[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 73.

Sara Drožđek (2017) Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo. Magistrsko delo.

Meta Kurent Golob (2017) Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ʺVzgoja za življenjeʺ. Magistrsko delo.

Nina Orgolič Štuhec (2017) Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Špela Ivančič (2017) Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Katjuša Rozman (2017) (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Katja Kajič (2017) Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč. Magistrsko delo.

Nina Hočevar (2017) Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti. Magistrsko delo.

Anja Bervar (2017) Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Tina Tanacek (2017) Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Betina Zamuda (2017) Zaznavanje izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Saša Veber (2016) Delovno zadovoljstvo in stališča do timskega dela pri mobilnih specialnih pedagogih. Diplomsko delo.

Nina Brunec (2016) Stres romskih otrok in mladostnikov. Diplomsko delo.

Alenka Cehner (2016) Zaznavanje timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli z vidika ravnatelja in strokovne skupine.. Diplomsko delo.

Lea Povše (2016) Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Melita Rožič (2016) Spretnosti timskega dela in stališča do njega pri strokovnih delavcih v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Doris Vogrinčič (2016) Šolska anksioznost učencev s specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport. Diplomsko delo.

Barbara Mrvčić (2016) Pomen učenja in razvijanja samozagovorniških spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Ana Linasi (2016) Osnovnošolsko tutorstvo kot oblika pomoči učencem z učnimi težavami. Diplomsko delo.

Tina Jerko (2016) Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Mateja Lesar (2016) Fenomenološki in pedagoškopsihološki vidiki učenja v osmem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ines Novak (2016) Odzivi učencev na didaktične igre pri obravnavi gibanja pri predmetu Spoznavanje okolja. Magistrsko delo.

Gregor Skumavc (2016) Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Maša Lepša (2016) Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu. Diplomsko delo.

Uta Malnar (2016) Osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Janka Bergel Pogačnik (2016) Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev. Magistrsko delo.

Blanka Mlakar (2016) Obravnava učencev s primanjkljaji na področju učenja aritmetike v tretjem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Tamara Novak (2016) Znanje in prepričanja vzgojiteljev o motnji pozornosti in hiperaktivnosti. Diplomsko delo.

Mateja Meh (2016) Medvrstniško tutorstvo kot dejavnik razvijanja socialnih in kognitivnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Barbara Marić (2016) Komunikacija pri timskem delu v vrtcu in šoli. Diplomsko delo.

Nataša Bjelajac (2015) Primerjalna analiza timskega dela v vrtcih in šolah. Diplomsko delo.

Jana Dolenšek (2015) Pogledi strokovnih delavcev v vrtcu na nadarjenost in nadarjene otroke. Diplomsko delo.

Milena Bohinc (2015) Dejavniki in okoliščine discipliniranja otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Darja Mirtič (2015) Osebnostne lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok v povezavi z njihovim pedagoškim delom. Diplomsko delo.

Ivana Jakša (2015) Pogled staršev na timsko delo vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Melita Zukić (2015) Vloga praktičnega usposabljanja pri oblikovanju kompetenc vzgojiteljev predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Petra Podlogar (2015) Osebna pojmovanja in stališča učiteljev in specialnih pedagogov do dela z učenci s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Teja Hojan (2014) Participacija otrok in mladih v Sloveniji. Diplomsko delo.

Ingrid Hovnik (2014) Pogledi učencev in učiteljev na dejavnike učiteljeve avtoritete v razredu. Diplomsko delo.

Maja Hlad (2014) Stališča in izkušnje staršev na področju discipliniranja otrok. Diplomsko delo.

Martina Kostanjšek (2014) Izkušnje in pogledi strokovnih delavcev v vrtcu na oblikovanje timov. Diplomsko delo.

Petra Havaj (2014) Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih učiteljev. Magistrsko delo.

Ana Gerčar (2014) Zaznavanje komunikacije pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca. Magistrsko delo.

Tamara Mršol (2014) Zaznavni stili in učne strategije študentov računalništva, matematike in razrednega pouka. Diplomsko delo.

Natalija Kujavec (2014) Timsko delo socialnega pedagoga z razrednikom pri oblikovanju pozitivne razredne klime. Diplomsko delo.

Edita Bajramlić (2014) Čustvena kompetentnost učiteljev in socialnih pedagogov. Diplomsko delo.

Nina Hočevar (2014) Osebna pojmovanja učne (ne)uspešnosti pri učencih osnovne in srednje šole. Diplomsko delo.

Barbara Pfajfar (2014) Primerjava načinov pedagoškega dela in odnosa do otrok v slovenskih in španskih vrtcih. Diplomsko delo.

Martina Kranjc (2013) Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi. Diplomsko delo.

Kristina Krašna (2013) Stališča in izkušnje staršev z vključenostjo v otrokovo šolsko delo doma. Diplomsko delo.

Urška Urek (2013) Premagovanje testne anksioznosti s pomočjo tehnike za doseganje čustvene svobode (EFT) v 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Željko Muhič (2013) Postopek selekcije pri izbiri kandidatov za Šolo za podčastnike - dejavniki uspešnosti posameznikov in evalvacija selekcijskega postopka. Diplomsko delo.

Tina Omahna (2013) Tehnika doseganja čustvene svobode (EFT) in reševanje konfliktov v 3. razredu. Diplomsko delo.

Andreja Stegu (2013) Vloga učitelja pri motivaciji za učenje bioloških vsebin. Diplomsko delo.

Maša Ozmec (2013) Timsko delo socialnih pedagogov v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Hana Čarman (2013) Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nuša Zidarič (2013) Timski pristop pri delu z vedenjsko motečimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katja Kajič (2013) Spretnosti timskega dela pri socialnih pedagogih. Diplomsko delo.

Jerneja Pirc (2013) Vloga socialnega pedagoga pri spodbujanju strategij za učinkovito ravnanje s čustvi učencev v šoli. Diplomsko delo.

Mojca Palir (2013) Sodelovalno učenje pri delu z učenci z učnimi težavami. Diplomsko delo.

Andreja Serdt Maučec (2012) Vloga učitelja pri razvijanju čustvene inteligentnosti učencev v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Andreja Gregorčič (2012) Pogledi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice na timsko delo v vrtcu. Diplomska naloga.

Sanela Kesić (2012) Stališča učencev do različnih oblik učne pomoči v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Zdenka Černelič (2012) Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Ksenija Božak (2012) Učenci, starši in učitelji o individualni učni pomoči iz matematike. Diplomsko delo.

Živa Zabret (2012) Načini odzivanja vzgojiteljev ob pojavih trme pri predšolskem otroku. Diplomska naloga.

Barbara Križe (2012) Osebna pojmovanja o ljubezni v poznem mladostništvu in zgodnji odraslosti. Diplomsko delo.

Jasmina Ducman (2012) Problemi pri timskem delu specialnih pedagogov in učiteljev ter strategije njihovega reševanja. Diplomsko delo.

Silvija Jelen (2012) Analiza in razvoj timskega vodenja vrtca (študija primera). Magistrsko delo.

Monika Nataša Medvešček Peterka (2011) Učne strategije učencev pri šolskem delu doma. Diplomsko delo.

Tina Grapulin Bavčar (2011) Timsko delo učiteljev pri naravoslovnih predmetih. Diplomsko delo.

Rebeka Vučko (2011) Razsežnosti timskega dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Diplomsko delo.

Barbara Vrbič (2011) Vloga socialnega pedagoga pi delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Mihaela Modrijan (2011) Odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 03:52:09 CEST.