[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Magistrski študij > Poučevanje"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 213.

A

Ana Arh (2017) Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika. Magistrsko delo.

B

Metka Banič (2015) Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva. Magistrsko delo.

Petra Bašek (2016) Nevarne snovi, kot jih dojemajo osnovnošolci. Magistrsko delo.

Kaja Berlot (2016) Nordijsko smučanje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Jana Beronja (2017) Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Jolanda Bikić (2016) Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika. Magistrsko delo.

Anja Bizjak (2016) Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Valentina Bizjak (2015) Vloga muzeja pri spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine Emone v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Lara Brajer (2016) Odnos učencev petega razreda do angleške bralne značke. Magistrsko delo.

Anja Breznik (2015) Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta Šport. Magistrsko delo.

Doris Brne (2016) Načini izvajanja dodatne pomoči pri matematiki. Magistrsko delo.

Leona Brodar (2015) Besedila prekmurskih učencev 4. razreda iz eno- in dvojezične osnovne šole. Magistrsko delo.

Darja Buh (2015) Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Burkeljca (2016) Zmotne predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih. Magistrsko delo.

C

Terezija Ceferin (2016) Vivianijev izrek in njegove posplošitve. Magistrsko delo.

Zala Cerar (2016) Avtonomija učiteljev pri izbiri in rabi učnih gradiv za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Karmen Cimermančič (2017) Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Č

Polona Črep (2014) Svet petkotniških števil. Magistrsko delo.

D

Mojca Debeljak (2017) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk". Magistrsko delo.

Karin Debevec (2016) Prilagojeno izvajanje vsebin športa za učenca s slepoto in slabovidnostjo (študija primera). Magistrsko delo.

Sara Drožđek (2017) Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo. Magistrsko delo.

Tjaša Dulc (2016) Rezilientnost in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka. Magistrsko delo.

E

Ana Eržen (2016) Vpliv večkratnega branja slikanice brez besedila na pripovedovanje zgodbe. Magistrsko delo.

F

Katja Farkaš (2016) Razvijanje ustvarjalnosti pri književnosti v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ida Femc (2016) Primerjava med realno in p-adično analizo. Magistrsko delo.

Andreja Filipič (2016) Učenje računalništva brez računalnika v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

G

Laura Gabrič (2016) Mnenje učencev o različnih vrstah elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport. Magistrsko delo.

Tina Gačnik (2016) Povezovanje vsebin iz merjenja z različnimi poklici v 5. razredu. Magistrsko delo.

Katja Gašperič (2016) Z didaktično igro razvijajmo predopismenjevalne zmožnosti. Magistrsko delo.

Tevž Globokar (2016) Raziskovanje s hidrogeli kot obogatitvena dejavnost pri pouku naravoslovja in tehnike za učence petega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Godeša (2016) Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju. Magistrsko delo.

Debora Gorjan (2016) Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. Magistrsko delo.

Špela Grdadolnik (2016) Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati. Magistrsko delo.

Rozalija Grešak (2015) p-adična števila. Magistrsko delo.

Ana Gril (2016) Vpliv izkustvenega učenja na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih. Magistrsko delo.

Neja Grohar (2016) Medgeneracijsko poučevanje angleščine kot tujega jezika. Magistrsko delo.

Katarina Grom (2015) Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Greta Grošelj (2016) Doseganje standardov znanja pri družboslovnih temah v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

H

Klaudija Habjan (2016) Analiza karakteristik študentov glede na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja. Magistrsko delo.

Monika Hadalin (2016) Energijski procesi pri modelu sončnega kolektorja. Magistrsko delo.

Miha Henigsman (2016) Učenje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov. Magistrsko delo.

Renata Himelrajh (2016) Pravljica kot sredstvo razreševanja konfliktov identitete v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Barbara Hočevar (2015) Mnenje študentov o predmetu šport v osnovni in srednji šoli. Magistrsko delo.

Medita Huskić (2015) Strokovna in didaktična ustreznost spletnih učnih priprav za predmet šport. Magistrsko delo.

I

Neža Iglič (2016) Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

J

Arnela Jahić (2016) Pomoč staršev otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in socialno-ekonomski status družine. Magistrsko delo.

Maja Jakič (2017) Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo.

Tjaša Jaklin (2016) Stališča učencev do uporabe didaktičnih pripomočkov pri učenju matematike. Magistrsko delo.

Bernarda Jamnik Zupančič (2016) Kariološka analiza skupine gozdne spominčice (Myosotis sylvatica agg.). Magistrsko delo.

Sara Janže (2016) Stališča in znanje osnovnošolcev celjske regije o gensko spremenjenih organizmih. Magistrsko delo.

Amela Jašarević (2016) Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo. Magistrsko delo.

Tina Jeraj (2016) Naravoslovni spodrsljaji v animiranih filmih in risankah. Magistrsko delo.

Urška Jeraj (2016) Glasba kot sredstvo za lažje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti. Magistrsko delo.

Tina Jerič (2016) Vloga likovnih spremenljivk v razvoju otroške risbe. Magistrsko delo.

Nina Jerina (2015) Najpogostejše napake učencev pri izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Rebeka Jerman (2016) Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe. Magistrsko delo.

Katarina Jordan (2016) Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici. Magistrsko delo.

Alenka Juhant (2015) Tekoči dušik in obravnava lastnosti snovi v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Juraja (2016) Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo.

Natalija Juvan (2016) Vpliv digitalne kompetence študenta na rezultate projektnega učnega dela v računalniško podprtem okolju. Magistrsko delo.

K

Ana Kalan (2015) Uporaba zvezka pri predmetu Družba v 4. in 5. razredu z vidika sodobnega pouka. Magistrsko delo.

Ana Kastelec (2016) Nadarjeni učenci pri pouku družbe v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Ana Kavčič (2017) Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Manca Kavčič (2016) Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Klara Kejžar (2016) Družabno življenje ljubljanskih meščanov v prvi polovici 20. stoletja kot vsebina pri pouku družbe. Magistrsko delo.

Katja Kek (2016) Stališča staršev o shemi šolskega sadja in zelenjave. Magistrsko delo.

Alenka Klemenc (2015) Bralni interesi in (po)govor o književnem besedilu v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Klinc (2017) Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Tjaša Klinkon (2016) Zanimanje mladostnikov za biološke teme. Magistrsko delo.

Katja Klodič (2015) Didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Zala Klopčič (2016) Učenci 6. razreda osnovne šole kot različni profili bralcev v angleščini. Magistrsko delo.

Marjanca Komar (2015) Predstave o sencah razsežnih svetil. Magistrsko delo.

Alen Kopić (2015) Stališča učiteljev računalništva do računalniškega izobraževanja v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tjaša Koporec (2016) Izkušnje učiteljev in učencev z delom v paru. Magistrsko delo.

Katja Koprivšek (2016) Prednosti in slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli. Magistrsko delo.

Urška Korelec (2016) Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Laura Koren (2016) Vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine v prvem razredu po metodi CLIL. Magistrsko delo.

Kaja Kosmač (2015) Primerjava učinkovitosti sijalk pri poučevanju tehnoloških vsebin. Magistrsko delo.

Alja Košar (2016) Interakcija med barvo in risbo v likovnem prostoru. Magistrsko delo.

Nina Kovač (2016) Razred kot socialna skupina in vodenje razreda. Magistrsko delo.

Barbara Kramžar (2016) Vrednotenje različnih pristopov poučevanja lipidov. Magistrsko delo.

Mateja Kranjc (2015) Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. Magistrsko delo.

Urša Krašovec (2016) Znanje osnovnošolcev o gozdu ter njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih storitev. Magistrsko delo.

Helena Krnc (2016) Gledališče v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Krušič (2016) Kompetence učiteljev za izvajanje športne aktivnosti v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo.

Špela Kržišnik (2015) Vpliv selena na transport živega srebra vzdolž prehranjevalne verige. Magistrsko delo.

Gašper Kump (2016) Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju malega rokometa. Magistrsko delo.

Meta Kurent Golob (2017) Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ʺVzgoja za življenjeʺ. Magistrsko delo.

Jasna Kvenderc (2016) Določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike. Magistrsko delo.

L

Anja Lahne (2015) Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anja Lahne (2015) Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Lucija Lah (2016) Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Magistrsko delo.

Maja Lah (2015) Odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta Gospodinjstvo. Magistrsko delo.

Tina Lavrič (2015) Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini. Magistrsko delo.

Teja Lavtižar (2016) Odnos mladostnikov do biologije. Magistrsko delo.

Urša Lesar (2015) Pomen barvnih modelov za poučevanje o barvi v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Alma Lončar (2015) Povezanost med gibalnimi aktivnostmi in znanjem angleščine pri učencih 4. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Neža Lončar (2015) Ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. Magistrsko delo.

Jerneja Lovrač (2015) Preživljanje prostega časa otrok v Zasavju po letu 1945. Magistrsko delo.

Anja Lukančič in Marjeta Por (2015) Opazovanje ravnanj učiteljice/učitelja v razredu in spol učencev. Magistrsko delo.

M

Nina Magister (2016) Socialni in čustveni vidiki razvoja nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Markovčić (2016) Povezanost med slušnim razumevanjem in uporabo slikanice pri pouku angleščine v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Sara Masnec (2017) Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja. Magistrsko delo.

Martina Mauhar (2016) Doživljanje Pavčkove pripovedne pesmi pred vstopom v prvi razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Mavec (2016) Strategije reševanja matematičnih problemov v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Irma Mavrič (2016) Vpliv feritnih nanodelcev na sintezo fotosinteznih pigmentov, fotokemično učinkovitost in oksidativni stres pri sončnici. Magistrsko delo.

Ines Medved (2015) Vpeljava načela vključitev in izključitev z razlago na daljavo. Magistrsko delo.

Alenka Mehle (2015) Vpliv predhodnih eksperimentalnih izkušenj na razumevanje svetlobe. Magistrsko delo.

Jasmina Melavc (2017) Bralne navade podeželskih in mestnih otrok. Magistrsko delo.

Saša Mencin (2017) Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda. Magistrsko delo.

Maja Menič (2016) Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Mesec (2015) Učinkovitost didaktičnih iger pri spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Saša Mezek (2016) Vpliv piktogramov na dojemanje dovoljenih in prepovedanih dejavnosti v zavarovanih območjih narave med četrtošolci in petošolci. Magistrsko delo.

Sara Mihalič Deškovič (2016) Dojemanje arhitekturnega objekta v očeh prebivalcev v ožjem urbanem prostoru. Magistrsko delo.

Tjaša Mihelič (2016) Vpliv družinskega branja pravljic na bralno pismenost otrok. Magistrsko delo.

Beti Mikuž (2016) Merjenje sežigne toplote lesnih energentov v okviru pouka tehniških vsebin. Magistrsko delo.

Nace Mirosavljević (2016) Poučevanje linearne perspektive ob uporabi Dürerjevega modela. Magistrsko delo.

Klara Mlinar (2016) Pisanje domačih nalog in utrjevanje matematičnega znanja v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo.

Katja Mohar (2015) Pomen grafičnih organizatorjev pri oblikovanju slike pojma. Magistrsko delo.

Špela Mramor (2015) Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Karin Mugerli (2015) Likovna prvina svetlo-temno v globokem tisku. Magistrsko delo.

Kim Munih (2017) Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline. Magistrsko delo.

Špela Murn (2016) Razumevanje in odnos do evolucije pri slovenskih in irskih mladostnikih. Magistrsko delo.

N

Neja Nahtigal (2016) Vrstniško učenje elektrike in magnetizma v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Novak Trobentar (2016) Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Ines Novak (2016) Odzivi učencev na didaktične igre pri obravnavi gibanja pri predmetu Spoznavanje okolja. Magistrsko delo.

Marko Novak (2016) Evropska unija pri predmetih spoznavanje okolja in družba v osnovni šoli. Magistrsko delo.

O

Maša Oplotnik (2016) Zaznave osem- do desetletnih učencev angleščine o nalogah višjih taksonomskih ravni pri pouku vsebinsko in jezikovno integriranega učenja. Magistrsko delo.

Andreja Osredkar (2016) Vrednotenje okolju prijaznega delovanja in znanja o okoljskih problemih pri osnovnošolcih. Magistrsko delo.

P

Agnes Pajsar (2017) Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev. Magistrsko delo.

Mojca Pažon (2016) Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi. Magistrsko delo.

Natalija Pernuš (2016) Povezanost med gibalnimi dejavnostmi in znanjem angleščine pri učencih drugega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Andreja Petan (2015) Prepoznavanje jezikovne učljivosti za angleščino pri učencih petega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Nika Petelin (2015) Weierstrassov izrek in Mittag-Lefflerjev izrek. Magistrsko delo.

Ana Peterka (2016) Socialna sprejetost otrok priseljencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tanja Petrušič (2015) Mnenje učencev 3. razredov o predmetu šport. Magistrsko delo.

Nataša Pibernik (2016) Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nina Pihler (2016) Izražanje strahu in gnusa študentov do izbranih živali in njihova pripravljenost za delo z njimi. Magistrsko delo.

Mojca Planinc (2016) Kako prvošolci pojmujejo dobrega učitelja. Magistrsko delo.

Mateja Podgorelec (2014) Tlak in vzgon v nacionalnem preverjanju znanja. Magistrsko delo.

Manca Pogladič (2016) Razlike med spoloma pri računalništvu v povezavi s tekmovanjem Bober. Magistrsko delo.

Mateja Poklukar (2015) Vedenje učencev v različnih šolskih kontekstih. Magistrsko delo.

Barbara Premoš (2015) Prehranske navade osnovnošolskih učiteljev in njihov odnos do zdravega načina prehranjevanja. Magistrsko delo.

Jože Premru (2015) Minimizacija vsote obteženih razdalj v evklidski ravnini. Magistrsko delo.

R

Erika Razpet (2016) Združevanje slikanja in fotografije kot pot k razumevanju abstrakcije. Magistrsko delo.

Ana Rejec (2016) Medpodročno povezovanje med risanjem in kiparstvom. Magistrsko delo.

Polona Rems (2016) Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri bodočih učiteljih razrednega pouka. Magistrsko delo.

Blažka Riosa (2016) Tlakovanje z zvezdastimi mnogokotniki. Magistrsko delo.

Manca Roblek (2016) Učinkovitost učenja prostorske geometrije s 3D računalniškimi programi. Magistrsko delo.

Urška Rode (2015) Primerjava raziskav in učiteljevih pojmovanj učinkovitega pouka. Magistrsko delo.

Mojca Rolih (2016) Učinki treninga socialno-interaktivnih veščin na nasilno vedenje učencev 4. razreda. Magistrsko delo.

Anna Roversi (2014) Jezikovne zmožnosti učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji. Magistrsko delo.

Simona Ruf (2016) Vpliv UV sevanja in selena na lastnosti hibridne ajde. Magistrsko delo.

S

Naja Savarin (2016) Obravnava slovstvene folklore v četrtem razredu osnovne šole v Obalno-Kraški regiji. Magistrsko delo.

Neža Sedej (2015) Primerjava stališč do žuželk in znanja o žuželkah pri osnovnošolcih in bodočih učiteljih. Magistrsko delo.

Azra Selimanović (2016) Psihična in fizična zloraba otroka v družini in znaki zlorab v šoli. Magistrsko delo.

Jasmina Selko (2015) Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Shrestha (2015) Razumevanje podobnosti zgradbe likovnega in besednega (slovenskega) jezika učencev 9. razreda. Magistrsko delo.

Andreja Simčič (2016) Družboslovne vsebine v drugem triletju osnovne šole na primeru podjetja Salonit Anhovo. Magistrsko delo.

Erika Sitar (2016) Obravnava učencev glede na spol v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Tina Skrt (2016) Obravnava učinkovitosti vetrnih turbin, temelječa na induktivnih učnih strategijah. Magistrsko delo.

Katja Skubic (2016) Teoretični in didaktični vidiki verižnih ulomkov. Magistrsko delo.

Ana Slanc (2016) Razumevanje difuzije in osmoze pri bodočih profesorjih biologije. Magistrsko delo.

Gregor Spačal (2016) Matematično ozadje algoritma PageRank. Magistrsko delo.

Tanja Stanić (2015) Izvedba oddaljenega laboratorija preko GSM komunikacije s primeri uporabe pri šolskem eksperimentalnem delu. Magistrsko delo.

Estera Stojko (2016) Pevski repertoar v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Barbara Stopar (2016) Računalniške dejavnosti v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Klavdija Stražar (2016) Učne strategije, testna anksioznost in učna uspešnost učencev pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli. Magistrsko delo.

Anja Stroj (2016) Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

Sanja Subašić (2015) Diski na stranicah mnogokotnikov. Magistrsko delo.

Jasmina Subič (2015) Izvajanje individualizacije in diferenciacije pri predmetu šport v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Svetičič (2015) Prepoznavanje vlog in funkcij gozda v izbranih odlomkih Slave vojvodine Kranjske pri devetošolcih. Magistrsko delo.

Š

Teja Šavs (2015) Igre iz sestavljanja računskih komponent. Magistrsko delo.

Vanja Šenica (2014) Minuta za zdravje v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Mojca Šilc (2015) Poučevanje z lutko v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Veronika Šinigoj (2015) Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije. Magistrsko delo.

Tjaša Šinkovec (2016) Prehranjevalne navade osnovnošolcev v Sloveniji in na Malti. Magistrsko delo.

Mateja Šmid (2016) Prehranska pismenost osnovnošolcev. Magistrsko delo.

Lucija Štebe (2015) Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za spodbujanje gibalnih dejavnosti pri športu. Magistrsko delo.

Andrejka Štimpfel (2015) Didaktični pristop pri pouku književnosti za učenca priseljenca v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tajda Štrukelj (2015) Učne analitike v izobraževanju. Magistrsko delo.

Irena Šurla (2016) Razumevanje in sprejemanje evolucije med osnovnošolci na Dolenjskem. Magistrsko delo.

Tanja Šušteršič (2016) Vpliv razteznih vaj na pozornost učencev v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Švajger (2015) Pesmi pri pouku angleščine v prvem in drugem triletju slovenskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

T

Rajko Tekalec (2016) Uporaba televizije in drugih medijev pri pouku in učenju izven šole. Magistrsko delo.

Andreja Tomc (2016) Mnenja in izkušnje staršev na področju obravnave nadarjenih učencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Vanja Tomšič (2015) Mnenje staršev primorsko-notranjske regije o predmetu šport. Magistrsko delo.

U

Anita Udir (2016) Prilagojeno izvajanje vsebin za učenca s spino bifido in hidrocefalusom pri pouku športa (študija primera). Magistrsko delo.

Jana Urh (2016) Sodelovalno učenje pri slovenščini v osnovni šoli. Magistrsko delo.

V

Sanja Valenčak (2015) Znanje in odnos osnovnošolcev do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku, Slovenija. Magistrsko delo.

Špela Velše (2016) Revizija skupine alpske spominčice (Myosotis alpestris agg.) v Sloveniji in sosednjih državah. Magistrsko delo.

Alja Vencelj (2017) Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Eva Vidmar (2016) Vpliv izkušenj učiteljev razrednega pouka na njihovo mnenje o vključevanju šolskega vrta v pouk. Magistrsko delo.

Gloria Vidmar (2017) Funkcijski prostori, odvod in integral. Magistrsko delo.

Lucija Vidmar (2015) Stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode razlage pripovedovanja. Magistrsko delo.

Špela Vovk (2015) Zaznave študentov o njihovem znanju angleščine pri uporabi metode poslušanje ob branju. Magistrsko delo.

Ana Vrenko (2016) Skrbi staršev glede šolanja njihovih otrok v prvem triletju osnovne šole in vloga učiteljev. Magistrsko delo.

Danica Vrtačnik (2016) Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu. Magistrsko delo.

Z

Maruša Zabukovec (2016) Prepoznavanje ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Urša Zadnik (2016) Znanje in stališča dijakov programa Kmetijsko podjetniški tehnik o volkovih. Magistrsko delo.

Gloria Zaplatić (2015) Predstave petošolcev o travnikih kot ekosistemih. Magistrsko delo.

Manca Zaviršek (2015) Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika. Magistrsko delo.

Ines Završnik (2015) Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole. Magistrsko delo.

Neža Zdešar (2016) Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti. Magistrsko delo.

Špela Zobavnik (2016) Aksiomatska konstrukcija naravnih števil. Magistrsko delo.

Špela Zorec (2016) Ustvarjalnost razrednih učiteljev pri likovni umetnosti. Magistrsko delo.

Katja Zupančič (2015) Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike. Magistrsko delo.

Tjaša Zupanič (2016) Vzgojno-izobraževalno delo učiteljev z nadarjenimi učenci v prvih dveh triletjih osnovne šole. Magistrsko delo.

Daniela Zupan (2016) Analiza in vrednotenje likovnih del pri predmetu likovna umetnost ter uporaba pristopa "Ways in". Magistrsko delo.

Darja Zupan (2016) Razumevanje barv skozi krajinsko umetnost pri učencih 1., 2. in 3. razreda. Magistrsko delo.

Ž

Petra Žitko (2014) Odnos med učno samoregulacijo pri učenju angleščine in dosežki učencev šestega razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine. Magistrsko delo.

Lucija Žnidarič (2015) Pomen poldirektnega produkta v teoriji grup. Magistrsko delo.

Urša Žužek (2016) Priljubljenost vaj aerobike v primerjavi z gimnastičnimi vajami v uvodnem delu ure športa pri petošolcih. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 24. apr. 2017 01:24:41 CEST.