[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

Marija Jazbec (2014) Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Specialistično delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (6Mb)

  Povzetek

  Pregled domačih in tujih raziskav je pokazal povezanost med revščino ter slabim socialno-ekonomskim položajem družine in učno uspešnostjo otrok. Revščina je pojav s številnimi stresnimi dejavniki, ki negativno vplivajo na celotno družino in učno uspešnost otrok. Vplivi zajemajo širok spekter področij otrokovega razvoja, kot so matematika, jezik, grafomotorika, učne strategije itd. Za uspešno zgodnje učenje matematike v šoli mora učenec imeti dobro razvito neformalno matematično znanje, občutek za števila, vidno-prostorske in jezikovne zmožnosti, kognitivne in metakognitivne sposobnosti ter pozitiven odnos do matematike. Številni avtorji v svojih ugotovitvah navajajo, da imajo učenci iz manj spodbudnega okolja, ki ga povzroča revščina, slabše razvite temeljne sposobnosti, potrebne za učinkovito pridobivanje formalnega matematičnega znanja pri pouku. Starši, ki so nenehno in dlje časa pod stresom zaradi bremena revščine (nerednih dohodkov, iskanja zaposlitve, slabših splošnih življenjskih razmer), imajo manj moči za kakovostne interakcije z otrokom, ki bi spodbujale njegov razvoj. Prav tako otroku ne morejo zagotoviti spodbudnih materialnih razmer. Pri mnogih starših se razvijeta še slaba samopodoba in občutek nemoči. Navadno imajo nižjo stopnjo izobrazbe pa tudi pričakovanja, povezana z otrokovo izobrazbo, so nižja kot pri starših z višjo izobrazbo in zagotovljenim rednim dohodkom. Temeljni namen naše študije primera je bil oblikovati kompenzacijski program za učenca, ki živi v manj spodbudnem okolju zaradi vpliva revščine in ima matematične učne težave, in sicer na peti stopnji petstopenjskega hierarhičnega modela obravnave učenca s posebnimi potrebami (Magajna idr., 2008) ter po zgledu štiristopenjskega sistemskega pristopa (Kavkler, 2008b). V programu pomoči so sodelovali vrstniki, učiteljica, specialna pedagoginja, prostovoljna delavka in starši. S celostnim sistemskim načinom dela je bila učencu zagotovljena kakovostna inkluzivna vzgoja in izobraževanje z vsemi razpoložljivimi viri: od stalne strokovne, vrstniške do starševske pomoči. Učenec je bil na začetku obravnave star 8 let in 2 meseca in je obiskoval drugi razred. Ob koncu obravnave je bil star 9 let in 1 mesec in je obiskoval tretji razred. Za celovito oceno učenčevega funkcioniranja in končno oceno smo uporabili naslednje merske instrumente: Zbirko instrumentov za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb (Galeša, 2003), Matematični presejalni komplet (Adler, 2001), Test poznavanja števil (Griffin, 2002), Sugarmanov test za ugotavljanje aritmetičnih strategij (Shorpshire Mathematics Centre, 1996), Teste za preverjanje aritmetičnih znanj (Kavkler idr., 1996), Semantični preizkus (Vladisavljević, 1983), naloge za preverjanje otrokovih jezikovnih zmožnosti, povezanih z matematiko, sestavljene prav za to raziskavo (vsebino smo povzeli po publikaciji L. Marjanovič Umek (1990)) in matematične besedilne naloge. S konkretnimi cilji treninga smo spremljali napredek učenčevega matematičnega znanja. Narejeni sta bili kvantitativna in kvalitativna obdelava podatkov. Rezultati zbirke instrumentov in testov so bili predstavljeni v grafih in tabelah, cilje smo kvalitativno analizirali, ovrednotili ter opisno predstavili. Iz rezultatov začetne diagnostične ocene je razvidno, da je imel učenec slabo razvito matematično znanje (deklarativno in konceptualno ter proceduralno in problemsko znanje), slabše razvite govorno-jezikovne, vidno-prostorske in grafomotorične sposobnosti. Primerjava začetne in končne ocene je pokazala, da je učenec napredoval na vseh področjih matematičnega znanja, saj je po končanem programu večinoma dosegal vse ocenjene cilje. Prav tako je napredoval na področjih matematičnih govorno-jezikovnih zmožnosti (pri končnem ocenjevanju je dobil vse točke) ter vidno-prostorskih in grafomotoričnih sposobnosti. Rezultati raziskave kažejo na učinkovitost programa za premagovanje in kompenzacijo primanjkljajev, ki so nastali zaradi negativnega vpliva revščine in z njo povezanega slabega socialno-ekonomskega položaja družine na otrokov zgodnji razvoj. Učitelji in šolski strokovni delavci lahko na podlagi opazovanja otrok in spoznanj iz empiričnih raziskav hitreje prepoznajo primanjkljaje pri tej skupini učencev. V sodelovanju s starši, zunanjimi institucijami (npr. prostovoljno delo), z aktivnim vključevanjem otrok s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov oblikujejo ustrezne ukrepe pomoči za zmanjševanje, odpravljanje ali preprečevanje omenjenih težav. S tem jim omogočijo boljše izobraževalne dosežke ter prekinejo začarani krog revščine. Naša raziskava je model za pripravo, izvedbo in evalvacijo kompenzacijskega programa za omilitev posledic manj spodbudnega okolja v zgodnjem otroštvu na razvoj matematičnega znanja ter matematičnih jezikovnih zmožnosti. Menimo, da ugotovitve iz te raziskave pomenijo pomemben prispevek k znanosti in praksi. Oblikovan in preverjen kompenzacijski program je dober model za zgodnjo obravnavo otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Z njim želimo pripomoči k razvoju kakovostnega inkluzivnega izobraževanja ter opozoriti učitelje in strokovne delavce na problematiko revščine in njen vpliv na zgodnji razvoj otrok.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Specialistično delo)
  Ključne besede: revščina, zgodnja obravnava, učne težave pri matematiki, matematično deklarativno, konceptualno, proceduralno in problemsko znanje, kompenzacijski programi, kontinuum pomoči, sistemski pristop
  Število strani: 229
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10411081)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 2715
  Datum vnosa: 27 Jan 2015 13:50
  Zadnja sprememba: 27 Jan 2015 13:50
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2715

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa