[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Inkluzivno izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami: analiza priložnosti in ovir inkluzije v Sloveniji

Marija Kavkler in Milena Košak Babuder in Lidija Magajna (2015) Inkluzivno izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami: analiza priložnosti in ovir inkluzije v Sloveniji. CEPS Journal, 5 (1). str. 31-51. ISSN 1855-9719

[img]
Predogled
PDF
Download (150Kb)

  Povzetek

  Inkluzivna vzgoja in izobraževanje omogočata vključenost, participaci - jo in uspešnost vseh otrok, tudi tistih s specifičnimi učnimi težavami. Otroci s tovrstnimi težavami so raznolika skupina otrok z raznolikimi primanjkljaji, s posebnimi potrebami ter z močnimi področji in uzakon - jeno pravico do kontinuuma programov pomoči in podpore. So pogosto diskriminirani, saj kljub povprečnim in nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim dosegajo nizke izobraževalne dosežke in so tudi socialno slabše vključeni. Analiza možnosti in ovir na področju specifičnih učnih težav je bila izvedena s pomočjo Ballovega modela (1994). V prispevku so analizirani dejavniki in pogoji v kontekstu vpliva na inkluzivno poli - tiko, kontekstu oblikovanja zakonodaje in v kontekstu prakse. Kontekst vpliva politike in kontekst oblikovanja zakonodaje omogočata osnovne pogoje za inkluzivno vzgojo in izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami. V kontekstu vpliva na inkluzivno politiko za otroke s specifičnimi učnimi težavami je predstavljen sistematičen pristop k ob - likovanju politike in razvoju pogojev za njeno uresničevanje v praksi. V kontekstu oblikovanja zakonodaje pa je predstavljen vpliv stroko - vne javnosti na uzakonitev pravic otrok s težjimi specifičnimi učnimi težavami. Ovire in možnosti za uresničevanje inkluzije v praksi so prika - zane v kontekstu prakse. Zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje močnih področij, primanjkljajev in posebnih potreb ter povečevanje inten - zivnosti obravnave skladno s posebnimi potrebami otrok s specifičnimi učnimi težavami bi pomembno vplivali na učinkovitost vzgojno- izobraževalnega procesa. Ovire, ki primarno niso materialne narave, so prisotne v tistih šolah, ki ne uresničujejo petstopenjskega modela odziva na obravnavo, ki omogoča otrokom s specifičnimi učnimi težavami kon - tinuum diagnostičnega ocenjevanja, učinkovitih prilagoditev in oblik pomoči s pomočjo timskega soustvarjanja rešitev. Pomembni vzroki za neugodno stanje so: stališča strokovnih delavcev do posebnih potreb otrok, skromno znanje s področja specifičnih učnih težav ter premalo timskega reševanja izzivov in partnerskega odnosa med strokovnimi delavci, starši in otroki. Spremembe lahko pričakujemo od novosti pri izobraževanju prihodnjih učiteljev in pozitivnih primerov učinkovite obravnave otrok s specifičnimi učnimi težavami v praksi. S sistemskim in sistematičnim delovanjem bi lahko dosegli pogoje za razvoj inkluzivne obravnave otrok s specifičnimi učnimi težavami.

  Tip vnosa: Članek
  Ključne besede: otroci s specifičnimi učnimi težavami, inkluzija, kontekst vpliva na inkluzivno politiko, kontekst oblikovanja, zakonodaje, kontekst prakse, ovire
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Kavkelr%20et%20al_pp_31-52.pdfOrganizacija
  http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=10511689&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko > Katedra za logopedijo in surdopedagogiko
  ID vnosa: 2791
  Datum vnosa: 20 Apr 2015 11:56
  Zadnja sprememba: 20 Apr 2015 11:56
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2791

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa