[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 104.

Tjaša Mežnaršič (2018) Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov. Magistrsko delo.

Anja Kleinberger (2018) Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Katja Širca (2018) Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih. Magistrsko delo.

Neja Janet (2018) Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku. Magistrsko delo.

Ana Potočnik (2018) Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo. Magistrsko delo.

Alisa Kovačevič (2017) Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Alja Lečnik (2017) Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti. Magistrsko delo.

Nuša Merzdovnik (2017) Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju. Magistrsko delo.

Ana Simončič (2017) Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Polona Kreže (2017) Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci. Magistrsko delo.

Irena Podjed (2017) Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Anja Vidmar (2017) Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Karin Franko (2017) Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov. Magistrsko delo.

Mateja Balanč (2017) Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Magistrsko delo.

Katarina Fijavž (2017) Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja. Magistrsko delo.

Neža Sluga (2017) Zlorabe oseb z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Nina Pavlin (2017) Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih. Magistrsko delo.

Tamara Donaj (2017) Poklicno izgorevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Sara Sagadin (2016) Stališča ravnateljev do specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Diplomsko delo.

Karmen Močnik (2016) Učiteljevo poznavanje in izvajanje prilagoditev pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo in dispraksijo. Diplomsko delo.

Mojca Žgajnar (2016) Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in vpliv na njegovo družino. Diplomsko delo.

Ksenija Leber (2016) Proces socializacije osebe s kombinacijo motenj avtističnega spektra in zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Kaja Vidic (2016) Vpliv nadomestne komunikacije na vedenje (študija primera). Diplomsko delo.

Nina Aupič (2016) Čebelarjenje v Varstveno delovnem centru Črnomelj. Diplomsko delo.

Darja Eržen (2016) Stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v mobilnih službah in v osnovnih šolah s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Nadja Vulić (2016) Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in dileme v šoli. Diplomsko delo.

Nika Wesenschegg (2016) Vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbeno okolje Šaleške doline. Diplomsko delo.

Vanda Zorec (2016) Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje. Diplomsko delo.

Maja Prašnikar (2016) Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu. Magistrsko delo.

Anamarija Erčulj (2016) Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Simona Kovačič (2016) Vidiki učiteljev do inkluzivne prakse v osnovnih šolah v Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Neža Zdešar (2016) Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti. Magistrsko delo.

Marlene Zorjan (2016) Vpliv organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti na dosežke učencev. Magistrsko delo.

Maja Purkat (2016) Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo. Magistrsko delo.

Janja Jakša (2016) Vizualizacija in likovna artikulacija pri srednješolcih. Magistrsko delo.

Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo.

Anita Tkalec (2016) Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo. Magistrsko delo.

Tina Maček (2016) Socialna integracija v različnih šolskih programih. Diplomsko delo.

Alenka Korun (2016) Vidno zaznavanje deklice z Rettovim sindromom – študija primera. Diplomsko delo.

Katarina Marinko Jenko (2016) Neuspešni nadarjeni otroci. Diplomsko delo.

Tanja Jamnik (2016) Tesnoba pri starših otrok z dodatno strokovno pomočjo. Diplomsko delo.

Sara Češarek (2016) Telesna aktivnost in kvaliteta življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Dijana Crnić (2016) Psihološke značilnosti oseb s Prader-Willijevim sindromom ter primerjava s psihološkimi značilnostmi oseb z Downovim sindromom. Diplomsko delo.

Tina Krivec (2016) Spolno nasilje med mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju v institucijah. Diplomsko delo.

Valentina Gartner (2016) Računalniška pismenost in koncept lastnega ocenjevanja znanja učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Janja Gosarič (2016) Metoda ustvarjalnega giba in poučevanje slovenščine v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Barbara Tuljak (2016) Spolnost in osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Mateja Turičnik (2016) Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti pri četrtošolcih. Magistrsko delo.

Maja Godec (2016) Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo. Magistrsko delo.

Maja Jakob (2016) Obravnava deklice z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju po metodi Floortime. Magistrsko delo.

Eva Tomažin (2016) Povezovanje med programi predšolske vzgoje. Magistrsko delo.

Tamara Novak (2016) Spolna edukacija odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v stanovanjski enoti. Magistrsko delo.

Meta Bevk Vončina (2016) Prosti čas učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Blažka Merkac (2016) Senzomotorična integracija otroka z nerazvito strukturo corpus callosum in delecijo 1q43 kromosoma. Diplomsko delo.

Petra Hlačar (2016) Matere otrok s posebnimi potrebami - aktivne članice društev. Diplomsko delo.

Barbara Močnik (2016) Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Anja Dovečar (2016) Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka. Magistrsko delo.

Zorica Rucheton (2015) Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do težav s spominom pri učencih s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Olga Pogačnik Janežič (2015) Izgorelost in dejavniki stresa pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Diplomsko delo.

Blanka Jerman (2015) Spodbujanje senzoričnega in motoričnega razvoja pri sedemletnem dečku. Magistrsko delo.

Tadeja Belšak (2015) Metakognitivne strategije pri dijakih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Diplomsko delo.

Manuela Makovec (2015) Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskem otroku s cerebralno paralizo. Diplomsko delo.

Anja Jakopič (2015) Usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtcev. Diplomsko delo.

Natalija Sagadin (2015) Položaj in potrebe sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Vesna Rakef (2015) Likovni motiv kot izhodišče za razvoj kritičnega vrednotenja likovnih del. Magistrsko delo.

Jerneja Novšak Brce (2015) Osebnostne značilnosti predšolskih otrok z govorno motnjo jecljanja in njihov odnos do lastnega govora. Doktorska disertacija.

Mojca Dolar Borštnar (2015) Samopodoba mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v povezavi s socialnimi dejavniki. Magistrsko delo.

Petra Podlogar (2015) Prepoznavnost nevladnih organizacij v Sloveniji med strokovnjaki v šolstvu, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Mateja Gračner (2014) Medkulturna primerjava stališč učencev do sošolcev s posebnimi potrebami in sociometrični status učencev s posebnimi potrebami v razredu. Diplomsko delo.

Anja Zlatečan (2014) Samopodoba učencev osnovne šole s prilagojenim programom v primerjavi z učenci redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Blanka Colnerič (2014) Osebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Urška Emeršič (2014) Motivacijska naravnanost zaposlenih v varstveno-delovnih centrih. Doktorska disertacija.

Tanja Klavž (2014) Pogledi slovenskih in španskih študentk na izobraževanje za delo specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj. Diplomsko delo.

Ana Resman (2014) Spolnost mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Lea Komat (2014) Samospoštovanje pri paraolimpijcih. Diplomsko delo.

Polona Jevšnik (2014) Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače. Magistrsko delo.

Aleksandra Soklič (2013) Psihološke značilnosti oseb po težki poškodbi glave. Diplomsko delo.

Sara Terlević (2013) Pomoč z likovno umetnostjo za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Sandra Pušar (2013) Socializacija otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Diplomsko delo.

Barbara Miholič (2013) Prostočasne aktivnosti odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Sabrina Cirman (2013) Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Diplomsko delo.

Mirjam Šuštar Peterka (2013) Povezanost vidikov vzgoje in učnih težav otrok v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Alisa Krajnc (2013) Psihosocialni vidiki izgube vida. Diplomsko delo.

Ana Simončič (2013) Čustvena inteligentnost pri nadarjenih učencih. Diplomsko delo.

Natalija Sagadin (2013) Sorojenci v družini z otrokom s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Blanka Jerman (2013) Spomin po nezgodni možganski poškodbi. Diplomsko delo.

Maja Purkat (2013) Učenci z levkemijo in njihovo ponovno vključevanje v šolo. Diplomsko delo.

Nika Škorjanc (2013) Poklicni stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih -kaj je in kako ga zmanjšujemo. Diplomsko delo.

Lara Likar (2013) Igra in igrače otrok z zmerno, s težjo, težko motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Petra Podlogar (2013) Socialna anksioznost pri učencih z govornimi motnjami. Diplomsko delo.

Tjaša Prelog (2013) Dvojna diagnoza. Diplomsko delo.

Janja Lokošek (2012) Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Bernarda Varžič (2012) Obravnava otrok z Downovim sindromom v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tjaša Strgar (2012) Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev. Diplomsko delo.

Monika Radivojević (2012) Pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Mateja Breznar (2012) Uporaba socialnih iger na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Nina Lorger (2012) Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole. Diplomsko delo.

Jasmina Furdi (2012) Uporaba funkcionalne ocene vedenja pri otroku z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali. Diplomsko delo.

Jasna Zabrič (2012) Ustvarjalnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Judita Rupnik (2012) Ocenjevanje branja pri odraslih po poškodbi možganov. Diplomsko delo.

Tatjana Pretnar (2012) Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami. Doktorska disertacija.

Višnja Gladović (2011) Mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vplivu družine na otroka s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Petra Pibernik (2011) Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Anja Svetin (2011) Strategije in načini pomoči otroku s selektivnim mutizmom v vrtcu in šoli. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. jun. 2018 03:54:41 CEST.