[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Gabrijela Kverh (2016) Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  Preizkusi znanja matematike Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) in Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja (TIMSS) postajajo za vse učence, posebno pa še za učence s posebnimi potrebami (PP) in za učence s primanjkljaji pri učenju matematike (PUM), vse zahtevnejši. NPZ kot oblika zunanjega preverjanja znanja, ki ima preverjene merske karakteristike, pokaže močne in šibke točke učenja in poučevanja, ustreznost učnih načrtov, usposobljenost učiteljev in kvaliteto učbenikov. Dosežki učencev s PUM so na zunanjem preverjanju znanja matematike na prvi ali celo pod prvo ravnjo matematične pismenosti, kljub temu da jim je v osnovnih šolah po odločbi o usmeritvi nudena dodatna strokovna pomoč in učna pomoč in imajo pri pisanju NPZ številne prilagoditve. Učenci s PUM večinoma ne dosegajo druge ravni matematične pismenosti, ki bi jim omogočila nadgrajevanje znanja in uspešno delovanje v vsakdanjem življenju. Praviloma so uspešni pri nalogah, ki imajo enostavna navodila, preverjajo enostavne vsebine in zahtevajo rutinske postopke. Nekateri učenci s PUM, ki slabše pomnijo aritmetična dejstva in postopke, pa lahko uspešno rešujejo zahtevnejše problemske naloge, ki zahtevajo oblikovanje konceptov, posploševanje, lastno raziskovanje, vendar so njihove rešitve pogosto netočne. Skupina učencev s posebnimi potrebami (PP), ki imajo odločbo o usmeritvi, predstavlja 8,8 % populacije devetošolcev. Z raziskavo ugotavljamo, da je znotraj skupine učencev s PP kar 28,3 % učencev, ki imajo PUM, poleg PUM pa lahko tudi druge motnje, kot so motnje branja in pisanja (MBP), motnje pozornosti in koncentracije (MPK), govorno-jezikovne motnje (GJM), dispraksijo (DIS). Med učenci s PUM se najpogosteje pojavljajo motnje branja in pisanja, saj je teh učencev več kot tistih, ki imajo samo PUM. Četrtina učencev s PUM ima motnje pozornosti in koncentracije. Dispraksija in govorno-jezikovne motnje se v skupini učencev s PUM pojavljajo manj pogosto. Izkazano znanje učencev s PUM je kljub prilagoditvam, ki so jih le-ti deležni pri NPZ iz matematike (MAT) in slovenščine (SLO), pomembno nižje od znanja vrstnikov tako pri NPZ iz SLO kot tudi pri NPZ iz MAT na vseh taksonomskih ravneh. Povprečni rezultat na preizkusu NPZ iz MAT je pri teh učencih nižji tudi od povprečnega rezultata, ki so ga dosegli učenci iz skupine učencev s PP. Na osnovi primanjkljajev, ki jih imajo učenci s PUM, smo oblikovali šest skupin. Najštevilčnejšo skupino so predstavljali učenci, ki imajo samo PUM, v drugo skupino smo uvrstili učence, ki imajo poleg PUM tudi MBP, v tretjo učence, ki imajo poleg PUM tudi MPK, v četrto učence, ki so imeli poleg PUM oba primanjkljaja, tako MBP kot MPK, v peto učence, ki so imeli poleg PUM tudi DIS, in v šesto učence s PUM in GJM. Skupine učencev, ki smo jih oblikovali na osnovi njihovih primanjkljajev, so glede na dosežke pri NPZ iz MAT zelo heterogene, zato smo statistično pomembne razlike med skupinami potrdili le pri nalogah, ki preverjajo znanje računskih operacij in zaokroževanja, kjer statistično pomembno boljše rezultate dosegajo učenci, ki imajo poleg PUM tudi MPK, in učenci, ki imajo poleg PUM tudi GJM, najslabše pa učenci, ki imajo poleg PUM tudi MBP. Čeprav statistično pomembnih razlik pri ostalih testiranjih nismo mogli potrditi, se kaže tendenca, da najslabše rezultate pri nalogah I., II. in III. taksonomske ravni, pri večini nalog razdeljenih glede na vsebinska področja, kot so naloge računskih operacij in zaokroževanja, izrazov, uporabe formul, pretvarjanja količin, reševanja enačb in geometrijske naloge, pri nalogah, ki preverjajo znanje 5., 6., 7. in 8. razreda in pri nalogah, razdeljenih na območja zahtevnosti, dosegajo prav učenci, ki imajo poleg PUM tudi MBP. Učenci, ki imajo samo PUM, pa se uvrščajo takoj za njimi. Znanje MAT, ki so ga učenci, ki imajo samo PUM, izkazovali na NPZ iz MAT, ni na nobenem od omenjenih področij boljše od znanja učencev, ki imajo poleg PUM tudi druge omenjene primanjkljaje, kar kaže na napake pri diagnosticiranju učnih težav pri MAT. Med dosežki na NPZ iz SLO in MAT smo pri vseh skupinah učencev s PUM, ki so bile zajete v vzorec, ugotovili pozitivno zmerno povezanost. Motnje pozornosti in govorno-jezikovne motnje pomembno vplivajo na povezanost izkazanega znanja MAT in SLO, saj najmočnejšo povezanost rezultatov izkazujejo prav učenci, ki imajo PUM in MPK, in učenci, ki imajo PUM in GJM, kar je glede na naravo primanjkljajev teh dveh skupin učencev pričakovano. V skladu s pričakovanji smo ugotovili, da statistično pomembno boljše dosežke na NPZ iz MAT dosegajo učenci, ki imajo možnost uporabiti žepno računalo. Pri ostalih prilagoditvah statistično pomembnih razlik med učenci, ki so deležni prilagoditve, in tistimi, ki jih nimajo, nismo mogli potrditi. Žepno računalo omogoča učencem, ki imajo specifične aritmetične težave, da uspešneje izvajajo enostavne postopke računanja in pokažejo svoje znanje na višjih taksonomskih ravneh. Identificirali smo najpogostejše tipe napak pri aritmetičnih nalogah, reševanju enačb, geometrijskih nalogah in nalogah pretvarjanja količin, pri uporabi formul, pri reševanju in raziskovanju problemov in pri nalogah obdelave podatkov, ki jih učenci s PUM in drugimi omenjenimi primanjkljaji in motnjami delajo pri reševanju preizkusa NPZ iz MAT. Rečemo lahko, da večina teh učencev ne zna pisno deliti in zaokroževati števil, ne obvlada potenciranja in računanja z ulomki, ne zna reševati enačb, ne pozna sestavljenih formul, napake pa delajo tudi pri uporabi enostavnejših formul. Skoraj tretjina učencev ima težave z načrtovanjem ustrezne skice trikotnika, načrtovanjem kota ali višine, razlikovanjem polmera in premera. Učenci, ki smo jih zajeli v raziskavo, najslabše rešujejo naloge reševanja in raziskovanja problemov. Na osnovi primerjanja dosežkov učencev 6. in 9. razreda pri isti nalogi reševanja in raziskovanja problema lahko rečemo, da učenci, ki nimajo PUM, napredujejo v znanju reševanja in raziskovanja problemov iz 6. v 8. razred. Ta napredek je opazen samo pri manjšem številu učencev s PUM, ki izkazujejo specifične aritmetične težave in imajo možnost uporabe žepnega računala, pri ostalih učencih pa ne. Učence, ki imajo samo PUM, smo razdelili v dve skupini glede na odstotek točk, ki so ga dosegli na preizkusu NPZ iz MAT. Poleg kvantitativnih razlik v izkazanem znanju smo med skupinama ugotovili tudi kvalitativne razlike. Razlike se pojavljajo tako v številu kot tudi v vrsti napak, ki jih delajo pri reševanju preizkusa NPZ iz MAT, vrsti in deležu nalog, ki se jih ne lotevajo. Učenci s PUM, ki imajo nižje dosežke, kažejo napake pri reševanju vseh nalog, medtem ko so učenci iz skupine PUM, ki imajo višje dosežke in imajo tudi v večjem deležu možnost uporabe žepnega računala, uspešneje rešujejo naloge višjih taksonomskih ravni in v manjšem deležu puščajo naloge nerešene. Struktura znanja MAT je pri teh dveh skupinah učencev različna. Vse ugotovitve, do katerih smo prišli pri raziskavi, so skladne z izsledki stroke. Zbrani podatki in izpeljane ugotovitve so veljavne ter pomembne za slovenski prostor, saj so bili podatki zbrani skoraj na celotni populaciji učencev s PUM, ki imajo samo PUM ali pa poleg PUM tudi MPB, MPK, GJM in DIS. Opozorili bi na previdnost pri interpretaciji dosežkov skupine učencev s PUM in DIS, ker so podatki za to skupino učencev zbrani na majhnem vzorcu. Kljub temu da po podatkih mednarodnih raziskav PISA in TIMSS slovenski osnovnošolci dosegajo relativno dobre rezultate, saj se uvrščajo od 9. do 14. mesta, in da preizkusa NPZ in TIMSS približno enako odražata matematično znanje naših osnovnošolcev, z nizkimi povprečnimi dosežki pri NPZ iz MAT v populaciji vseh osnovnošolcev, posebno pa še v skupini učencev s PUM, ne moremo biti zadovoljni. Premalo se zavedamo, da sta poučevanje in učenje MAT vzajemna procesa, ki temeljita na kvalitetni učni pripravi, poznavanju vsakega učenca in uporabi veččutnih in procesnodidaktičnih pristopov. Učenci s PUM so skupina učencev, ki po intelektualnih sposobnostih ne odstopajo od vrstnikov, a imajo številne primanjkljaje na matematičnih, kognitivnih in metakognitivnih področjih, ki vplivajo na usvajanje znanja vsa leta šolanja na vseh taksonomskih ravneh, na vseh matematičnih področjih, tako pri enostavnih nalogah kot pri zahtevnejših, zato so glede na možnost, da izkažejo matematično znanje, najbolj ranljiva skupina učencev. Ti učenci pri izkazovanju matematičnega znanja, pa tudi znanja slovenščine, ne morejo dosegati primerljivih rezultatov z vrstniki. Proceduralno znanje MAT pri učencih s PUM kaže zaostanek v razvoju, primanjkljaji pri deklarativnem znanju pa so globlji in kažejo na razvojno drugačnost. Načrtovana, premišljena uporaba prilagoditve pri NPZ, kot je uporaba žepnega računala, daje učencem s PUM možnost, da izkažejo matematično znanje reševanja in raziskovanja problemov, ki je osnova matematične pismenosti.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: nacionalno preverjanje znanja iz matematike in slovenščine, primanjkljaji pri učenju matematike, motnje pozornosti in koncentracije, motnje na področju branja in pisanja, govorno-jezikovne motnje, dispraksija, prilagoditve pri NPZ
  Število strani: 146
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  izr. prof. dr. Janez VogrincSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11192137)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3810
  Datum vnosa: 29 Sep 2016 09:30
  Zadnja sprememba: 29 Sep 2016 09:30
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3810

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa