[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za področje "Bolonjski študij > Študijski program prve stopnje - univerzitetni > Dvopredmetni učitelj > Biologija - Kemija"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 78.

B

David Baler Petrović (2018) Pojavljanje in pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ob reki Ledavi. Diplomsko delo.

Petra Bašek (2013) Spremembe gradientov vlažnosti in temperatur tal na območju Petelinjskega jezera. Diplomsko delo.

Tjaša Bergant (2016) Acetilholinesterazna aktivnost v vodnem ekstraktu gobe bukov ostrigar (Pleurotus ostreatus). Diplomsko delo.

Petra Bezeljak (2016) Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne redkvice in trstikaste bilnice. Diplomsko delo.

Nina Brudar (2015) Vpliv kobalt feritnih nanodelcev na rast sončnice (Helianthus annuus L.). Diplomsko delo.

D

Tjaša Dernikovič (2014) Vsebnosti težkih kovin v izbranih rastlinskih vrstah s Cerkniškega jezera. Diplomsko delo.

Denisa Durić (2014) DNazna aktivnost DNaze I iz goveje trebušne slinavke in podenote B bakterijskega citotoksina CdtABC. Diplomsko delo.

E

Tina Erznožnik (2015) Odbojni spektri in fotokemična učinkovitost pri navadnem rogovilarju (Pseudevernia furfuracea Zopf.). Diplomsko delo.

F

Tina Fabijan (2017) Revizija rodu diplotaxis (Brassicaceae) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Ana Ferjančič (2017) Vezava fluorescenčno označenih egerolizinov, ostreolizina A in erilizina A na in vitro kulturo diferenciranih živčnih celic in na celice človeške ustne sluznice. Diplomsko delo.

Katja Fink (2015) Vpliv zaporednega teka in počitka na srčno frekvenco ter uporaba aplikacije Sports tracker kot motivacijsko sredstvo za učence. Diplomsko delo.

Tina Fornazarič (2017) Selitvena dinamika vrtne penice (Sylvia Borin) v Sloveniji na podlagi obročkovalskih podatkov. Diplomsko delo.

G

Špela Gaberšek (2016) Biologija in ogroženost petelinčka (Zerynthia polyxena) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Nika Glavina (2018) Razumevanje konceptov živega in živali med slovenskimi in gambijskimi učenci. Diplomsko delo.

Tanja Gnidovec (2017) Vezava izbranih fluorescenčno označenih egerolizinov, ostreolizina A in erilizina A na in vitro kulturo nediferenciranih živčnih celic in človeške celice ustne sluznice. Diplomsko delo.

Taja Gorenšček (2018) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o sklepih pri človeku. Diplomsko delo.

Debora Gorjan (2015) Motiviranost dijakov za učenje naravoslovja. Diplomsko delo.

H

Ines Horvat (2017) Fizikalno kemijske lastnosti vodnih raztopin deciltrimetilamonijevega dekanoata. Diplomsko delo.

Matic Hrastar (2016) Selektivne redukcije pripojenih piran-2-onov. Diplomsko delo.

Maruša Hribar Skubic (2017) Načini razmnoževanja invazivnih tujerodnih rastlin v Sloveniji. Diplomsko delo.

J

Bernarda Jamnik Zupančič (2014) Izbira primernih rastlin za obravnavo zgradbe stebla pri pouku naravoslovja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Staša Jerman Zagorc (2017) Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru kromatografije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

K

Tatjana Keržan (2016) Analiza oocitov v testisih človeške ribice (Proteus anguinus). Diplomsko delo.

Nika Klobučar (2018) Analiza vrstne sestave rastlin v domačih zeliščnih likerjih. Diplomsko delo.

Tina Klun (2014) Ozaveščenost osnovnošolcev o pomenu aditivov v prehrani. Diplomsko delo.

Anita Kočevar (2016) Uporaba videoposnetkov v angleščini pri pouku kemije v 9. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tadeja Kosi (2017) Strupenost in učinki vodne raztopine natrijevega klorata(I) na vodne bolhe (Daphnia magna). Diplomsko delo.

Tjaša Košir (2015) Vpliv feritnih nanodelcev na rast rdeče ptujske čebule. Diplomsko delo.

Saša Kramar (2014) Vpliv izvlečkov vrbe na fotosintezna barvila v japonskem dresniku (Fallopia japonica). Diplomsko delo.

Urša Krašovec (2013) Motiviranje za učenje kemije z eksperimentiranjem doma. Diplomsko delo.

Marinka Kržič (2015) Vpliv svinca na rast in razvoj ranega mošnjaka (Noccaea praecox Wulf). Diplomsko delo.

Špela Kržišnik (2013) Vsebnosti živega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije. Diplomsko delo.

L

Špela Likovič (2018) Znanje učencev 6. in 7. razreda osnovne šole o celici. Diplomsko delo.

Erika Lončar (2016) Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji o evoluciji človeka. Diplomsko delo.

M

Hrvoje Malkoč (2018) Gostota in viskoznost binarnih mešanic etanola in metanola. Diplomsko delo.

Katja Malovrh (2016) Razlikovanje vrst jagodnjakov (Fragaria L.) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Urša Malovrh (2016) Optične lastnosti listov rožmarinolistne vrbe. Diplomsko delo.

Alenka Medved (2014) Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst med učenci 7. in 9. razredov izbrane osnovne šole. Diplomsko delo.

Nejc Mesesnel (2017) Tekmovanja iz naravoslovja in tekmovalnost učencev v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tilen Miklavčič (2018) Jetrenjaki iz rodu Conocephalum v Sloveniji. Diplomsko delo.

Mitja Močilar (2015) Biologija in ogroženost sviščevega mravljiščarja (Lepidoptera: Lycaenidae) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Kim Munih (2013) Kvalitativni testi za določanje anorganskih kislin. Diplomsko delo.

Tanja Murn (2016) Vpliv različnih združb talnih mikroorganizmov na privzem živega srebra pri sončnici (Helianthus annuus L.). Diplomsko delo.

N

Ksenija Nerat (2016) Učna diferenciacija in individualizacija pri eksperimentalnem delu v okviru pouka kemije. Diplomsko delo.

Anja Novak (2015) Vpliv sezone na spreminjanje optičnih lastnosti velikega zimzelena. Diplomsko delo.

O

Urška Oder (2015) Analiza elementov zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Diplomsko delo.

P

Aleš Peternelj (2014) Bioplastika: eksperimentalno delo v šolskem laboratoriju. Diplomsko delo.

Vanja Petrena (2016) Primerjava neposrednih in posrednih merilcev plenilstva v različnih populacijah primatov. Diplomsko delo.

Mateja Piberčnik (2014) Vpliv invazivne tujerodne vrste oljna bučka na fizikalne razmere v habitatu. Diplomsko delo.

Monika Podpac (2015) Osveščenost prebivalcev Bleda in okolice o zebrasti školjki Dreissena polymorpha v Blejskem jezeru. Diplomsko delo.

Ana Posavec (2017) Učinkovitost uporabe modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Maja Prešern (2016) Strah in poznavanje strig (Chilopoda) pri slovenskih osnovnošolcih. Diplomsko delo.

R

Lucija Razinger (2018) Stališča osnovnošolcev do kačjih pastirjev. Diplomsko delo.

Žan Rode (2018) Učinkovitost učenja s pomočjo učbenika v 7. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Bojana Ropret (2014) Vpliv invazivne tujerodne vrste žlezava nedotika na okoljske razmere na rastišču. Diplomsko delo.

S

Tamara Sakovič (2016) Primerjava stališč osnovnošolcev do uporabe tiskanih in elektronskih učbenikov pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Tjaša Smrdel (2013) Projektno učno delo pri pouku kemije. Diplomsko delo.

Tjaša Sovdat (2015) Optične lastnosti steljke lišaja Pseudevernia furfuracea. Diplomsko delo.

Sandra Starešinič (2016) Sinteza biodizla iz lipidov alg. Diplomsko delo.

Valentina Stojilkovič (2017) Vpliv kompostiranja na kaljivost pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia L.). Diplomsko delo.

Alenka Stražar (2015) Percepcija kemije v javnosti. Diplomsko delo.

Špela Svetičič (2014) Prikaz prirejenega sproščanja učinkovin z alginatnimi mikrosferami v šolskem laboratoriju. Diplomsko delo.

Š

Leo Šamanić (2017) Spremembe v jadranski ihtiofavni: izbrane vrste rib, njihov socio-ekonomski pomen in mogoči vpliv na ekosistem Jadranskega morja. Diplomsko delo.

Anja Šterk (2014) Vpliv izvlečkov vrbe na antioksidativne encime v japonskem dresniku (Fallopia japonica). Diplomsko delo.

Irena Šurla (2013) Priprava plazmidnih konstruktov za preučitev promotorske aktivnosti genov bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Diplomsko delo.

T

Ana Tadl (2016) Vloga učitelja pri poučevanju dolgotrajno bolnih otrok. Diplomsko delo.

Simona Trček (2013) Makrofiti reke Ljubljanice. Diplomsko delo.

Lucija Treven (2016) Revizija skupine navadne grašice (Vicia sativa agg.) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Primož Trontelj (2017) Bakrove(II) koordinacijske spojine s kinaldinatom in alkoholamini. Diplomsko delo.

U

Ines Uršnik (2015) Priprava poskusa fermentacije boze - pijače z Bližnjega Vzhoda. Diplomsko delo.

V

Špela Velše (2014) Ocena prisotnosti pigmentnih skupkov v jajčnikih močerila. Diplomsko delo.

Luka Vinko (2017) Vpliv poli-L-lizina na urotelij sečnega mehurja miši. Diplomsko delo.

Marko Vrbec (2018) Vsebinska analiza nacionalnega preverjanja znanja iz biologije 2017. Diplomsko delo.

Z

Jana Zajc (2018) Vzpostavljanje discipline v sodobni osnovni šoli. Diplomsko delo.

Urša Založnik (2013) Kvalitativni testi za določevanje anorganskih baz. Diplomsko delo.

Nina Zupanc (2018) Pomen zunanjih preverjanj znanja iz vidika učiteljev kemije v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Marta Zupančič (2016) Biologija in ogroženost velikega frfotavčka (Leptidea morsei) v Sloveniji. Diplomsko delo.

Ž

Mojca Žemlja (2017) Vpliv izvlečkov japonskega dresnika na rast korenin vrtne redkvice. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 01:24:38 CET.