[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 90.

Mateja Jagodić (2018) Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo. Magistrsko delo.

Daša Lampič (2018) Razvoj govora s spodbujanjem razvoja sinaps v možganih po načelih NTC-programa. Diplomsko delo.

Urška Zupančič (2017) Vloga logopeda pri informiranju vzgojiteljev za delo na področju odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji. Diplomsko delo.

Katarina Petrič (2017) Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Magistrsko delo.

Blaž Ukmar (2017) Dvojezičnost v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Simona Turičnik (2017) Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih spretnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Romana Janežič (2017) Vloga vzgojitelja pri izvajanju jezikovne vzgoje v javnem vrtcu in vrtcu Montessori. Diplomsko delo.

Špela Torkar (2017) Primerjava spodbujanja predbralnih in predpisalnih spretnosti po načelih NTC in Kurikuluma za vrtce. Diplomsko delo.

Mima More (2017) Vzgojiteljičina funkcionalna raba slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Leš (2017) Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce. Diplomsko delo.

Nina Valič (2017) Sodelovanje staršev pri spodbujanju govornega razvoja otrok, starih od 2 do 4 let. Diplomsko delo.

Lana Kaštelan (2017) Uporaba slikanice pri razvijanju otrokovega besedišča. Diplomsko delo.

Katarina Fijavž (2017) Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja. Magistrsko delo.

Sara Ložar (2017) Mnenja staršev o branju z otrokom v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Anastazija Pograjc (2017) Vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Anja Moškerc (2017) Analiza slikopisov v revijah v revijah Ciciban in Cicido. Diplomsko delo.

Petra Žnidarčič (2017) Vzgojiteljeva raba narečja v štajerskih vrtcih. Diplomsko delo.

Ana Praprotnik (2017) Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok. Magistrsko delo.

Leona Gombač (2016) Stališča profesoric oz. profesorjev razrednega pouka do rabe slovenščine kot učnega jezika. Diplomsko delo.

Anja Ažman Janežič (2016) Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 5 do 6 let. Diplomska naloga.

Tamara Praček (2016) Sodelovanje vzgojiteljev, logopedov in staršev pri prepoznavanju in odpravljanju govornih napak otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Tanja Latinović (2016) Medijska pismenost in predšolski otroci. Diplomsko delo.

Lara Grbec (2016) Prepričanja strokovnih delavcev v vrtcu o razvoju dvojezičnosti pri otrocih. Diplomsko delo.

Cveta Rošer (2016) Spodbujanje družinske pismenosti. Magistrsko delo.

Sonja Kralj (2016) Vloga staršev v procesu razvijanja otrokove pismenosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Maja Novak (2016) Vpliv likovne artikulacije na vizualno diskriminacijo alfabetskih simbolov pri začetnem opismenjevanju. Magistrsko delo.

Saša Osolin (2016) Predopismenjevanje v vrtcu. Diplomsko delo.

Andreja Kern (2016) Otrokova raba dvojine v izbranih slovenskih vrtcih in šolah. Diplomsko delo.

Nina Modrijan (2016) Uvajanje znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke v vrtcu. Diplomska naloga.

Vesna Germ (2016) Izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Jasmina Prepadnik (2016) Družinska pismenost v vsakdanjem življenju. Diplomsko delo.

Tamara Bastarda (2016) Kriteriji za izbor kakovostne literature v vrtcih. Diplomsko delo.

Urška Boštic (2016) Medijska vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Katarina Berčan (2015) Didaktični materiali za razvijanje jezikovnih zmožnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Martina Smerdelj (2015) Raba narečja v primorskih vrtcih. Diplomsko delo.

Barbara Vidmar (2015) Sociopragmatične spretnosti slišečih ter gluhih in naglušnih predšolskih otrok, vključenih v vrtec. Diplomsko delo.

Nina Jamnikar (2015) Knjiga ali tablični računalnik kot sredstvo spodbujanja otrokovega govornega razvoja. Diplomsko delo.

Aleksandra Sofrić (2015) Vzgojiteljeva bralna pismenost. Diplomsko delo.

Petra Knap (2015) Uporaba jezika pri simbolni igri malčkov. Diplomsko delo.

Tanita Cizelj (2015) Večjezični projekt : tri roke - drei hände - tre mani. Diplomsko delo.

Marjana Jovanovska (2015) Raziskujemo in ustvarjamo knjigo – participacija otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Maša Samsa (2015) Vloga staršev pri branju v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Zrimšek (2015) Razumevanje koncepta tiska/knjige v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Kristina Kordič (2015) Preverjanje razumevanja koncepta tiska/knjige v skupini 5-6 let starih otrok v Otroškem vrtcu Metlika. Diplomsko delo.

Monika Benda (2014) Govorno-jezikovne motnje v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Anja Pikl (2014) Medijska vzgoja in predšolski otrok. Diplomsko delo.

Katarina Medved (2014) Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Andreja Škulj (2014) Vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Nina Orehek (2014) Vloga umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu. Diplomsko delo.

Tanja Zarabec (2014) Raba knjižnih in neknjižnih besed v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Mokronožci. Diplomsko delo.

Maja Vrbinc (2014) Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o svojih kompetencah za spodbujanje otrokovega govornega razvoja. Diplomsko delo.

Karmen Mihelčič (2014) Primerjava funkcionalne pismenosti vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Kristina Lotrič (2014) S slikanico razvijamo otrokovo besedišče. Diplomsko delo.

Ana Gerčar (2014) Zaznavanje komunikacije pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca. Magistrsko delo.

Dominika Štular (2014) Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za jezikovno nadarjene otroke v vrtcu. Diplomsko delo.

Polona Juvan (2014) Didaktične strategije za razvoj govora pri naglušnih otrocih. Diplomsko delo.

Vesna Korošec (2014) Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti. Diplomsko delo.

Alja Tičar (2014) Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca. Diplomsko delo.

Vesna Istenič (2013) Spodbujanje branja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Mateja Vaz Fernandes (2013) Dvojezičnost v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Petra Čelešnik (2013) Funkcionalna pismenost vzgojiteljic. Diplomska naloga.

Laura Strah (2013) Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih sester. Diplomska naloga.

Tanja Žagar (2013) Vpliv staršev na razvoj otrokove bralne pismenosti. Diplomska naloga.

Petra Korošec (2013) Primerjava opismenjevanja v pedagoškem konceptu montessori in opismenjevanja v Učnem načrtu za slovenščino. Magistrsko delo.

Nina Trdin (2013) Razvijanje otrokovega govora ob slikanici. Diplomsko delo.

Jasmina Novak (2013) Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok. Magistrsko delo.

Katja Vlašič (2013) Govorno nastopanje otrok v vrtcu in prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Mojca Bilban (2013) Govorno-jezikovne motnje predšolskih otrok in vpliv staršev nanje. Diplomsko delo.

Daša Janže (2013) Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Katja Kamnar (2013) Otrokovo pripovedovanje zgodbe v drugem starostnem obdobju. Diplomska naloga.

Anita Majetić (2013) Znakovni jezik za slišeče dojenčke in malčke. Diplomsko delo.

Sabina Sečnik (2013) Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti po načelih konvergentne pedagogike v Vrtcu Hansa Christiana Andersena (Enota Lastovica). Diplomsko delo.

Jerneja Škrbina Božič (2013) Ugotavljanje razumevanja koncepta knjige in tiska v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Lejla Testen (2012) Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok. Diplomska naloga.

Dijana Miladić (2012) Integracija romskih otrok v vrtec kot napovednik uspešnosti v šolstvu. Diplomska naloga.

Beti Karakatič (2012) Usvajanje jezika okolja s pomočjo lutk na dvojezičnem območju. Diplomska naloga.

Nina Zrimšek (2012) Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti v zgodnjem šolskem obdobju. Diplomsko delo.

Vanda Jereb (2012) Vzgojiteljeva kompetentnost za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Katja Kocmur (2012) Najpogostejše govorne napake v drugem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Nina Golob (2012) Starši predšolskih otrok in njihove bralne navade. Diplomsko delo.

Kristina Primožič (2012) Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok. Diplomsko delo.

Urška Ažman (2012) Uporaba vaj za boljšo izgovorjavo v drugem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Luka Sterle (2012) Funkcionalna pismenost vzgojiteljev v vrtcu. Diplomska naloga.

Alenka Jalovec (2011) Bralne navade staršev predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Veronika Kokovnik (2011) Vzgojiteljevo spodbujanje otrok k pripovedovanju. Diplomska naloga.

Nina Popović (2011) Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Anita Novak Valant (2011) Pomen znanja slovenskega jezika za uspešno integracijo neslovensko govorečih otrok v slovenske vrtce. Diplomska naloga.

Darinka Grabljevec (2011) Razlike v pripovedovanju otrok staršev z različno stopnjo izobrazbe. Diplomska naloga.

Tanja Burja (2011) Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 1 leta do 2 let. Diplomska naloga.

Mateja Jagodić (2011) Znanje slovenskega jezika kot pogoj za uspešno integracijo otrok tujcev v slovenske vrtce. Diplomska naloga.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 04:00:06 CEST.