in toplote v 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Zgonc Možina (2018) Analiza in vrednotenje spletnih orodij za sprotno preverjanje znanja. Magistrsko delo.

Sanja Zgonec (2018) Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji. Magistrsko delo.

Špela Zobavnik (2016) Aksiomatska konstrukcija naravnih števil. Magistrsko delo.

Špela Zorec (2016) Ustvarjalnost razrednih učiteljev pri likovni umetnosti. Magistrsko delo.

Eva Zore (2018) Odnos razrednih učiteljev do poučevanja glasbene umetnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Katja Zupančič (2015) Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike. Magistrsko delo.

Lea Zupančič (2018) Slikaniški projekt s Kozlovsko sodbo v Višnji Gori. Magistrsko delo.

Marta Zupančič (2018) Ocena naravovarstvenega pomena ekstenzivnih travnikov na podlagi vrstne pestrosti dnevnih metuljev in kukavičevk v Beli krajini. Magistrsko delo.

Tanja Zupančič (2018) Stališča učiteljev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Magistrsko delo.

Tjaša Zupanič (2016) Vzgojno-izobraževalno delo učiteljev z nadarjenimi učenci v prvih dveh triletjih osnovne šole. Magistrsko delo.

Daniela Zupan (2016) Analiza in vrednotenje likovnih del pri predmetu likovna umetnost ter uporaba pristopa "Ways in". Magistrsko delo.

Darja Zupan (2016) Razumevanje barv skozi krajinsko umetnost pri učencih 1., 2. in 3. razreda. Magistrsko delo.

Ž

Nives Žabkar (2018) Stališča učencev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. Magistrsko delo.

Mateja Železnik (2018) Učiteljeva in učenčeva stališča do matematičnih nalog pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda. Magistrsko delo.

Katja Žibert (2017) Diferencirano urjenje Paukove učne strategije pri družbi v 5. razredu. Magistrsko delo.

Petra Žitko (2014) Odnos med učno samoregulacijo pri učenju angleščine in dosežki učencev šestega razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine. Magistrsko delo.

Urša Žitko (2018) Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah za učno šibkejše učence. Magistrsko delo.

Tea Žmavčič (2018) Izvedba in evalvacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri izbirnem predmetu organizmi v naravi in umetnem okolju. Magistrsko delo.

Lucija Žnidarič (2015) Pomen poldirektnega produkta v teoriji grup. Magistrsko delo.

Karmen Žugič (2018) Nekateri geometrijski problemi z lestvijo. Magistrsko delo.

Jelka Županec (2018) Nabori nestandardnih kock s standardno porazdeljeno vsoto pik. Magistrsko delo.

Tina Župan (2017) Značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev. Magistrsko delo.

Urša Žužek (2016) Priljubljenost vaj aerobike v primerjavi z gimnastičnimi vajami v uvodnem delu ure športa pri petošolcih. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:44 CET.