[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 59.

Katarina Ančimer Aljaž (2018) Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov. Magistrsko delo.

Alisa Delić (2018) Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije. Magistrsko delo.

Anja Praček (2017) Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo. Magistrsko delo.

Katja Cegnar (2017) Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Bojana Kvartuh (2017) Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Nejc Mesesnel (2017) Tekmovanja iz naravoslovja in tekmovalnost učencev v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Ana Omerza (2017) Odnos med telesno samopodobo in tveganjem za razvoj motenj hranjenja pri mladostnikih. Diplomsko delo.

Kristina Bogataj (2017) Komunikacijski stili razrednih učiteljev: razlike med učitelji začetniki in učitelji. Magistrsko delo.

Lidija Pečar (2017) Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Nataša Jokan (2017) Socialna vključenost nadarjenih učencev - primerjava med učenci iz mestnih in podeželskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

Nastja Beljev (2017) Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov. Magistrsko delo.

Tjaša Strniša (2017) Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Magistrsko delo.

Alja Premože (2017) Vpliv učiteljeve povratne informacije na učenčevo bralno samopodobo v tujem jeziku. Magistrsko delo.

Tjaša Friškovec (2016) Testna anksioznost v osnovni šoli pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Janja Kmetič (2016) Introvertirani učenci v razredu. Diplomsko delo.

Katja Bobnar (2016) Učiteljevo prepoznavanje strahu učencev pred živalmi. Diplomsko delo.

Tamara Pastorčič (2016) Pozitivne karakteristike in močna področja učencev z motnjo ADHD, ki jih je potrebno spodbujati pri pouku. Diplomsko delo.

Neža Iglič (2016) Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Vrenko (2016) Skrbi staršev glede šolanja njihovih otrok v prvem triletju osnovne šole in vloga učiteljev. Magistrsko delo.

Tjaša Zupanič (2016) Vzgojno-izobraževalno delo učiteljev z nadarjenimi učenci v prvih dveh triletjih osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Magister (2016) Socialni in čustveni vidiki razvoja nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Ana Tadl (2016) Vloga učitelja pri poučevanju dolgotrajno bolnih otrok. Diplomsko delo.

Urška Šimnic Novak (2016) Učna samopodoba, atribucije in pojmovanje učnih sposobnosti učencev drugega triletja osnovne šole. Magistrsko delo.

Anita Voršič (2016) Vpliv povratne informacije na učni uspeh učencev pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Andreja Tomc (2016) Mnenja in izkušnje staršev na področju obravnave nadarjenih učencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Urška Korelec (2016) Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Debora Gorjan (2016) Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. Magistrsko delo.

Klavdija Stražar (2016) Učne strategije, testna anksioznost in učna uspešnost učencev pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli. Magistrsko delo.

Manca Kavčič (2016) Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Maruša Zabukovec (2016) Prepoznavanje ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Tina Lavrič (2015) Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini. Magistrsko delo.

Andreja Petan (2015) Prepoznavanje jezikovne učljivosti za angleščino pri učencih petega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Debora Gorjan (2015) Motiviranost dijakov za učenje naravoslovja. Diplomsko delo.

Blaž Fink (2015) Učne strategije nadarjenih učencev. Diplomsko delo.

Maja Lah (2015) Odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta Gospodinjstvo. Magistrsko delo.

Teja Bergant (2014) Izbira sošolcev za šolsko delo in druženje v prostem času. Diplomsko delo.

Petra Antolin (2014) Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti otrok v 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Tina Drobnič (2014) Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti. Diplomsko delo.

Katja Gregorc (2014) Zbranost v procesu učenja. Diplomsko delo.

Maša Viršček (2014) Strategije dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Klavdija Stražar (2014) Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije. Diplomsko delo.

Tara Seme (2014) Potrebe potencialno nadarjenega otroka v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tjaša Klinkon (2014) Motiviranost učencev pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anna Roversi (2014) Jezikovne zmožnosti učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji. Magistrsko delo.

Petra Žitko (2014) Odnos med učno samoregulacijo pri učenju angleščine in dosežki učencev šestega razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine. Magistrsko delo.

Kristina Janež (2013) Nebesedna komunikacija med učitelji in učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Šenica (2013) Mnenja staršev o sodelovanju z vrtcem. Diplomska naloga.

Urša Krašovec (2013) Motiviranje za učenje kemije z eksperimentiranjem doma. Diplomsko delo.

Anita Budin (2012) Učiteljeva vloga v procesu odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jana Sušanj (2012) Kviz kot motivacijsko sredstvo v šoli. Diplomsko delo.

Nika Kočevar (2012) Prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Katja Medija (2012) Strategije učencev osnovne šole za soočanje z učnim neuspehom. Magistrsko delo.

Karmen Pirnat (2012) Učiteljev stil vodenja in motiviranje učencev. Diplomsko delo.

Petra Oštir (2012) Moralno presojanje nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Suzana Strmšek Turk (2012) Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu. Doktorska disertacija.

Alenka Radičević (2011) Motiviranost učiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Nina Granfola (2011) Učna motivacija in učenčeve zaznave družinskih odnosov. Diplomsko delo.

Rosana Kozjan (2011) Vloga staršev pri otrokovem šolskem delu. Diplomsko delo.

Anja Klobučar (2011) Stališča osnovnošolskih učiteljev do vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. jun. 2018 03:55:06 CEST.