[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 44.

Neža Pavli (2018) Prepoznavanje in odziv vzgojiteljev ter strokovnih delavcev na težavno vedenje otrok v predšolskem odbobju. Magistrsko delo.

Marina Laharnar (2018) Mala hiša: primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. Magistrsko delo.

Monika Kalman (2018) Zaposlitveni klub za mlade kot oblika pomoči mladim brezposelnim. Magistrsko delo.

Dita Debeljak (2017) Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Tjaša Pikl (2017) Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji. Magistrsko delo.

Petra Putre (2017) Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo. Magistrsko delo.

Katja Krašovec (2017) Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Tanja Vajdl (2016) Sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe. Diplomsko delo.

Bojana Klančičar (2016) Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. Diplomsko delo.

Metka Macura (2016) Doživljanje očetove odsotnosti z očmi odraslih moških. Diplomsko delo.

Mojca Koritnik (2016) Pomen socialnega kapitala pri prehodu diplomantov družboslovnih smeri na trg dela. Diplomsko delo.

Tina Medved (2016) Moteča vedenja v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Aljoša Lapanja (2016) Obravnava otrok in mladostnikov na psihiatričnem oddelku pod posebnim nadzorom. Diplomsko delo.

Polona Kotnik (2016) Reševanje konfliktov med učenci s pomočjo vrstniške mediacije. Diplomsko delo.

Milenka Poljanec Bohnec (2016) Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov s sladkorno boleznijo. Magistrsko delo.

Boris Hartman (2016) Socialnopedagoška obravnava izstopajočega in konfliktnega vedenja med poukom z vidika samouravnalnih sistemov. Magistrsko delo.

Maja Zovko Stele (2016) Stališča delodajalcev do zaposlovanja invalidov. Magistrsko delo.

Denis Grcić (2016) Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb. Doktorska disertacija.

Štefan Petkovšek (2016) Doživljanje izobraževanja dijakov v srednji poklicni in strokovni šoli. Magistrsko delo.

Jera Telič (2016) Pomen prisotnosti psa v vzgojnih zavodih: terapija s psi v VZ Planina. Magistrsko delo.

Urška Stepišnik (2016) Učiteljeva avtoriteta z vidika učencev in učiteljev. Magistrsko delo.

Edita Bajramlić (2016) Težave v duševnem zdravju in uporaba spletnih socialnih omrežij pri mladostnikih. Magistrsko delo.

Tjaša Resnik (2015) Stališča delodajalcev do zaposlovanja gibalno oviranih oseb. Diplomsko delo.

Ajda Strnad (2015) Svetovalne delavke na osnovni šoli in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje. Diplomsko delo.

Tea Grill (2015) Profesionalna identiteta socialnih pedagogov. Magistrsko delo.

Monika Pavlović (2014) Vzgojni zavod skozi oči otrok in mladostnikov. Diplomsko delo.

Alja Kumar (2014) Čustvene in vedenjske težave/motnje v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nataša Vtič (2014) Ustreznost ostajanja otrok s kognitivnimi primanjkljaji v večinski osnovni šoli z vidika izvajalcev dodatne strokovne pomoči. Diplomsko delo.

Jera Telič (2014) Otroci izpadli iz sistema: avtoagresivna in heteroagresivna motnja. Diplomsko delo.

Tjaša Sotlar (2014) Osnovna šola in produkcija spolnih identitet. Diplomsko delo.

Tina Čampa (2014) Mladinski center v občini Ivančna Gorica - da ali ne?. Diplomsko delo.

Mateja Benedik (2013) Ženska med družino in kariero. Diplomsko delo.

Manca Farkaš (2013) Doživljajska pedagogika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Manca Šoštarić (2013) Dojemanje ljubezni in partnerstva različnih generacij v postmoderni družbi. Diplomsko delo.

Janja Šetor (2013) Razumevanje in odzivanje vzgojiteljev na moteče vedenje otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Tea Grill (2013) Vpliv prostovoljnega dela na strokovno identiteto socialnega pedagoga. Diplomsko delo.

Iva Radulović (2013) Postpenalna obravnava v Španiji. Diplomsko delo.

Neža Černe (2013) Vpliv sodobne vzgoje na razvoj narcističnih motenj. Diplomsko delo.

Špela Počivalšek (2013) Kako očetova odsotnost vpliva na otroka?. Diplomsko delo.

Tamara Jelen (2013) Biblioterapija v socialnopedagoškem delu. Diplomsko delo.

Urška Stepišnik (2013) Agresivnost. Diplomsko delo.

Kaja Lipovec (2013) Agresivni otrok in terapija s pomočjo konja kot oblika pomoči. Diplomsko delo.

Marjan Gradišar (2013) Stališča vzgojiteljev do aktivnega vključevanja staršev v proces vzgoje v vzgojnih zavodih. Magistrsko delo.

Uroš Verbovšek (2011) Participacija mladih v institucionalnih oblikah pomoči. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 12:21:54 CEST.