[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 47.

Nina Lapanja (2018) Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Letricija Linardić (2018) Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji. Doktorska disertacija.

Miroslav Huzjak (2018) Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

Tina Kolar (2017) Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji. Magistrsko delo.

Mojca Žveglič Mihelič (2017) Metodološki vidiki notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Martina Kač Nemanič (2017) Učinki inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne ustvarjalnosti pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli. Doktorska disertacija.

Janja Kump (2016) Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Bojana Krašovec (2016) Vloga sodobne likovne umetnosti pri razvijanju likovne ustvarjalnosti in ekološke osveščenosti pri učencih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Ksenija Pirih Tavčar (2016) Opisno ocenjevanje pri predmetu Šport. Magistrsko delo.

Gabrijela Kverh (2016) Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Helena Korošec (2015) Lutka in socialni odnosi v vrtcu. Doktorska disertacija.

Helena Klobasa (2015) Negativni stres pri strokovnih delavcih v vrtcih. Magistrsko delo.

Alenka Vidrih (2015) Vpliv dramske dejavnosti na zmožnost sporazumevanja in raven osebnega zadovoljstva. Specialistično delo.

Pavlica Žanet (2015) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Zarja Trček (2015) Vpliv zgodovine in razvoja gospodarstva na življenje in delo na Osnovni šoli Gornji Logatec. Magistrsko delo.

Manuela Medič (2015) Poklicna orientacija učencev in učenk s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Karmen Švajger Savič (2015) Samoregulacija učenja gimnazijcev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Marta Rogelj Lipoglavšek (2015) Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev jugovzhodne Slovenije. Magistrsko delo.

Sabina Krajnc (2014) Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije. Magistrsko delo.

Ana Srpčič (2014) Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Zlata Tomljenović (2014) Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje. Doktorska disertacija.

Špela Rojc (2014) Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso. Magistrsko delo.

Kristina Višaticki (2014) Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Štefanija Pavlic (2014) Projekt Fibonacci kot podpora uvajanju naravoslovja v vrtcih. Magistrsko delo.

Sabina Konkolič (2014) Prader-Willijev sindrom: vzgojno-izobraževalni profil. Magistrsko delo.

Katarina Lenič (2014) Obravnava učenke z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Nika Trobec (2013) Presoja domačih nalog z vidika učencev z učnimi težavami in učno uspešnih učencev. Diplomsko delo.

Mateja Ivanič (2013) Primerjava sodelovalnega učenja in frontalne učne oblike pri pouku naravoslovja v sedmem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Karmen Dervarič (2013) Usposobljenost učiteljev za diferenciacijo pri učencih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Maja Bregar (2013) Naloge razrednika v osnovni šoli in usposobljenost učiteljev za to vlogo. Magistrsko delo.

Andreja Černel (2013) Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa. Magistrsko delo.

Judita Nemeček (2013) Kulturna dediščina - ljudska pesem v Litiji. Magistrsko delo.

Maja Tamše (2013) Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v večinskih šolah. Magistrsko delo.

Vanja Guček (2013) Uporaba didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Majda Vehovec (2012) Evalvacija dela z nadarjenimi učenci. Magistrsko delo.

Tina Ušeničnik (2012) Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.

Sandra Osolnik (2012) Ekskurzija in delo na prostem. Diplomska naloga.

Veronika Rošer (2012) Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Petra Vesel (2012) Delo z nadarjenimi otroki v vrtcu. Diplomska naloga.

Daša Lokar (2012) Istospolno starševstvo. Diplomska naloga.

Ines Hasić (2012) Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov. Diplomsko delo.

Anita Smole (2012) Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Fabijana Štih (2012) Izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Mija Selič (2012) Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Mateja Jerina Gubanc (2012) Vloga vzgojitelja v bolnišnici. Magistrsko delo.

Janja Kocbek (2011) Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko delo.

Oto Vogrin (2011) Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 03:58:24 CEST.