[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | C | Č | D | Đ | E | G | H | I | J | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Število vnosov: 54.

B

Danijela Blanuša Trošelj (2018) Professional development of preschool teachers in Croatia. Doktorska disertacija.

Jolanda Bikić (2016) Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika. Magistrsko delo.

Metka Banič (2015) Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva. Magistrsko delo.

C

Jera Csipö (2017) Profesionalni razvoj in poklicno zadovoljstvo učiteljev in učiteljic. Magistrsko delo.

Č

Maja Černe (2016) Presoja specialnih in rehablitacijskih pedagogov o lastni usposobljenosti za vodenje razreda. Diplomsko delo.

D

Vesna Drofenik (2016) Učiteljeva poklicna vloga in njegov profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

Tjaša Dulc (2016) Rezilientnost in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka. Magistrsko delo.

Urška Drev (2015) Odnos učiteljev do kolegialnih hospitacij kot oblika medsebojnega učenja. Magistrsko delo.

Karmen Dervarič (2013) Usposobljenost učiteljev za diferenciacijo pri učencih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Đ

Lea Đaković (2015) Pogledi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na izobraževanje kot dejavnik profesionalnega razvoja. Diplomsko delo.

E

Valerija Erbus (2018) Problemski pouk pri vsebini domača pokrajina v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

G

Urška Golčman (2018) Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in njegov profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

H

Tanja Holcar (2017) Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa. Magistrsko delo.

Ana Habjan (2017) Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole. Diplomsko delo.

Ines Hasić (2012) Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov. Diplomsko delo.

I

Mateja Ivanič (2013) Primerjava sodelovalnega učenja in frontalne učne oblike pri pouku naravoslovja v sedmem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

J

Mateja Jerina Gubanc (2012) Vloga vzgojitelja v bolnišnici. Magistrsko delo.

K

Simona Kokalj (2018) Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu. Magistrsko delo.

Nina Kampuš (2016) Profesionalni razvoj učiteljev specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na začetku kariere. Diplomsko delo.

Tjaša Koporec (2016) Izkušnje učiteljev in učencev z delom v paru. Magistrsko delo.

Sabina Krajnc (2014) Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije. Magistrsko delo.

Vanja Riccarda Kiswarday (2012) Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih. Doktorska disertacija.

Janja Kocbek (2011) Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko delo.

M

Adrijana Mastnak (2018) Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja. Doktorska disertacija.

Sabina Mulec (2018) Izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v osnovni šoli in njihovo sodelovanje z učitelji. Magistrsko delo.

Ana Murko (2017) Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo. Magistrsko delo.

Jerneja Mežnarc (2017) Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Maja Mivšek (2016) Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja. Magistrsko delo.

O

Sandra Osolnik (2012) Ekskurzija in delo na prostem. Diplomska naloga.

P

Mojca Pečar (2018) Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija.

Eva Pančur (2017) Proučevanje profesionalnega razvoja in rezilientnosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih z metodo poklicne biografije. Magistrsko delo.

R

Urška Rode (2015) Primerjava raziskav in učiteljevih pojmovanj učinkovitega pouka. Magistrsko delo.

Špela Rojc (2014) Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso. Magistrsko delo.

Veronika Rošer (2012) Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

S

Ema Simonič (2018) Fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Marina Stančić Nosonjin (2016) Pojmovanja kariere in profesionalnega razvoja pri slovenskih in srbskih vzgojiteljih predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Barbara Stanonik (2015) Stališča učiteljev glede učinkovitosti kombiniranega pouka v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Nina Svetič (2014) Učna diferenciacija in individualizacija z vidika učiteljevih izkušenj in presoje lastne kompetentnosti. Magistrsko delo.

Nadja Semec (2013) Stališča in izkušnje učiteljev in učencev glede skupinske učne oblike. Diplomsko delo.

Š

Katarina Šifrer (2018) Didaktični vidiki dela z nadarjenimi učenci pri pouku matematike. Magistrsko delo.

Ana Mari Škodnik (2017) Učeča se organizacija in učiteljev profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

Katarina Šifrer (2017) Didaktični vidiki dela z nadarjenimi pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Samo Škrabanja (2013) Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih oddaj. Diplomsko delo.

Barbara Štih (2013) Spodbude in ovire na poti profesionalnega razvoja učiteljev razrednega pouka. Diplomsko delo.

Helena Škufca (2013) Pomen etape uvajanja v učnem procesu. Diplomsko delo.

Fabijana Štih (2012) Izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

T

Katja Tandler (2017) Stališča in izkušnje učiteljev ter staršev glede medsebojnega sodelovanja. Magistrsko delo.

Rajko Tekalec (2016) Uporaba televizije in drugih medijev pri pouku in učenju izven šole. Magistrsko delo.

Nika Trobec (2013) Presoja domačih nalog z vidika učencev z učnimi težavami in učno uspešnih učencev. Diplomsko delo.

U

Tina Ušeničnik (2012) Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.

V

Danica Vrtačnik (2016) Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu. Magistrsko delo.

Lucija Vidmar (2015) Stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode razlage pripovedovanja. Magistrsko delo.

Petra Vesel (2012) Delo z nadarjenimi otroki v vrtcu. Diplomska naloga.

Z

Anja Zajamšek (2012) Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen pet. 19. okt. 2018 05:00:26 CEST.