[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 66.

Pia Buh (2017) Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Kristina Čižman (2016) Bralne učne strategije pri učencih s specifičnimi učnimi težavami in brez specifičnih učnih težav v 7. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Maja Škrubej Novak (2016) Zgodnja obravnava otrok z motnjami avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Barbara Hojs (2016) Primerjava bralnega razumevanja med učenci s posebnimi potrebami dveh osnovnošolskih programov. Diplomsko delo.

David Stergar (2016) Individualiziran program v posebnem programu vzgoje in izobraževanja - dober načrt dela ali le zakonska zahteva. Diplomsko delo.

Mirjana Slapšak (2016) Program razvijanja veščin pisanja pri drugojezičnih oziroma socialno-kulturno drugačnih učencih. Diplomsko delo.

Katarina Bošnjak (2016) Vstop mladostnika z lažjo motnjo v duševnem razvoju na trg delovne sile. Diplomsko delo.

Zala Gerdej (2016) Socialno zavedanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Jasmina Zupanič (2016) Stališča osnovnošolskih učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Neža Pirih (2016) Postopki pomoči in podpore dijakom z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Mihela Bevc (2016) Vloga in naloge učitelja pri individualiziranem programu. Diplomsko delo.

Anuška Peran (2016) Stališča učiteljev do dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Marija Prelog (2016) Glasbena pomoč predšolskima otrokoma s težavami v govornem in socialnem razvoju. Specialistično delo.

Maja Brumen (2016) Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Magistrsko delo.

Ana Mrzel (2016) Potrebe svojcev oseb po poškodbi glave. Diplomsko delo.

Vesna Likovnik Gorjup (2016) Vpliv snoezelen pristopa na osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Janja Gosarič (2016) Metoda ustvarjalnega giba in poučevanje slovenščine v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Janja Barić (2016) Socialno vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v podporno zaposlitev. Magistrsko delo.

Katja Slamnik (2016) Vpliv pomanjkanja pozornosti na grafomotoriko predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Mojca Kralj (2016) Dejavniki rabe drog in odvisnosti od drog pri osebah s posebnimi potrebami. Doktorska disertacija.

Manuela Fišer (2016) Analiza napredka veščin zgodnje pismenosti predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Mateja Meh (2016) Medvrstniško tutorstvo kot dejavnik razvijanja socialnih in kognitivnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Špela Poljanec (2016) Stališča vzgojiteljev o individualiziranem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Mojca Jereb Šifrar (2016) Razumevanje in doživljanje dodatne strokovne pomoči med učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jasna Munda (2016) Funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami v enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Magistrsko delo.

Katja Maček (2015) Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo kot izziv za učitelja. Diplomsko delo.

Sabina Krnc (2015) Pomoč družinam otrok z Downovim sindromom v času zgodnje obravnave. Diplomsko delo.

Aleksandra Škoflek (2015) Spodbujanje začetne pismenosti otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju z logografsko metodo branja. Magistrsko delo.

Florina Erbeli (2015) Latentna struktura branja v angleškem jeziku pri učencih s težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav. Doktorska disertacija.

Erika Brudar (2015) Obravnava otrok z disleksijo z vključevanjem elementov pedagogike Marie Montessori. Diplomsko delo.

Sanja Koroman (2014) Razvoj govora in jezika pri otroku z motnjo avtističnega spektra ter vpliv na učenje in komunikacijo. Diplomsko delo.

Emina Begić (2014) Podpora za izboljšanje bralne zmožnosti učenke, opismenjene v tujem jeziku. Diplomsko delo.

Maja Štampar (2014) Učiteljevo prepoznavanje dejavnikov hiperaktivnosti, impulzivnosti in agresije kot motečega vedenja učencev na razredni stopnji in strategije dela z njimi. Diplomsko delo.

Klara Lozar (2014) Vpliv vključevanja v delovne aktivnosti na kakovost življenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Darja Pekolj (2014) Lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami. Magistrsko delo.

Urška Romih (2014) Bralna motivacija mlajših osnovnošolcev z bralno-napisovalnimi težavami. Magistrsko delo.

Nuša Otorepec (2013) Poučevanje naglušnih otrok v prvi triadi in v četrtem ter petem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Ajda Petrič (2013) Tipne ilustracije za slepe in slabovidne. Diplomsko delo.

Barbara Može (2013) Dojenje otrok z downovim sindromom. Diplomsko delo.

Maja Padar (2013) Predbralne zmožnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo.

Nina Rozina (2013) Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v interesne dejavnosti. Diplomsko delo.

Maša Dvornik (2013) Vloga razrednega učitelja pri poučevanju učenca s slepoto. Diplomsko delo.

Anica Podobnik (2013) Analiza inkluzivne naravnanosti učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov vprvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Irmančnik (2013) Usposobljenost učiteljev razrednega pouka za prepoznavanje učnih značilnosti in potreb učencev z MAS. Diplomsko delo.

Tara Koren (2013) Priprava osebe s slepoto na pridobitev psa vodiča. Diplomsko delo.

Tina Rajh (2013) Prilagajanje prostorov za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Peter Rot (2013) Načrtovanje projektnih delavnic za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Neja Zupanc (2013) Razvijanje veščin v obdobju porajajoče se pismenosti kot preventiva za nastanek učnih težav. Diplomsko delo.

Jasna Zebec (2013) Zaposlovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Petra Tot (2013) Proces zaposlitvene rehabilitacije slepih in slabovidnih oseb v Sloveniji. Diplomsko delo.

Anamarie Svetec (2013) Komunikacija otrok z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Sandra Kolarič (2013) Intimnost, partnerstvo in starševstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Maja Obolnar Hrnjičić in Neža Pirih (2013) Učinkovite strategije preprečevanja in premagovanja pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Špela Hribljan (2013) Delo v kombiniranih oddelkih v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Zala Gerdej (2013) Logografsko branje in opismenjevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Urška Ličef (2012) Sodelovanje staršev in šolskih delavcev v primeru otroka z motnjami senzornega procesiranja. Diplomsko delo.

Tjaša Skupek (2012) Osebnostna, situacijska, prostorska in časovna orientacija pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi. Diplomsko delo.

Sanja Marn (2012) Upoštevanje prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v 1. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Katja Tement (2012) Učiteljevo pojmovanje pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jasmina Šket (2012) Opismenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo.

Katja Kumer (2012) Program dela za spodbujanje bralne pismenosti četrtošolcev v redni osnovni šoli. Diplomsko delo.

Rebeka Vučko (2011) Razsežnosti timskega dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Diplomsko delo.

Mirjam Pleterski (2011) Prikaz obravnave otroka z avtizmom po metodi ABA. Diplomsko delo.

Silvia Kanič (2011) Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih. Diplomsko delo.

Ana Božič (2011) Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv. Diplomsko delo.

Tjaša Finc (2011) Primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto bivanja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 21:36:51 CEST.